نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

3 دانشگاه مالک اشتر، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و تأثیر عوامل سرمایه مشتری در تشخیص و توسعه فرصت‌های کارآفرینی شرکت کرمان خودرو در سال 1397 بود. جامعه آماری پژوهش 130 نفر بود و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 97 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار اسمارت پلاس در دو بخش مدل اندازه‌گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص پی ال اس بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. درنهایت یافته‌های پژوهش تأثیر سرمایه مشتری و ابعاد آن شامل ارزش امتیازات تحت تملک شرکت، روابط با مردم و سازمان‌های مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ یا از دست دادن مشتریان، سودآوری خالص به ازای هر مشتری را در تشخیص و توسعه فرصت‌های کارآفرینی در جامعه موردمطالعه مورد تأیید قرارداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role and effect of customer capital factors in identifying and developing entrepreneurial opportunities in Kerman Khodro Company

نویسندگان [English]

  • mohammad reza zahedi 1
  • sakine javadi 2
  • SIMIN mohebbi ashtiani 3

1 Malek Ashtar University of Technology

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

3 malek ashtar university

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role and effect of customer capital factors in identifying and developing entrepreneurial opportunities of Kerman Khodro Company in 1397. The statistical population of the study was 130 people from whom 97 ones were considered as sample size by simple random sampling method. The research tool is a researcher-made questionnaire. After distributing and collecting the questionnaires, the information was analyzed and the hypotheses were tested using the structural equation modeling method, and with the help of Smart Plus software, the measurement and structural sections were performed in two parts. In the first part, the technical characteristics of the questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity specific to PLS were examined. In the second part, the significant coefficients of the software were used to study the research hypotheses. Finally, research findings confirmed the impact of customer capital and its dimensions, including the value of company-owned privileges, relationships with people and organizations related to customers, market share, retention or loss of customers, and net profit per customer on identifying and developing entrepreneurial opportunities in the community under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • development
  • customer capital
  • market share
[1]         ابراهیم‌پور، حبیب؛ رمضانی، محمدعلی؛ حبیبیان، سجاد؛ جانعلی زاده چوبستی، معصومه؛ "بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی با آموزش کارافرینی به نیروی انسانی برای شکل گیری کارآفرینی سازمانی"،کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب­وکارهای دانش بنیان، 1391.
[2]         اخوان، پیمان؛ زاهدی، محمدرضا؛ نجفی یارندی، محمدعلی؛ کارآفرینی از ایده تا عمل، نشر مدیری، چاپ اول، 1391.
[3]         اخوان، پیمان؛ زاهدی، محمدرضا؛ استارت آپ، پیدایش و پرورش، انتشارات مدیریت دانش، چاپ اول، 1391.
[4]          بابایی اربوسرا، ایرج؛ رستم­نژاد، بهزاد؛ نیکخواه بهرامی، محمود؛ کارآفرینی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات کتاب آوا، 1390.
[5]          پژم، شهناز؛ رابطه مدیریت استعداد با انگیزش مشارکتی و سرمایه انسانی معلمان در دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان ساوه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، 1394.
[6]         توکلی، احمد؛ دهقانی سانیج، جلال؛ "بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی، مجله دانش و توسعه"، سال هجدهم، شماره 31، 1389.
[7]          حمیدی اطهری، مسعود؛ "بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری(اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بنادر آبادان و خرمشهر)"، نشریه صنعت حمل و نقل دریایی، سال سوم، شماره 1، صص 66-58، 1396.
[8]         حیدری، حمیدرضا؛ بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در کارکنان بانک ملی شهرستان ساوه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه، 1392.
[9]         حیدری مکرر، حمید؛ محبی، زهرا؛ "بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی"، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب­وکارهای دانش­بنیان، دانشگاه مازندران، 1391.
[10]       زاهدی، محمدرضا؛ "رویکرد نوین آینده پژوهی در عرصه کارآفرینی"، همایش ملی آینده پژوهی، 1388.
[11]      زاهدی، محمدرضا؛ قربانی، سعید؛ "توسعه و تحول علم و فناوری در یک  سازمان دانش بنیان از منظر سرمایه فکری"، همایش قزوین، 1397.
[12]      زاهدی، محمدرضا؛ جوادی کمنی، سکینه؛"رویکرد جریان دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی"، دوره 08، شماره 3، شماره پیاپی 24، صص 75-63، پاییز 1397.
[13]      زاهدی، محمدرضا؛ حسنوی، رضا؛ حاج قاسمی، رضا؛ دهقان ده جمالی، حسن؛ "طراحی مدل سرمایه فکری درسازمان­های پژوهش محور"، فصلنامه مطالعات بین­رشته­ای دانش راهبردی، 1395.
[14]      شیرزادی، کرامت اله؛ رابطه بین رویکردهای آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه از دیدگاه دانشجویان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1393.
