نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشکده علوم انسانی، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی یک دارایی ارزشمند برای شرکتهایی است که از منابع قابل دسترسی که از طریق روابط خریدار و عرضه کننده بدست می آید، حاصل می شود. بسیاری از مطالعات، مقیاس های شناختی، ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی را بر برخی از شاخص های عملکرد بررسی کرده اند.اما کمتر مطالعه ای به بررسی تاثیر عدم اطمینان تکنولوژی به عنوان متغیر میانجی پرداخته است. این پژوهش، از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و از نظر نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل کارکنان شرکت کاله می باشد. پرسشنامه استاندارد در بین 375 نفر از کارکنان به صورت در دسترس توزیع شده است. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری و روابط مشتری بر عملکرد استراتژیک شرکت کاله تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of social capital and customer relationships on strategic performance considering the role of technological uncertainty (Case study: Kalleh company)

نویسندگان [English]

  • tayebeh farahani 1
  • sonia asghari 2

1 assistant professor

2 humanities science department, Buin Zahra branch

چکیده [English]

Social capital is a valuable asset for companies that is derived from the resources available through the buyer-supplier relationship. Many studies have examined the cognitive, communicational and structural measures of social capital on some of the performance indicators. But less study has examined the impact of technology uncertainty as a mediator variable. This research is an applied one in terms of purpose, and a descriptive-survey in terms of data collection. The population under study includes employees of Kalleh Company. The standard questionnaire was distributed among 375 staff as available sample. The collected data were analyzed using Smart-PLS software and the hypotheses of the research were analyzed using structural equations modeling. The results showed that cognitive, communicational, structural capital, and customer relations have a positive and significant effect on the strategic performance of Kalleh Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • customer relations
  • strategic performance
  • Kalleh Company
[1]     امانی، جواد؛ خضری­آذر، هیمن؛محمودی، حجت؛ "معرفیمدل­یابیمعادلاتساختاریبهروش حداقلمجذوراتجزئی(PLS-PM)"، مجله برخط دانش روانشناختی، سال اول، شماره 1، صص 55-41، 1391.
[2]     انواری رستمی، علی­اصغر؛ شهائی، بهنام؛ "مدیریت دانش و سازمان گیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش تجربه"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 2، صص 18-3، 1391.
[3]     توکلی، عبدالله؛ عزیزپورلیندی، عبدالصمد؛ رضایی، الهام؛ میرزایی، اشرف؛ "بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مولفه­های سرمایه فکری(مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان قم)"، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 1، شماره 2، صص 287-265، 1393.
[4]     رستگار، عباسعلی؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی­زاده، حسین؛ "تاثیرسرمایهاجتماعیخریدار/فروشندهبرعملکردنوآوریبا به­کارگیریتوسعهدانشمشتریوتعهدبهنوآوری"، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال پنجم، شماره 9، صص 81-63، 1395.
[5]     غیاثی ندوشن، سعید؛ امین­الرعایا، احسان؛ "بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره­وری منابع انسانی"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و پنجم، شماره 80، صص 209-183، 1395.
[6]     فاضلی، نقی؛ احمدی، سید جلال؛ "نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان" ، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، سال پنجم، شماره 18، صص 120-95، 1394.
[7]     Adler, P. S.; Seok-Woo, K.; “Social Capital: Prospects for a New Concept,” Academy of Management Review, Vol. 27, Issue 1, pp. 17–40, 2002.
[8]     Augusto,M.; Coelho,F.; “Market orientation and new-to-the-world products: exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental forces”, Ind.Mark.Manag., Vol. 38, Issue 1, pp. 94–108, 2009.
[9]     B handari, R. B.; “Social capital in disaster risk management; a case study of social capital mobilization following the 1934 Kathmandu Valley earthquake in Nepal”, Disaster Prevention and Management, Vol. 23, No. 4, pp. 314 – 328, 2014.
