نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

معاون پژوهش و برنامه ریزی دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری

موضوعات

عنوان مقاله [English]

نقش دولت در نظام فناوری کشور