نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران

2 مدیر ارشد بازنشسته

چکیده

چکیده
تغییرات و پیچیدگی‌های روزافزون به همراه رقابت شدید در محیط کسب و کارهای امروزی عمدتاً ناشی از رشد چشمگیر تکنولوژی است. شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی محور ی که خود عامل ایجاد چنین شرایطی هستند خود نیز در معرض تهدیدهای ناشی از آن قرار دارند. به همین منظور این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی بر عملکرد تجاری از طریق نقش میانجی قابلیت های رقابتی در شرکت های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معاونین شرکت های دانش بنیانی می باشند که مراحل رشد خود را به طور کامل طی نموده و در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند.، که تعداد 86 شرکت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و داده‌ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع‌آوری‌ و تجزیه‌وتحلیل آن ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین قابلیت های رقابتی بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت و معنا داری داشته ولی تأثیر مدیریت تکنولوژی از طریق مسیر مستقیم بر عملکرد تجاری معنادار نمی‌باشد. سر انجام نتیحه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این است که مدیریت تکنولوژی می تواند از طریق متغیر میانجی قابلیت های رقابتی بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، در صورتی که مدیریت تکنولوژی در شرکت های دانش بنیان بطور اصولی انجام شود قابلیت های رقابتی آن ها و در پی آن جایگاه رقابتی شان ارتقاء یافته و از این طریق دستیابی به عملکرد تجاری مطلوب برای آن ها امکان پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of technology management on business performance through the mediating role of competitive capabilities (Case study: Knowledge-based companies of Isfahan scientific and technology town)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Shafieyoun 1
  • Akbar Norouzi 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch, Isfahan, Iran

2 Retired top manager

چکیده [English]