[10]  Bstieler, L.; “The moderating effect of environmental uncertainty on new product development and time efficiency”, Product.Innov.Manag., Vol. 22, Issue 3, pp. 267–284, 2005.
[11]  Cleary, P.; “An empirical investigation of the impact of management accounting on structural capital and business performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 16, Issue 3, pp. 566 -586, 2015.
[12]  Clopton, Aaron W.; “Social capital and team performance”, Team Performance Management, Vol. 17, Issue 7/8, pp. 369-381, 2011.
[13]  Coleman, J.; “Social capital in the creation of human capital”, American Journal of Sociology, Vol. 94, pp. 95–120, 2011.
[14]  Gelderman, C. J.; Semeijn, Janjaap; Mertschuweit, P. P.; “The impact of social capital and technological uncertainty on strategic performance: The supplier perspective”, Journal of Purchasing and Supply Management ,Volume 22, Issue 3, pp. 225-234, September 2016.
[15]  Inkpen, A.C.; Tsang, E.W.K.; “Social capital, networks, and knowledge transfer”, Acad. Manag. J., Vol. 30, Issue 1, pp. 146–165, 2005.
[16]  Kale, P.; Singh, H.; Perlmutter, H.; “Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital”, Strat. Manag. J., Vol. 21, Issue 2, pp. 217–228, 2000.
[17]  Krause, D.R.; Handfield, R.B.; Tyler, B.B.; “The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement”, J. Oper. Manag., Vol. 25, pp. 528–545, 2007.
[18]  Land, S.; Engelen, A.; Brettel, M.; “Top management's social capital and learning in new product development and its interaction with external uncertainties”, Ind. Mark.Manag., Vol. 41, Issue 3, pp. 521–530, 2012.
[19]  Lawson, B.; Tyler, B.B.; Cousins, P.D.; “Antecedents and consequences of social
capital on buyer performance improvement”,  J. Oper. Manag., Vol. 26, Issue 3, pp. 446–460, 2008.
[20]  Lee, S.; “The effects of green supply chain management on the supplier's performance through social capital accumulation”, Supply Chain Manag.: Int. J., Vol. 20, Issue 1, pp. 42–55, 2015.
[21]  Lu, L.Y.Y.; Chan, C.; “The R&D and marketing cooperation across new product development stages: an empirical study of Taiwan's IT industry”, Ind. Mark. Manag., Vol. 33, Issue 7, pp. 593–605, 2004.
[22]  Jaworski, B.; Kohli, A.; “Market orientation: antecedents and consequences”, J. Mark. Res., Vol. 57, Issue 3, pp. 53–70, 1993.
[23]  Jeong, I.; Pae, J.H.; Zhou, D.; “Antecedents and consequences of the strategic  orientations in new product development: the case of Chinese manufacturers”, Ind. Mark. Manag., Vol. 35, Issue 3, pp. 348–358, 2006.
[24]  McGrath, R.; Sparks, W.L.; “The importance of building social capital”, Qual. Prog., Vol. 38, Issue 2, pp. 45–49, 2005.
[25]  O’Brien, Louise; Jones, Charles; “Do Rewards Really Create Loyalty?”, Harvard Business Review, Vol. 73, Issue 3, pp. 75–83, 1995.
[26]  Peng, Mike W.; Yadong, Luo; “Managerial Ties and Firm Performance in a Transition Economy: The Nature of a MicroMacro Link”, Academy of Management Journal, Vol. 43, Issue 3, pp. 486–501, 2000.
[27]  Rosing, K.; Frese, M.; Bausch, A.; “Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship:Ambidextrous leadership”, Leadersh., Q. 22, pp. 956–974, 2011.
[28]  Seeman, D. E.; O’Hara, M.; “Customer relationship management in higher education: Using information systems to improve the student-school relationship”, Campus – Wide Information Systems, Vol. 23, Issue 1, pp. 24-34, 2006.
[29]  Sirmon, D. G.; Hitt, M. A.; Ireland, R. D.; Gilbert, B. A.; “Resource orchestration to create competitive advantage: Breadth, depth, and life cycle effects”, Journal of Management, Vol. 37, No. 5, pp. 1390–1412, 2011.
[30]  Villena, Verónica H.; Revilla, Elena; Choib, Thomas Y.; “The dark side of buyer– supplier relationships: a social capital perspective”, J. Oper. Manag., Vol. 29, Issue 6, pp. 561–576, 2011.
[31]  Yang, Jing.; Alejandro, Thomas G.; Brashear., Boles; James, S.; “The role ofsocial capital and knowledge transfer in selling center performance”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 26, Issue 3, pp. 152-161, 2011.