نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه سازمان‌های پیش‌رو دریافته‌اند که برای بقا در دنیای پرشتاب اطلاعاتی و تغیرات مستمر محیطی، حرکت به سمت دانش محور شدن از طریق پیده سازی مدیریت دانش در سازمان امری ضروری است. هدف از این تحقیق طراحی و پیاده سازی مدل سنجش آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان‌ دانش‌محور می‌باشد. منظور از آمادگی در مدیریت دانش توانایی یک سازمان، بخش یا گروه کاری برای پذیرش، استفاده و سود بردن موفقیت‌آمیز از مدیریت دانش است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمانی در مدیریت دانش ارائه می نماید. این مدل پس از تایید خبرگان و انجام اصلاحات لازم مشتمل بر 21 معیار فرعی و 5 معیار اصلی رهبری، کارکنان، فرهنگ، فرایند و فناوری گردید. پایایی مدل به دو روش آلفای کرنباخ و روش دو نیمه کردن مورد سنجش و تایید قرار گرفت. در روش دو نیمه کردن ضریب پایایی کل آزمون 0.931 و در روش آلفای کرونباخ 0.877 گردید. بر این اساس پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 53 پرسش طراحی و در جامعه آماری یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توزیع گردید . پاسخ‌های دریافتی مورد آزمون علامت قرار گرفته و با کمک نمودار‌های توصیفی و نمودار رادار وضعیت مرکز در هر یک از معیارها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که مرکز در معیارهای «سودمندی» و «تناسب در اهداف» وضعیت مطلوبی دارد و در سایر عوامل از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد. در نهایت بر اساس نتایج حاصل شده پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and implementing a model of organizational readiness assessment to become a knowledge-based organization: Case study an Iranian research center

نویسندگان [English]