The increasing changes and complexities along with the intense competition in today's business environment are largely due to the rapid growth of technology. Knowledge and technology-based companies that are responsible themselves for creating such situations are also at risk. For this purpose, this research is studying the impact of technology management on business performance through the mediating role of competitive capabilities in knowledge-based firms. The statistical population consistes of managers and assistants of knowledge-based companies that are fully developed and are located in Isfahan scientific and technology town; eighty-six companies were selected for available sampling. The research method is descriptive-survey, data are collected through electronic questionnaire and analyzed using structural equation modeling. The results showed that technology management has a positive and significant effect on competitive capabilities, and competitive abilities have a positive and significant effect on business performance, but the effect of technology management through direct route on business performance is not significant. Finally, an important finding is that technology management can have a positive and significant impact on business performance through the mediating variable of competitiveness. According to the findings, it can be concluded that if technology management in knowledge-based companies is carried out in a principled manner, their competitiveness and consequently competitive position will be improved; and thus, the achievement of optimal business performance will be possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology management
  • competitive capabilities
  • business performance
  • knowledge-based companies
[1]        انصاری، رضا؛ عابدی شربیانی، علی اکبر؛ خیاط خوشدوز، محمد؛ "بررسی تاثیر فعالیت­های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت­های چابکی سازمان"، نشریه مدیریت تولید و عملیات، دوره 7، شماره 1، پیاپی 12، صص 214-191، 1395.
[2]        بادین، مسعود؛ "شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر عملکرد تجاری صنعت بیمه کشور"، بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین­المللی بیمه و توسعه، تهران، پژوهشکده بیمه، 1395.
[3]        پویا، علیرضا؛ "تاثیر تکنولوژی تولید بر قابلیت­های رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری"، فصلنامه مدیریت توسعه تکنولوژی، شماره 3، صص 54-35، 1393.
[4]        حری، مرضیه؛ نیکبخت، محمدرضا؛ شکرچی زاده، احمدرضا؛ "رابطه بین مدیریت تکنولوژی و عملکرد عملیاتی در شرکت­های تولیدی"، نشریه فرآیندهای پیشرفته ساخت و تولید، دوره 4، شماره 6، صص 79-69، 1396.
[5]        رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدیریت تکنولوژی، نگرشی جامع بر تکنولوژی، نوآوری و تجاری‌سازی، چاپ دوم. تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1396.
[6]        زند حسامی، حسام؛ آشتیانی­پور، زینب؛"تحلیل چگونگی تاثیر قابلیت‌های نوآوری تکنولوژیکی بر رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط"، فصلنامهعلمی- پژوهشیمدیریتنوآوری، دوره 2، شماره 2، صص 24-1، 1392.
[7]        ساجدی، سجاد؛ جلالی، علیرضا؛ "بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی"، دومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. تهران، 1397.
[8]        سرمدی، یاسمن؛ خمسه، عباس؛ اوحدی، فریدون؛ "ارزیابی عملکرد مدیریت فن‌آوری و رتبه‌بندی شاخص‌های عملکردی"، فصلنامهتوسعهتکنولوژیصنعتی، شماره سی و سه، صص 16-5، 1397.
[9]        شاهدی، مانا؛ آسیب­شناسی فرآیندهای مدیریت تکنولوژی درشرکت­های دانش­بنیان مستقر در مراکز رشدتکنولوژی(مورد مطالعه: شرکت­های دانش­بنیان مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، پایان­نامهکارشناسیارشد،رشتهمدیریت -گرایشانتقالتکنولوژی، دانشکدهمدیریتوحسابداری، دانشگاه علامهطباطبایی، 1395.
[10]     قدیمی، فاطمه؛ بررسی تاثیر استراتژی زنجیره تامین دوسوتوان بر چابکی، قابلیت‌های رقابتی و عملکرد تجاری: مطالعه  موردی صنعت آب ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، واحد پردیس بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، 1397.
[11]     قهرمانی، محمد؛ "بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت"، دومین همایش ملی و دومین همایش بین­المللی مدیریت و حسابداری ایران، 1394.
[12]     یزدانی کاشانی، حسین؛ سعیدی، غلامرضا؛ جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان در فرآیند توسعه اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صص 16-1، 1393.
[13]     Aboelmaged, Mohamed; “The drivers of sustainable manufacturing practices in Egyptian SMEs and their impact on competitive capabilities: A PLS-SEM model”, Journal of Cleaner Production, No. 175, pp. 207-221, 2018.
[14]     Ahmad, N.; Lazim Shamsuddin, H.M.; A. Wahab, E.; “The Relationship between Technological Capability and Manufacturing Performance”, International Journal of Supply Chain Management, Vol. 8, No. 2, pp. 930-938, 2019.
[15]     Ambe, I. M.; “Agile supply chain: Strategy for competitive advantage”, Journal of Global Strategic Management, No. 7, pp. 5-17, 2010.
