نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

برای تحقق توسعه تکنولوژی به عنوان زیرساخت اساسی توسعه پایدار کشور به ویژه در سطح ملی و بنگاه های ملی، اجماع بر تعاریف واژگان کلیدی و شناخت نسبت به روش شناسی های مطرح از نخستین گام های غیر قابل اجتناب است. در این مقاله پس از تمرکز بر مقدمات موضوع، روش شناسی های مطرح در توسعه تکنولوژی به بوته بررسی و نقد سپرده می شود و با احصای اقتضائات ملی توسعه استراتژیک تکنولوژی و طرح موضوع نظام ملی نوآوری به ویژه ارتباط دو نهاد کلان صنعت و دانشگاه به عنوان پایه های اساسی توسعه استراتژیک تکنولوژی در این نظام، متدولوژی دو پروژه پایان یافته، در فضای تکنولوژی های سطح بالا معرفی و تبیین می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study and analysis of some methodologies of technology (strategic) development

چکیده [English]

Coming to general agreement upon keywords definitions and the knowledge about the methodologies under consideration are the steps which should be taken inevitably to realize technology development as an essential infrastructure of the country's sustainable development especially at the level of national institutes. In this article, having concentrated on the subject bases, propound methodologies are scrutinized and by counting the national necessities of technology strategic development and proposing the national innovation system specially the two huge institutes of industry and university as two essential bases of technology strategic development in this methodology system, two finished projects in the space of high technologies are represented and made clear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • development
  • Technology development
  • technological innovation
  • Strategy
  • technology strategic development