نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در کسب‌وکار پویای امروز، به دلیل ظهور سه روند عمده رقابت شدید بین‌المللی، بازارهای گسسته و فناوری در حال تغییر، شاهد طرح بیش ‌از پیش موضوع نوآوری هستیم. روندهای مذکور، علاقه صاحب‌نظران حوزه کسب‌وکار را به توجه شگرف و جستجو در مفهوم سرمایه اجتماعی به‌مثابه عامل حیاتی در ارتقای سطح عملکرد سازمان و پیش‌آیند خلق مزیت رقابتی مبتنی بر نوآوری جلب کرده است. بااین‌حال، کمتر پژوهشی سرمایه اجتماعی سازمانی و نوآوری سازمانی را به‌صورت توامان بررسی نموده است؛ ازاین‌رو، غایت مطالعه حاضر، بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعاد آن در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت ایران‌خودرو است. روش‌شناسی پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری کارکنان ایران‌خودرو را در برمی‌گیرد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام و همچنین تحلیل عاملی استفاده‌شده است. نتایج مطالعه، گویای رابطه موثر و معنی‌دار سرمایه اجتماعی سازمانی در نوآوری سازمانی است. بدین ترتیب ابعاد رابطه‌ای و ساختاری سرمایه اجتماعی دارای رابطه معنی‌دار با نوآوری هست، لیکن بعد شناختی سرمایه اجتماعی دارای رابطه معناداری با نوآوری سازمانی در سازمان نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Organizational Social Capital on Organizational Innovation (Case Study: Iran Khodro Industrial Group)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza zahedi
  • shayan naghdi khanachah

Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

In today's dynamic business, with the emergence of three major trends of fierce international competition, discrete markets, and changing technology, we are witnessing an ever-increasing pattern of innovation. These trends have attracted the attention of business professionals to the widespread attention and search for the concept of social capital as a vital factor in enhancing the performance of the organization and in the process of creating innovation-based competitive advantage. However, less research has examined organizational social capital and organizational innovation together; therefore, the purpose of the present study is to investigate the impact of organizational social capital and its dimensions on the tendency of organizational innovation in Iran Khodro Company. The methodology of the study is descriptive-correlational and the statistical population includes the personnel of Iran Khodro. Correlation analysis and stepwise regression analysis as well as factor analysis were used for data analysis. The results of the study show that there is an effective and meaningful relationship between organizational social capital and organizational innovation. Thus, the relational and structural dimensions of social capital had a significant relationship with innovation, but the cognitive dimension of social capital had no significant relationship with organizational innovation in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • organizational social capital
  • innovation
  • organizational innovation
[1]    اخوان، پیمان؛ زاهدی، محمدرضا؛ "بررسی تاثیرسرمایه فکری و تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی شرکت‌های نرم‌افزاری"، همایش مدیریت دانش، 1392.
[2]    ایمانی، صاحب؛ گسکری، ریحانه؛ قیتانی، البرز؛ "اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان : اثر میانجی نوآوری سازمانی در اداره‌های تابع شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری"، مدیریت بازرگانی، دوره‌ 7، شماره‌ 2، صص 338-315، 1394.
[3]    بصیرت، مهدی؛ ایمانی، صاحب؛ زراء نژاد، منصور؛ دهقان نجم آبادی، عامر؛ "بررسی تاثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی(موردمطالعه: ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری)"، مدیریت بهره‌وری، سال هشتم، شماره‌ 32، صص 169-147، 1394.
[4]    حسنوی، رضا؛ اخوان، پیمان؛ رمضان، مجید؛ زاهدی،محمدرضا؛ "بررسی مدل تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری در یک مرکز دانش‌بنیان"، فصلنامه مدیریت فردا، شماره 37، صص 38-15، 1395.
[5]    زاهدی، محمدرضا؛ قربانی، سعید؛ "توسعه و تحول علم و فن‌آوری در یک  سازمان دانش‌بنیان از منظر سرمایه فکری"، همایش قزوین، 1397.
[6]    زاهدی، محمدرضا؛ حسنوی، رضا؛ ،حاج قاسمی، رضا؛ دهقان ده جمالی، حسن؛ "طراحی مدل سرمایه فکری در سازمان‌های پژوهش محور"، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 1395.
[7]    زاهدی، محمدرضا؛ نقدی خناچاه، شایان؛ "کنکاشی بر وضع فعلی مدیریت دانش در صنایع خودروسازی ایران و مقایسه با وضع مطلوب آن"،کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی، تهران-دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، 1397.
https://www.civilica.com/Paper-ICOCS02-ICOCS02_256.html
[8]    عبداللهی، محمدعلی؛ "سرمایه اجتماعی و عنایت الهی. مدیریت سرمایه اجتماعی"، دوره 3، شماره 4، صص 499-483، 1395.
