نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

دانش به عنوان منبع مزیت رقابتی دارای اهمیت راهبردی در کسب و کارهای خدماتی دانش بنیان است و در یک محیط رقابتی، عملکرد برتر فقط از طریق نوآوری مستمر می‌تواند پایدار گردد. نوآوری مستمر نیازمند یادگیری بوده و مهمترین عنصر مربوط به یادگیری سازمانی موضوع «اکتشاف» و «بهره‌برداری» است. براین اساس سازمان‌های کارآفرین باید بصورت متوازن در رابطه با اکتشاف و بهره‌برداری اقدام نمایند و داشتن توازن مناسب در توانمندی‌های اکتشاف و بهره‌برداری از فرصت‌ها، ضرورت اصلی در فضای کسب و کار متغیر با تغییرات سریع فناورانه است. براین اساس در این مقاله مبانی نظری سازماندهی فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری در درون سازمان‌های کارآفرین مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس به ساختارهای مختلف مورد استفاده در سازمان‌های پژوهش و فناوری در خصوص سازماندهی فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری پرداخته و دلایل مطلوبیت مفهوم «ذو‌وجهیت همزمان» به عنوان راه‌حل سازمانی برتر در سازمان‌های پژوهش و فناوری تشریح می‌شود. در ادامه وظایف هر یک از بخش‌های اکتشاف و بهره‌برداری در سازمان‌های پژوهش و فناوری تبیین شده و چگونگی ایجاد توازن در این فعالیت‌ها و هماهنگ نمودن آنها تشریح می‌شود. در پایان نیز به جمع بندی مطالب پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simultaneous Ambidexterity, appropriate model for organizing exploration and exploitation activities in Research and Technology Organizations

نویسنده [English]

  • reza Bandarian

چکیده [English]

Knowledge as a source of competitive advantage has a strategic importance in knowledge intensive business services. Superior performance in a competitive environment can only be sustained through continuous innovation. Continuous innovation requires learning and an important element of organizational learning is "exploration" and "exploitation". Therefore, entrepreneurial organizations must have balance in exploration and exploitation activities. The main requirement for business environment with the rapid technological changes is a good balance of exploration and exploitation capabilities for opportunities. This paper discusses theoretical foundation of organizing exploration and exploitation activities within entrepreneurial organizations. Then, the different pattern which are used for the organizing exploration and exploitation activities in Research and Technology Organizations (RTOs) have been reviewed and the preference causes for the concept of "ambidextrous organization” or “simultaneous ambidexterity" as a superior organizational solution in RTOs is described. Next, duties of each of the exploration and exploitation sections in RTOs have explain and the how to create balance and coordinate these activities described. At the end has been sum up by conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Technology Organizations
  • Exploration and Exploitation
  • ambidexterity
  • Ambidextrous Organization
  • Sequential and Simultaneous Ambidexterity