نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی راه دانش بابل

چکیده

این تحقیق با استفاده از نظرات کارکنان بانک ملی استان مازندران به بررسی اثر هوشمندی عاطفی راهبردی در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان بانک ملی استان مازندران بوده است که از این میان، با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 314 پرسشنامه بین کارکنان بانک ملی استان مازندران توزیع گردید که اطلاعات بدست آمده با بکارگیری از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین روایی پژوهش، از روایی محتوایی استفاده شد که بر این اساس، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت بازرگانی و بانکداری قرار داده شد و مورد تأیید آنها قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب بدست آمده از پرسشنامه نشان‌دهنده‌ پایایی قابل قبول برای پرسشنامه می‌باشد. نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هوشمندی عاطفی راهبردی اثر مثبت و معنی دار بر قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of strategic emotional intelligence on technological capability, technological knowledge management and organizational learning

نویسندگان [English]

  • Hooman Shababi 1
  • Mahmood Yahyazadehfar 2
  • Akbar Kordan 3

1 Faculty Member at Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol

2 Faculty Member of Business Administration Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran

3 Master of Business Management, Rahedanesh Institute of Higher Education

چکیده [English]

By using the employees’ views of the Melli bank of Mazandaran province, this research has investigated the effect of strategic emotional intelligence on technological capability, technological knowledge management, and organizational development of them. Due to the research objectives, the statistical population includes employees of the bank. According to Cochran Formula and by using simple random sampling method, 314 questionnaires were distributed among the employees. The obtained data was analyzed using SPSS and Lizrel software. The data gathering tool in this research was a standard questionnaire distributed among employees of the Melli Bank of Mazandaran province. The questionnaire designed in this research was provided to a number of professors and experts in the field of business and banking management to validate the content. Its reliability was also calculated using Cronbach's alpha test. The coefficient obtained from the questionnaire showed a high and acceptable reliability. The result of the research hypotheses test showed that strategic emotional intelligence has a positive and significant effect on technological capability, technological knowledge management and organizational development of the bank employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic emotional intelligence
  • technological capabilities
  • technological knowledge management
  • organizational training & growth
[1]   بابایی زکلیکی، محمدعلی؛ مومنی، نونا؛ "پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 1، شماره 2، صص 62-35، 1385.
[2]   خلیل­نژاد، شهرام؛ نکوئی­زاده، مریم؛ گل­محمدی، عماد؛ "رابطه‌ مدیریت دانش با قابلیت نوآوری با توجه به نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری راهبردی"، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 7، شماره 2، صص 59-39، 1396.
[3]   صفوی، محبوبه؛ موسوی لطفی، سیده مریم؛ لطفی، رضا؛ "بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش­آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 87- 1386"، فصلنامه پژوهنده، دوره 14، شماره 5، صص 261- 255، 1388.
[4]   غلامعلی، طبرسا؛ حسینی، عادله؛ "بررسی نقش و جایگاه هوش هیجانی در ارتباطات سازمانی"، نخستین کنفرانس بین­المللی پارادایم­های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1395.
[5]   قاسمی، محمد؛ جودزاده، مهتا؛ بیگی راد، الهام؛ "تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی"، فصلنامه پژوهش­های مدیریت عمومی، دوره 8، شماره 30، صص 164-145، 1394.
[6]    گل­پرور، محسن؛ خاکسار، فخری؛ "رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر اصفهان"، فصلنامه دانشور رفتار، شماره 40، صص 34-19، 1389.
[7]   مقیمی، رقیه؛ کیا کجوری، رشید؛ "بررسی تأثیر هوش عاطفی بر رشد و توسعه رفتار شهروندی سازمانی"، همایش بین­المللی افق­های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری، 1395.
[8]   نوری امام زاده‌ای، اصغر؛ هوش عاطفی در محیط کار (بهداشت روانی کار)، اصفهان، انتشارات نوشته، چاپ اول، 1388.
[9]     Ahmadi, M.; Baei, F.; Hosseini Amiri, M.; Moarefi, A.; Suifan, S.; Sweis, R.; “Proposing a model of manager's strategic intelligence, organization development, and entrepreneurial behavior in organizations”, Journal of Management Development, under print, 2020.
[10] Cherry, M.; Fletcher, I.; O'Sullivan, H.; Dornan, T.; “Emotional intelligence in medical education: a critical review”, Journal of Medical Education, Vol. 48, Issue 5, pp. 468-478, 2017.
[11] Fakhra Batool, B.; “Emotional Intelligence and Effective Leadership”, Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 4, Issue 3, pp. 84-94, 2013.
[12] Hans, A.; Mubeen, S.; Ruwaiya, S.; “A Study on Emotional Intelligence Among Teachers: A Case Study Of Private Educational Institutions In Muscat”, International Journal of Application and Innovation in Engineering & Management, Vol. 2, Issue 7, pp. 359-366, 2013.
[13] Jameson, A.; Carthy, A.; McGuinness, C.; McSweeney, F.; “Emotional Intelligence and Graduates–Employers’ Perspectives”, Procedia: Social and Behavioral Sciences, Vol. 228, pp. 515-522, 2016.
[14] Kozlowski, D.; Hutchinson, M.; Hurley, J.; Browne, G.; “Increasing nurses' emotional intelligence with a brief intervention”, Journal of Applied Nursing Research, Vol. 41, pp. 59-61, 2018.
[15] Lee, J.; Ok, C.; “Reducing Burnout and Enhancing job Satisfaction: Critical role of hotel Employee's emotional Intelligence and Emotional Labor”, International Journal of hospitality management, Vol. 31, Issue 4, pp. 1101-1112, 2012.
[16] Nanayakkara, S.; Wickramasinghe, V.; Samarasinghe, G; “Role of strategic emotional intelligence on technological capability, technological knowledge management and organisational learning & growth”, Moratuwa Engineering Research Conference, IEEE, pp. 294-299, 2018.
[17] Prabhjot Kaur, M.; “Emotional Intelligence and Managerial Performance: The Moderating Influence of age, Intrinsic and Extrinsic Motivation”, Asian Journal of Research in business Economics and Management, Vol. 2, Issue 6, pp. 251-262, 2012.
[18] Yin, H.; Lee, J.; Zhang, Z.; Yu-le, J.; “Exploring the relationship among teachers' emotional intelligence, emotional labor strategies and teaching satisfaction”, Journal of Teaching and Teacher Education, Vol. 35, pp. 137-145, 2013.