نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

توانمندی کشورها براساس میزان تولید علم و تکنولوژی مدرن در آنها، مورد سنجش قرار می گیرد. به منظور تامین رفاه و امنیت برای کشور و مردم، ما نیز باید مبادرت به تولید علم و تکنولوژی پیشرفته ایرانی نموده و تولید ملی خود را براساس تکنولوژی بومی انجام دهیم. لازمه این کار، داشتن یک برنامه توسعه بلندمدت با اهداف روشن و معین و زیربرنامه های کوچک برای بررسی و کنترل آن می باشد. اعتقاد و باور همه مسئولین به برنامه و اجرای آن و ثبات در کشور، شروط لازم برای تحقق برنامه می باشد. تا تحقق اجماع عمومی برای تدوین برنامه توسعه ای موردنظر و مهیا شدن شرایط برای اجرای آن، لازم است برای از دست ندادن فرصت، از توجه به تولید ملی به عنوان انگیزه ای قوی برای تولید علم و تکنولوژی ملی استفاده شود. در این نوشتار جند روش تجربه شده در سایر کشورهای در حال توسعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applied view on the methods of national science production, national technology and national production

چکیده [English]

Countries' ability is evaluated on the basis of the rate of the modern science and technology output. In order to provide welfare and security for the country and the people, we should also produce modern Iranian science and perform our national production based on native technology. To have a long-term development plan with clear and specified objectives and small subprograms for evaluating and controlling them is a must. The belief of the authorities in the plan and its performance along with the country's stability are the necessary conditions to materialize the plan. Until a general agreement upon compilation of desired development plan is not achieved and the conditions for its performance are not fulfilled, it is necessary, not losing the opportunity, to use the attention to national production as a strong motivation in order to produce national science and technology. In this article, a few methods experienced in the other under- developed countries are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science output
  • national technology
  • National Production
  • development
  • technological thinking