[15]      صادق، مریم؛ رابطه فرهنگ با کارآفرینی دانشجویان علوم تربیتی دانشگا الزهرا (س)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، 1394.
[16]       صادقی، مهدی؛ ملکی نیا، عماد؛ "ارزیابی دانشجویان از محیط کارآفرینانه و تببین رابطه آن با قصد کارافرینانه"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره 16، شماره 59 (1)، صص 89-69، 1390.
[17]      طالبی، کامبیز؛ داوری، علی؛ دهقان نجم آبادی، عامر؛ "شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان"، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، دوره 22، شماره 71، صص 48-19، 1392.
[18]       محسنی، عادل؛ موسوی، سیدحسن؛ جمالی، محمد؛ "نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 69، صص 80-63، 1392.
[19]      مهدیزاده طاهری، حامد؛ بررسی نقش کیفیت ارائه خدمات در جهت رضایت و نگهداری مشتریان بانک رفاه در شعب کاشان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 1393.
[20]      مهدوی مزده، محمد؛ بانک، مائده؛ زاهدی، محمدرضا، پور مسگر، مجید؛ "تعیین شاخص­های تاثیرگذاردر کارآفرین بودن دانشگاه­های دولتی ایران و رتبه­بندی دانشگاه­ها از این منظر"، فصلنامه سیاستگذاری علم و ، دوره 6، صص 98-81، 1392.
[21]       نویدی، امیر؛ شوقی، بهزاد؛ رنجبری، محمد؛ عسگرانی، مرتضی؛ "تاثیر سبک­های رهبری بر فناوری رد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی"، فصلنامه علمی و پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی، 1395.
[22]     Bontis, N.; “Intellectual Capital: An exploratory study that develops measure and models”, Management Decision, Vol. 36, No. 2, pp. 63-76, 1998.
[23]     Bontis, N.; Chua Chong Keow, W.; Richardson, S.; “Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1, pp. 58-100, 2000.
[24]     Fernándeza, M.; Carmen Díaz, M.; González-Rodríguez,Rosario;Simonetti, Biagio;“Top management team's intellectual capital and firm performance”, European Management Journal, Available online 3 April 2015.
[25]     Hussain , Rahim; Amjad Al Nasser; Yomna K., Hussain; “Service quality and customer satisfaction of a UAE-based airline: An empirical investigation”, Journal of Air Transport Management, Available online 13 October 2015.
[26]     Gözükara, İ.; Şimşek, O. F.; “Linking Transformational Leadership to Work Engagement and the Mediator Effect of Job Autonomy: A Study in a Turkish Private Non-Profit University”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 195, pp. 963-971, 2015.
[27]     Kia, H.; Danaei, A.; Normohammadi, M.; “An empirical study on relationship between intellectual capital and organizational entrepreneurship: A case study of Islamic Azad university of Semnan. Management Science Letters”, Vol. 3, Issue 5, pp. 1339-1344, 2013.
[28]     Ling, Ya-Hui; “The influence of intellectual capital on global initiatives”, VINE, Vol. 42 Issue 1, pp.129 – 144, 2012.
[29]     Li, Yong-Quan; Chih-Hsing, Sam Liu; “The role of problem identification and intellectual capital in the management of hotels’ competitive advantage-an integrated framework”, International Journal of Hospitality Management, Available online 26 May 2018.
[30]     Martines, I.; The Importance of Intellectual Capital in Organization, Dissertation Abstract PH.D, university of Glomorgan Business School, Ponty pridd UK, 2009.
[31]     Puhakka, V.; “Versatile and flexible use of intellectual capital in entrepreneurial opportunity discovery”, Journal of Management Research, Vol. 2, No. 1, E3, 2010.
[32]     Ramos-Rodríguez, A. R.; Medina-Garrido, J. A.; Lorenzo-Gómez, J. D.; Ruiz-Navarro, J.; “What you know or who you know? The role of intellectual and social capital in opportunity recognition”,International Small Business Journal, vol. 28, Issue 6, pp. 566-582, 2010.
[33]     Sardeshmukh, S. R.; Corbett, A. C.; “The duality of internal and external development of successors”, opportunity recognition in family firms. Family Business Review, Vol. 24, Issue 2, pp. 111-125, 2011.
[34]     Sides, E. C. H. T.; What is organization development Cases and Exercises in Organization Development & Change, 2017.
[35]     Sohrabi, A.; Considering the impeders of export development in Iranian sweet and chocolate industry based on Porter's national diamond model, MS Dissertation in University of Tehran. (in Persian), 2017.
[36]     Tan, Q.; Sousa, C. M.; “Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export performance”, International Marketing Review, Vol. 32, Issue 1, 2015.
[37]     Zahedi, M. R.; Ramezan, M.; Hajighasemi, R.; “Prioritizing the Components of Intellectual Capital in Technology-based Organizations Using the FGAHP Method”, International Academic Journal of Organizational Behavior anHuman Resource Management, Vol. 6, No. 1, pp. 1-23, 2019.
[38]     Zahedi, M. R.; Papoli, Sh.; “Studying the Relationship between the Knowledge Management Processes and Intellectual Capital in a KnowledgeBased Research Center”, International Journal of Research in Business Studies and Managent, Vol. 5, No. 12, pp. 1-19, 2018.