  • mohammad reza zahedi
  • shayan naghdi khanachah

Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

Today, leading organizations have realized that in order to survive in the fast-paced world of information and continuous environmental change, it is essential to become knowledge-based through the implementation of knowledge management in the organization. The purpose of this study is to design and implement a model of organizational readiness assessment to become a knowledge-based organization. Being prepared for knowledge management means the ability of an organization, department, or work group to accept, use, and benefit from it successfully. This research is a descriptive survey and provides a model for measuring organizational readiness in knowledge management. This model, after the approval of experts and the necessary reforms, consisted of 21 sub-criteria and 5 main criteria of leadership, staff, culture, process and technology. The reliability of the model was measured and confirmed by Cronbach's alpha and the two-half methods. In the two-way method, the overall reliability coefficient of the test was 0.931 and in the Cronbach's alpha method was 0.877. Based on this, a questionnaire consisted of 53 design questions and were distributed in the statistical population of a research center. The received responses were tested and analyzed with the help of descriptive and radar diagrams of the center's status in each of the criteria. The results of the research show that the center is in a good position in the criteria of "usefulness" and "fit in goals" and is not in a good position in other factors. Finally, suggestions have been made based on the results obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • organizational readiness
  • knowledge management readiness assessment Model
  • sign test
[1]     برگرن، برایان(ترجمه: قهرمانی، محمد؛ باقری، سیدمحمد)؛ مبانی مدیریت دانش، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1386.
[2]     ابطحی، سید حسین؛ صلواتی، عادل؛ مدیریت دانش در سازمان، انتشارات پیوند نو، 1385.
[3]     امیراسماعیلی، حسین؛ عنبری، مهدی؛, محمدی، جلال؛ امینی، حمید؛ "بررسی میزان آمادگی مراکز بهداشت کشور برای استقرار مدیریت دانش"، مجله علوم پزشکی مازندران، شماره 26، ص 144، 1397.
[4]     اخوان، پیمان؛ عدالتی، محمدرضالح؛ "چالش­های به­کارگیری و پیاده­سازی پورتال­های مدیریت دانش"، ماهنامه علمی-آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، دوره 23، شماره 240، صص 54-49، 2012.
[5]     اخوان، پیمان؛ نقدی خناچاه، شایان؛ (1398)، "ارزیابی عملکرد سازمانی در معیارهای نامشهود: الگویی مبتنی بر مدیریت دانش و مدیریت نوآوری در شرکت­های تولید محصولات شیمیایی"، اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد، تهران، انجمن مدیریت دانش ایران، 1398.
[6]     زاهدی، محمدرضا؛ نقدی خناچاه، شایان؛ "سنجش میزان تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران خودرو)"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 17، شماره 37، صص 46-39، 1398.
[7]     زاهدی، محمدرضا؛ اخوان، پیمان؛ نقدی خناچاه، شایان؛ "شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس‌آموخته‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور نظامیفصلنامه مدیریت نظامی، دوره 19، شماره 76، صص 68-29، 1398.
[8]     کامینگز، توماس جی؛ ورلی، کریستوفر جی(ترجمه: برارپور، کورش)؛ تحول و توسعه سازمان، موسسه انتشارات فرازاندیش سبز، 2005.
[9]     رضایی، حسین؛ فرضعلی­زاده، احمد؛ "بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمان­های نظامی"، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 7، شماره 1، صص 48-17، 1397.
[10]  مجلسی ارده­جانی، سهیلا؛ شعبانی بهار، غلامرضا؛ سلیمانی، مجید؛ هنری، حبیب؛ "تدوین مدل مدیریت دانش و تفکرراهبردی براساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 5، شماره 1، صص 88-75، 1398.
[11]  عموزاد، محمد؛ فراست­خواه، مقصود؛ گلی­نژاد، الهام؛ "بررسی کم و کیف آمادگی شرکت­های پتروشیمی برای یادگیری سازمانی و ارائه الگوی ساختاری مناسب برای استقرار یادگیری سازمانی و مدیریت دانش"، آموزش و توسعه منابع انسانی، دوره 1، شماره 3، صص 112-91، زمستان 1393.
[12]  محمودزاده، ابراهیم؛ کشتکار، مهران؛ محمدی الموتی، محمد؛ "سنجش آمادگی تدوین راهبرد استقرار نظام مدیریت دانش سازمان"، دوره 6، شماره 23، صص 79-61، پاییز 1394.
[13] Al-Husseini, S.; El Beltagi, I.; Moizer, J.; “Transformational leadership and innovation: the mediating role of knowledge sharing amongst higher education faculty”, International Journal of Leadership in Education, pp. 1-24, 2019.
[14] Chase,Rory, L.; “The Knowledge – Based Organization: An International Survey”, The Journal of Knowledge Management. Vol. 1. No. 1, 1997.
[15]  Mohammadi, K.; Khanlari, A.; Sohrabi, B.; “Organizational Readiness Assessment for Knowledge Management”, International Journal of Knowledge Management, Vol. 5, Issue 1, pp. 29-45, 2009.
[16] Siemieniuch, C.E.; Sinclair, M.A.; “A framework For Organizational Readiness for Knowledge Management”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24, Issue 1, pp. 79-98, 2004.
[17] Tanudjojo, J.Satrijo; “Measuring Readiness to Implement Systems that Create”, Mobilise and Diffuse Knowledge, 2006.
[18] Hylton, Ann; KM Readiness Assessment is Essential in a KM and Knowledge Audit Initiative, 2008. http://hosteddocs.ittoolbox.com/ah100708.pdf
[19] Fai, Cheung Chi; Chin, Ko Kam; Fu, Chu Ka; Bun, Lee Wing; “Systematic Knowledge Auditing With Applications”, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 6, pp. 1-16, 2005.
[20] Rampersad, H.; “Increasing Organizational Learning Ability Based On A Knowledge Management Quick Scan”, Journal of Knowledge Management Practice, 2002.
[21] Holt, Daniel T.; Bartzak, Summer E.; Clark, Steven W.; Trent, Martin R.; “The Development of an Instrument to Measure Readiness for Knowledge Management”, Knowledge Management Research & Practice, Vol. 5, pp. 75-92, 2004.
[22] Bailey, Landon C.; “Refinement of an Instrument to Assess Readiness for Knowledge Management”, AIR FORCE INST OF TECH, 2007.
http://www.dtic.mil/cgi bin/GetTRDoc?AD=ADA467548&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf
[23] Wong, Kuan Yew; “Critical Success Factors For Implementing Knowledge Management In Small And Medium Enterprises”, Industrial Management & Data Systems. Vol. 105, No. 3, 2005.
[24] Weiner, B. J.; A theory of organizational readiness for change, In Handbook on Implementation Science, Edward Elgar Publishing, 2020.
[25] Davenport, T. H.; Prusak, L.; Working knowledge: How organizations manage what they know, Harvard Business Press, 1998.