نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران ، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دانش سازمانی به عنوان یک منبع ناملموس بسیار ارزشمند برای کسب برتری رقابتی شناخته می‌شود. مدیریت چنین دارایی نامحسوسی در راستای حفظ و به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان‌ها ضروری است به ویژه شرکت‌ها دانش‌بنیان که حفظ بقا و موفقیت‌شان با دانش گره خورده است. دانش هنگامی می‌تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان‌ها منجر شود که در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود. علی‌رغم نقش حیاتی اشتراک درون‌سازمانی دانش، پژوهش‌های کمی درباره عوامل تاثیرگذار بر اشتراک درون‌سازمانی دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان صورت پذیرفته است. به این منظور در مقاله حاضر، ابتدا با مرور پیشینه، عوامل تاثیرگذار بر اشتراک درون‌سازمانی دانش در سازمان‌ها استخراج شد و سپس با استفاده از روش دیمتل به مطالعه روابط این عوامل و اولویت‌بندی آن‌ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و ابزار گردآوری داده‌های ثانویه (مطالعات کتابخانه‌ای) و داده‌های اولیه (پرسشنامه) می‌باشد. پس از طراحی پرسشنامه و تایید روایی آن توسط خبرگان، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از از کارشناسان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت و تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روال‌های رسمی و غیررسمی، سیاست درهای باز و استراتژی اشتراک دانش از تاثیرگذارترین عوامل هستند و در مقابل ارتباطات و شبکه، دانش افراد و سیستم حافظه تعاملی از تاثیرپذیرترین عوامل هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing key influential factors on internal organizational knowledge sharing in knowledge-based companies located in science and technology parks

نویسندگان [English]

  • Amir Ghorbani 1
  • Kiarash Fartash 2
  • Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi 2

1 Dep . Management and accounting , Shahid beheshti university

2 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, organizational knowledge is recognized as a very valuable intangible resource for gaining a competitive advantage. Managing such intangible assets is essential for maintaining and gaining a competitive advantage for organizations, especially knowledge-based companies whose survival and success are tied to knowledge. Knowledge can improve and enhance the performance of organizations when shared across the organization. Despite the vital role of internal organizational knowledge sharing, little research has been done on the factors affecting in knowledge-based companies. For this purpose, it first, by reviewing the background, the factors affecting the internal organizational knowledge sharing in organizations were extracted; and then, using the DEMATEL method, the relationships of these factors and their prioritization have been studied. The present study is a descriptive and survey research, and the tool for collecting secondary and primary data are library studies and questionnaire respectively. After designing the questionnaire and confirming its validity by experts, it was distributed and filled by 30 experts and managers of knowledge-based companies located in S&T Parks of Shahid Beheshti, Tehran, and Tarbiat Modares Universities. The research results show that formal and informal procedures, open-door policy, and knowledge sharing strategy are the most influential factors; and on the contrary, the communication and network, people's knowledge and interactive memory system are the most affected ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • organizational knowledge
  • knowledge-based companies
  • science and technology park
  • DEMATEL method
[1]        ایزدیان، زینب؛ عبدالهی، بیژن؛ کیانی، ولی‌مراد؛ "مدیریت دانش، الگویی جهت مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری"، رشد فناوری، سال10، شماره 37، صص 70-64، 1392.
[2]        امیدوار، رضا؛ سرداری، احمد؛ یزدانی، ناصر؛ "رتبه‌بندی موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل(مطالعه شرکت پارس خودرو)"، تحقیقات بازاریابی نوین، سال 5، شماره 2، صص 14-1، 1392.
[3]        تولایی، روح‌اله و محمدزاده علمداری، مهرداد؛ "فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، تهران، 1396.
[4]        زندکریمی، مریم؛ "بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تسهیم دانش با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی معلمان"، روانشناسی مدرسه، دوره 8، شماره 1، صص 107-87، 1398.
[5]        فرخی‌زاده، فرشید؛ فرخی‌زاده، حمید؛ "بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت پتروشیمی با رویکرد دیمتل(مورد مطالعه پتروشیمی لرستان)"، رشد فناوری، سال 16، شماره 62، صص 59-51، 1399.
[6]        محمدی‌مقدم، یوسف؛ شعبانی، اکرم؛ منصوری محمدآبادی، سلیمان؛ محمدی، خدیجه؛ "بررسی تاثیر قابلیت مدیریت دانش بر فرآیند توسعه محصول جدید"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 31، صص 32-23، 1397.
[7]        میرکمالی، سیدمحمد؛ ایزدیان، زینب؛ مصدق، هادی؛ "بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان"، رشد فناوری، سال 7، شماره 28، صص 9-2، 1390.
[8]        رحیم­زاده، مریم؛ خلیل­زاده، محمد؛ سلطانی، رویا؛ "شناسایی عوامل موثر برپیاده سازی مدیریت دانش در سازمان­های پروژه محورعمرانی(رویکردی از معادلات ساختاری("، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 16، شماره 37، صص 72-57، 1397.
[9]        رفیعی رشت­آبادی، فاطمه؛ نوروزی رودپشتی، فاطمه؛ مرادی، محمود؛ "بررسی تاثیر و ارائه الگویی برای نقش تسهیم دانش خارجی و نشت دانش بر عملکرد نوآورانه شرکت"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 16، شماره 31، صص 44-33، 1397.
 
