نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحد یزد، دانشگاه یزد،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی خرمشهر_خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری، دانشگاه یزد

4 دانشگاه آزاد اسلامی

5 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

چکیده

راهبران و مدیران شرکت‌ها برای نجات سازمان خود و کسب موفقیت برای آن، به طرح‌هایی نظیر مدیریت کیفیت نیاز دارند تا سازمان خود را در این مسیر دشوار و بی‌پایان راهبری کنند. پژوهش حاضر با تکیه بر روش پدیدارنگاری و استفاده از مدل سه شاخگی در پی مفهوم‌سازی مدیریت کیفیت نرم است تا قابلیت‌ها و کاربردهای این مفهوم بیش از پیش آشکار شود. شناخت بهتر و کشف دوباره پدیده‌های مرتبط با مدیریت کیفیت موجب کسب توفیقات بیشتر از پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت می‌شود. پژوهش حاضر را از حیث هدف، پژوهشی توسعه‌ای از حیث روش انجام آن، در گروه پژوهش‌های توصیفی طبقه‌بندی می‌شود. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی و اتکا به طرح مصاحبه از پیش تعیین شده داده‌های مربوطه جمع‌آوری و آماده تجزیه و تحلیل شد. تحلیل مدیریت کیفیت نرم بر اساس مدل سه‌شاخگی می‌تواند خطوط راهنمایی جهت درک بهتر مدیریت کیفیت نرم و استخراج مؤلفه‌های جدید از این مفهوم را فراهم آورد و به بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود و مطلوب این پدیده نوظهور سازمانی کمک کند. از آنجایی که پدیده‌های مرتبط با عامل انسانی پویا و درهم تنیده هستند لذا ارائه شالوده و تجویز آن به سازمان‌های گوناگون بدون بررسی صلاح نیست، بنابراین تحلیل از سه منظر محتوا، زمینه و ساختار سودمند است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of soft quality management in three-branch model using phenomenography

نویسندگان [English]

  • Alireza Rajabipormeibodi 1
  • leila Andervazh 2
  • sina masomi 3
  • Iman Ghasemi hamedani 4
  • iman KONARIZADEH 5

1 Yazdbranch, Islamic Azad university,Yazd, iran

2 Assistant professor of business management, Islamic Azad University, Persian Gulf international branch

3 Yazd branch, Islamic Azad university,Yazd , iran

4 Islamic azad university

5 MANAGEMENT

چکیده [English]