[16]     Arana-Solares, Iván Andrés; Ortega-Jiménez, César H.; Alfalla-Luque, Rafaela; de los Ríos, José Luis Pérez-Díez; “Contextual factors intervening in the manufacturing strategy and technology management-performance”, International Journal of Production Economics, No. 1, pp. 1-33, 2018.
[17]     Cetindamar, Dilek; Phaal, Robert; Probertb, David R.; “Technology management as a profession and the challenges ahead”, Journal of Engineering and Technology Management, No. 41, pp. 1-13, 2016.
[18]     Estrada, Salvador; Cano, Karen; Aguirre, Joao; “How is technology managed in SMEs Differences and similarities between micro, small and medium enterprises?”, Contaduríay Administración, Especial Innovación, Vol. 64, No. 1, pp. 1-21, 2019.
[19]     Garo, Jr.; W.R. Guimarães, M.R.N.; “Competitive Priorities and Strategic Alignment as Mediators in the Relationship between Companies in the Brazilian Automotive Supply Chain”, South African Journal of Industrial Engineering, Vol. 29, No. 1, pp. 184-194, 2018.
[20]     Ghosh, B.; Kumuthadevi, K.; Jublee, D.; “Linkage among Competitiveness, Competitive Advantage and Competitive Priority of Apparel Export Firms at Tirupur”, International Journal of Management Research & Review, Vol. 6, Issue 8, pp. 1012-1029, 2016.
[21]     Gregory, M.J.; “Technology management: a process approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B”, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 209, No. 5, pp. 347-356, 1995.
[22]     Hooley, G.; Fahy, J.; Greenley, G.; Beracs, J.; Fonfara, K.; Snoj, B.; “Market orientation in the service sector of the transition economies of central Europe”, European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 1/2, pp. 86-106, 2003.
[23]     Huhtala, J. P.; Sihvonen, A.; Frösén, J.; Jaakkola, M.; Tikkanen, H.; “Market orientation, innovation capability and business performance: Insights from the global financial crisis”, Baltic Journal of Management, Vol. 9, Issue 2, pp. 134-152, 2014.
[24]     Jitpaiboon, T.; “The Study of Competitive Priorities and Information Technology Selection: Exploring Buyer and Supplier Performance”, Journal of International Technology and Information Management, Vol. 23, Issue 3/4, pp. 91-124, 2014.
[25]     Jolly, V.J.; Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, HBR Press, Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1997.
[26]     Kajalo, S.; Lindblom, A.; “Market orientation, entrepreneurial orientation and business performance among small retailers”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 43, Issue 7, pp. 580 – 596, 2015.
[27]     Martın-Consuegraa, David; Esteban, Agueda; “Market orientation and business performance: An empirical investigation in the airline industry”, Journal of Air Transport Management, No. 13, pp. 383–386, 2007.   
[28]     Pelham, A. M.; “Market orientation and performance: The moderating effects of product and customer differentiation”, The Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 12, Issue 5, pp. 276-296, 1997.
[29]     Schuh, G.; Kramer, L.; “Cybernetic approach for controlling technology management activities”, 48th CIRP Conference on MANUFACTURING SYSTEMS - CIRP CMS 2015, Procedia CIRP 41, pp. 437 – 442, 2016.
[30]     Shad, Muhammad Kashif; Woon, Lai Fong; Lai Fatt, Chuah; Klemeš, Jiří Jaromír; Bokhari, Awais; “Integrating Sustainability Reporting into Enterprise Risk Management and its Relationship with Business Performance: A Conceptual Framework”, Journal of Cleaner Production, No. 208, pp. 415-425, 2018.
[31]     Sharif, N.; “Strategic Role of Technological Self-Reliance in Development Management”, Technological Forecasting and Social Change, No. 62, pp. 219–238, 1999.
[32]     Sumanth, D.J.; Sumanth, J.J.; The technology cycle: approach to technology management, in Gaynor, G.H. (Ed.), Handbook of Technology Management, McGraw‐Hill, New York, NY, 3.1‐3.17, 1996.
[33]     Tas, M.; Yeloglu, H.O.; “The need for Technology Management Education for Undergraduate Programs: A Conceptual Framework”, Universal Journal of Educational Research, Vol. 6, Issue 2, pp. 249-256, 2018.
[34]     Torjai, L.; Nagy, J., Bai, A.; “Decision hierarchy, competitive priorities and indicators in large-scale herbaceous biomass to energy’ supply chains”, Biomass and Bioenergy, No. 80, pp. 321-329, 2015.
[35]     Tracey, M.; Vonderembse, M.A.; Lim, J.S.; “Manufacturing technology and strategy formulation: keys to enhancing competitiveness and improving performance”, Journal of Operations Management, No. 17, pp. 411–428, 1999.
[36]     Unsal, Ersin; Cetindamar, Dilek; “Technology Management Capability: Definition and Its Measurement”, European International Journal of Science and Technology, Vol. 4, No. 2, pp. 181-196, 2015.
[37]     Wang, H.; “Technology management in a dual world”, International Journal of Technology Management, No. 8, pp. 108–120, 1993.  
[38]     Wim, Vanhaverbeke; Vareska, Van de Vrande; Chesbrough, Henry; “Understanding the Advantages of Open Innovation Practices in Corporate Venturing in Terms of Real Options”, Journal Creativity and Innovation Management, Vol. 17, Issue 4, pp. 250-258, 2008.