[10]    Al-Faouri, A. H.; Al-Nsour, M. M.; Al-Kasasbeh, M. M.; “The impactof workforce agility on organizational memory”, Knowledge Management Research and Practice, Vol. 12, Issue 4, pp. 432–442, 2014.
[11]    Antonova, A.; Csepregi, A.; Marchev, A. Jr.; “How to extend the ICT used at organizations for transferring and sharing knowledge”, IUP Journal of Knowledge Management, Vol. 9, Issue 1, pp. 37–56, 2011.
[12]    Argote, L.; Guo, J. M.; “Routines and transactive memory systems: Creating, coordinating, retaining, and transferring knowledge in organizations”, Research in Organizational Behavior, No. 36, pp. 65–84, 2016.
[13]    Davenport, T.; Prusak, L.; Conhecimento empresarial: Como as organisações gerenciam seu capital, 12th ed., Rio de Janeiro, Brazil: Elsevier, 2003.
[14]    Disterer, G.; “Fostering knowledge sharing: why and how?” Reis, A. and Isaias, P. Paper presented at Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2003, Lisbon, pp. 219–226, 2003.
[15]    Fahey, L.; Prusak, L.; “The 11 deadliest sins of knowledge management”. California Management Review, No. 40, pp. 265–276, 1998.
[16]    Haas, M. R.; Hansen, M. T.; “Different knowledge, different benefits: Toward a productivity perspective on knowledge sharing in organizations”, Strategic Management Journal, No. 28, pp. 1133–1153, 2007.
[17]    Haldin-Herrgard, T.; “Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organisations”, Journal of Intellectual Capital, No. 1, pp. 357–365, 2000.
[18]    Hansen, M.; Nohria, N.; Tierney, T.; “What's your strategy for managing knowledge?” Harvard Business Review, No. 77, pp. 1–10, 1999.
[19]    Joia, L. A.; “Knowledge management strategies: Creating and testing a measurement scale”, International Journal of Learning and Intellectual Capital, No. 4, pp. 203–221, 2007.
[20]    Joia, L. A.; Lemos, B.; “Relevant factors for tacit knowledge transfer within organisations”, Journal of Knowledge Management, No. 14, pp. 410–427, 2010.
[21]    Leonard, D.; Sensiper, S.; “The role of tacit knowledge in group innovation”, California Management Review, No. 40, pp. 112–132, 1998.
[22]    Lewis, K.; Herndon, B.; “Transactive memory systems: Current issues and future research directions”, Organization Science, Vol. 22, Issue 5, pp. 1254–1265, 2011.
[23]    McAdam, R.; Moffett, S.; Peng, J.; “Knowledge sharing in Chinese service organizations: A multi case cultural perspective”, Journal of Knowledge Management, No. 16, pp. 129–147, 2012.
[24]    Murray, S. R.; Peyrefitte, J.; “Knowledge type and communication media choice in the knowledge transfer process”, Journal of Managerial Issues, No. 19, pp. 111–133, 2007.
[25]    Nonaka, I.; Takeuchi, H.; The knowledge-creating company, New York, NY: Oxford University Press, 1995.
[26]    Roberts, J.; “From know-how to show-how? Questioning the role of information and communication technologies in knowledge transfer”, Technology Analysis & Strategic Management, No. 12, pp. 429–443, 2000.
[27]    Sun, P.; Scott, J.; “An investigation of barriers to knowledge transfer”, Journal of Knowledge Management, No. 9, pp. 75–90, 2005.
[28]    Vanstone, W.; “Work force agility”. 2009.
Available at: http://www.scribd.com/doc/ 14225150/Work-Force-Agility (accessed 6 June 2019).
[29]    Wang, Z.; Wang, N.; Liang, H.; “Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance”, Management Decision, No. 52, pp. 230–258, 2014.
[30]    Burke, L. A.; Miller, M. K.; “Taking the Mystery out of Intuitive Decision Making”, The Academy of Management Executive, No. 13, pp. 91-99, 1999.