Background and Objective: The world of industry is undergoing tremendous changes. Therefore, business leaders and executives need initiatives such as quality management to save their organizations and achieve success in order to lead them on this difficult and endless path. The present study seeks to conceptualize soft quality management based on the phenomenological approach and the use of the triaxial model to further reveal the capabilities and applications of this concept. Better understanding and rediscovering the phenomena associated with quality management will lead to greater success in implementing quality management systems.
Methodology: This study is classified as descriptive research in terms of purpose, developmental one in terms of its method. Data were collected and analyzed using snowball sampling and reliance on a pre-determined interview design. Results: The analysis of soft quality management based on the trilogy model can provide the guide lines for better understanding of soft quality management, extracting new components from this concept, and help to more closely examine the existing and desirable status of this emerging organizational phenomenon. Since the phenomena associated with the human factor are dynamic and intertwined, then it is not appropriate to provide the foundation and prescribe it to various organizations without consideration; so the analysis is useful from three perspectives of content, context and structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft quality management
  • three branch model
  • phenomenography
  • total quality management
[1]        اجلی، مهدی؛ محمدی بالانی، عبدالکریم؛ "بررسی تاثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر(مورد مطالعه: صنعت گاز)"، مدیریت استاندارد و کیفیت. دوره 7، شماره پیاپی 23، صص 74-61، 1396.
[2]        دانائی فرد، حسن؛ کاظمی، سید حسین؛ "ارتقای پژوهش­های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرآیند اجرای روش پدیدارنگاری"، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول. دوره 17،  شماره 61، صص 147-121، 1388.
[3]        صادقی­مقدم، محمدرضا؛ مومنی، رامین؛ "استقرار فلسفه مدیریت کیفیت جامع نرم براساس الگوی APQCارائه مدل ساختاری(مورد مطالعه: شعبه بانک سامان)"، مدیریت بهره­وری، دوره 11، شماره 41، صص 30-7، 1396.
[4]        میرزائی اهرنجانی، حسن؛ سرلک، محمدعلی؛ "نگاهی به معرفت­شناسی سازمانی: سیر تحول مکاتب و کاربردهای مدیریتی"، پیک نور، سال سوم، شماره 3، صص 78-69، 1384.
[5]       Abdullah, M. M. B.; Tarí, J. J.; “Hard quality management and performance: the moderating role of soft quality management”, International Journal for Quality Research, Vol. 11, No. 3, pp. 587–602, 2017.
[6]       Abdullah, M. M. B.; Uli, J.; Tari, J. J.; “The importance of soft factors for quality improvement and organizational performance”, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol. 4, No. 3, pp. 366-382, 2009.
[7]       Adawiyah, W. R.; Shariff, M. N. M.; Saud, M. B.; Mokhtar, S. S. M.; “Workplace spirituality as a moderator in the relationship between soft TQM and organizational commitment”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 10, 2011.
[8]       Dahlgaard, J. J.; Khanji, G. K.; Kristensen, K.; Fundamentals of total quality management, Routledge, 2008.
[9]       Dubey, R.; Gunasekaran, A.; “Exploring soft TQM dimensions and their impact on firm performance: some exploratory empirical results”, International Journal of Production Research, Vol. 53, No. 2, pp. 371-382, 2015.
[10]    Flynn, B. B.; Schroeder, R. G.; Sakakibara, S.; “A framework for quality management research and an associated measurement instrument”, Journal of Operations management, Vol. 11, No. 4, pp. 339-366, 1994.
[11]    Gutierrez-Gutierrez, L. J.; Barrales-Molina, V.; Kaynak, H.; “The role of human resource-related quality management practices in new product development: A dynamic capability perspective”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 38, No. 1, pp. 43-66, 2018.
[12]    Hoang, D. T.; Igel, B.; Laosirihongthong, T.; “Total quality management (TQM) strategy and organisational characteristics: Evidence from a recent WTO member”, Total quality management, Vol. 21, No. 9, pp. 931-951, 2010.
[13]    Li, D.; Zhao, Y.; Zhang, L.; Chen, X.; Cao, C.; “Impact of quality management on green innovation”, Journal of Cleaner Production, No. 170, pp. 462-470, 2018.
[14]    Lincoln, Y. S.; E. G. Guba.; Nataralistic inquiry, Thousand Oaks, CA: Sage, 1985.
[15]    McAdam, R.; Leonard, D.; Henderson, J.; Hazlett, S. A.; “A grounded theory research approach to building and testing TQM theory in operations management”, Omega, Vol. 36, No. 5, pp. 825-837, 2008.
[16]    Mia, M. M.; Majri, Y.; Rahman, I. K. A.; “The Impact of Soft TQM Practices on Organizational Enactment: A Mediating Role of OHSAS18001 Standard”, International Journal of Social Sciences Perspectives, Vol. 4, No. 1, pp. 1-11, 2019.
[17]    Nasim, K.; “Role of internal and external organizational factors in TQM implementation: A systematic literature review and theoretical framework”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 35, No. 5, pp. 1014-1033, 2018.
[18]    Ooi, K. B.; Cheah, W. C.; Lin, B.; Teh, P. L.; “TQM practices and knowledge sharing: An empirical study of Malaysia’s manufacturing organizations”, Asia Pacific Journal of Management, Vol. 29, No. 1, pp. 59-78, 2012.
[19]    Patyal, V. S.; Koilakuntla, M.; “Relationship between organizational culture, quality practices and performance: conceptual framework”, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol. 19, No. 3, pp. 319-344, 2016.
[20]    Saleh, R. A.; Sweis, R. J.; “The relationships between soft/hard total quality management practices and operational performance in Jordanian manufacturing organizations”, International Journal of Management Concepts and Philosophy, Vol. 10, No. 4, pp. 345-377, 2017.
[21]    Schmidt, A. C. M.; Berjoyo, A. P.; Moreno, C. R.; Bottala, L.C.; “Soft-hard TQM factors and key business results”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 10, No. 1, pp. 14-23, 2013.
[22]    Shahin, A.; Dabestani, R.; “A feasibility study of the implementation of total quality management based on soft factor”, Journal of Industrial Engineering and Management, Vol. 4, No. 2, pp. 258-280, 2011.
[23]    Singh, T.; Geetika, G.; Dubey, R.; “A theoretical framework for soft dimensions of total quality management”. IPEDR, No. 4, pp. 529-533, 2011.
[24]    Steingard, D. S.; Fitzgibbons, D. E.; “A postmodern deconstruction of total quality management (TQM)”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 6, No. 5, pp. 27-42, 1993.
[25]    Tari, J. J.; Molina, J. F.; Castejon, J. L.; “The relationship between quality management practices and their effects on quality outcomes”, European journal of operational research, Vol. 183, No. 2, pp. 483-501, 2007.
[26]    Valmohammadi, C.; Roshanzamir, S.; “The guidelines of improvement: Relations among organizational culture, TQM and performance”, International Journal of Production Economics, No. 164, pp. 167-178, 2015.
[27]    Wilkinson, A.; “The other side of quality: soft issues and the human resource dimension”, Total Quality Management, Vol. 3, No. 3, pp. 323-330, 1992.
[28]    Zeng, J.; Phan, C. A.; Matsui, Y.; “The impact of hard and soft quality management on quality and innovation performance: An empirical study”,International journal of production economics, No. 162, pp. 216-226, 2015.
[29]    Zu, X.; Robbins, T. L.; Fredendall, L. D.; “Mapping the critical links between organizational culture and TQM/Six Sigma practices”, International journal of production economics, Vol. 123, No. 1, pp. 86-106, 2010.