[9]    فاضلی، نقی؛ احمدی، سید جلال؛ "نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان"، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، سال پنجم، شماره 18، صص 120-95، 1394.
[10] نصیری خلیلی، رضا؛ بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحول‌آفرین و سرمایه اجتماعی با نوآوری سازمانی کارکنان سرپرستی بانک رفاه منطقه 3 تهران بزرگ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی، پاییز 1396.
[11]Armbruster, H.; “Organizational innovation: the challenge of measuring non-technical innovation in large-scale surveys”, Technovation, Vol. 28, Issue 7, pp. 644–65, 2008.
[12]Barron, A.; Pereda, A.; Stacey, S.; “Exploring the performance of government affairs subsidiaries: A study of organisation design and the social capital of European government affairs managers at Toyota Motor Europe and Hyundai Motor Company in Brussels”, Journal of World Business, Vol. 52, Issue 2, pp. 184-196, 2017.
[13]Bhandari, R. B.; “Social capital in disaster risk management; a case study of social capital mobilization following the 1934 Kathmandu Valley earthquake in Nepal”, Disaster Prevention and Management, Vol. 23, No. 4, pp. 314 – 328, 2014.
[14]Damanpour, F.; “Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators”, Acad Manage Journal, Vol. 34, Issue 1, pp. 555– 590, 1991.
[15]Ellinger, A. E.; Musgrove, C. C. F.; Ellinger, A. D.; Bachrach, D. G.; Baş, A. B. E.; Wang, Y. L.; “Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance”, Journal of Business Research, Vol. 66, Issue 8, pp. 1124-1133, 2013.
[16]Ferris, S. P.; Javakhadze, D.; Rajkovic, T.; “The international effect of managerial social capital on the cost of equity”, Journal of Banking & Finance, Vol. 74, pp. 69-84, 2017.
[17]Ganter, A.; Hecker, A.; “Configurational paths to organizational innovation: qualitative comparative analyses of antecedents and contingencies”, Journal of Business Research, No. 8, pp. 1-8, 2013.
[18]Goyal, A.; Ahkilesh, K. B.; “Interplay among innovativeness, cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work teams”, Team Performance Management, Vol. 13, No. 7/8, pp. 206-226, 2007.
[19]Hasanah, T.; “Potential Social Capital of Indonesian Immigrant in Malaysia: A Preliminary Research”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 211, No. 25, pp. 383-389, 2015.
[20]Jensen, S. M.; Luthans, F.; “Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership”, Journal of Managerial Issues, Vol. 53, Issue 2, pp. 254- 273, 2006.
[21]Kalkan, A.; Buskurt, O. C.; Arman, M. A.; “The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance”, 10th International strategic management conference, procedia-social and behavioral sciences, 150. pp. 700-707, 2014.
[22]Kianto, A.; Hurmelinna-Laukkanen, p.; Ritala, P.; “Intellectual capital in service- and product-oriented companies”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11, Issue 3, pp. 305 – 325, 2010.
[23]Leana, C. R.; Van, B.; Harry, J.; “Organizational social capital and employment practices”, The Academy of Management Review, Vol. 24, No. 3, pp. 538-555, 1999.
[24]Liu, C.-T.; Guo, Y. M.; Lee, C.-H.; “The effects of relationship quality and switching barriers on customer loyalty”, International Journal of Information Management, Vol. 31, Issue 1, pp. 71-79, 2011.
[25]Nahapiet, J.; Ghoshal, S.; “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage”, Acad. Manag. Rev., Vol. 23, Issue 2, pp. 242–266, 1998.
[26]Yu Lin, Chieh; “Factors affecting innovation in logistics technologies for logistics service providers in China”, Journal of Technology Management in China, Vol. 2, No. 1, pp. 22-37, 2007.
[27]Zahedi, M. R.; Ramezan, M.; Hajighasemi, R.; “Prioritizing the Components of Intellectual Capital inTechnology-based Organizations Using the FGAHP Method”, International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management, Vol. 6, No. 1, pp. 1-23, 2019.
[28]Zahedi, M. R.; Papoli, Sh. “Studying the Relationship between the Knowledge Management Processes and Intellectual Capital in a Knowledge-Based Research Center”, International Journal of Research in Business Studies and Management, Vol. 5, No. 12, pp. 1-19, 2018.
[29]Zahedi, M. R.; Hosnavi, R.; Kangogar, A.; “Linking intellectual capital and intellectual property to company performance”, Management Science Letters, No. 6, pp. 753–758, 2016.