نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران،

3 دانشیار،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی موانع بازدارنده یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران می‌باشد. روش پژوهش آمیخته با طرح اکتشافی- متوالی و هدف کاربردی- توسعه‌ای بود. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی (روش پدیدارشناختی): 24 نفر از کارآفرینان برتر با نمونه‌گیری نظری هدفمند و در بخش کمّی (تحلیل معادلۀ ساختاری): 100 نفر از کارآفرینان با تجربه بودند که به پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ی مستخرج از بخش کیفی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری جهت کدگذاری‌های اولیه ابعاد پژوهش در سازۀ موانع یادگیری کارآفرینی و تحلیل کمّی آن با نرم‌افزار آماری Smart pls(3) انجام شد. یافته‌ها نشان داد موانع یادگیری کارآفرینی از تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران در 3 سطح (فردی، میانی و کلان)، 8 بعد به ترتیب: موانع (اقتصادی و مالی، زیرساختی، محیط کسب و کار، حمایتی، مدیریتی و سازمانی، اجتماعی- فرهنگی، ارتباطی و آموزشی و فردی (انسانی)) و 28 گویه جای گرفتند. در نتایج کمّی وجود رابطه بین 8 بعد و سازۀ موانع یادگیری مثبت و معنی‌دار (58/2 ≤ T) در سطح اطمینان 95 درصد تأیید و کیفیت اندازه ‌اثر ابعاد سازه، بالاتر از متوسط و قوی ارزیابی شد. برازش مدل پژوهش، مناسب و قوی 596/0=GOF) بود. به مدیران و کارآفرینان پیشنهاد می‌گردد، با ملاحظه ویژه موانع بازدارنده یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر را سطوح مذکور برطرف نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing barriers to entrepreneurial learning based on the failure experiences of Iran's top entrepreneurs

نویسندگان [English]

 • mohsen soltanni 1
 • seyd rasul hoseini 2
 • asad hejazi 3

1 PhD student, Department of Entrepreneurship,Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 : Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the research is to identify and prioritize the obstacles that prevent entrepreneurial learning based on the failure experiences of Iran's top entrepreneurs. The research method was mixed with an exploratory-sequential plan and an applied-developmental goal. Participants in the qualitative part (phenomenological method): 24 top entrepreneurs with targeted theoretical sampling and in the quantitative part (structural equation analysis): 100 experienced entrepreneurs who answered the researcher-made questionnaire extracted from the qualitative part. Qualitative data analysis until saturation and theoretical consensus were reached for initial coding of research dimensions in the structure of barriers to entrepreneurship learning and its quantitative analysis was done with Smart pls(3) statistical software. The findings showed the barriers to learning entrepreneurship from the failure experiences of Iran's top entrepreneurs in 3 levels (individual, medium and macro), 8 dimensions in order: barriers (economic and financial, infrastructural, business environment, support, managerial and organizational, socio-cultural , communication and educational and individual (human)) and 28 items were placed. In the quantitative results, the existence of a positive and significant relationship between 8 dimensions and the structure of learning barriers (T ≤ 2.58) was confirmed at the confidence level of 95% and the quality of the effect size of the dimensions of the structure was evaluated as higher than average and strong. The fit of the research model was appropriate and strong (GOF=0.596). Managers and entrepreneurs are suggested to remove the mentioned levels with special attention to the barriers that prevent entrepreneurial learning based on the failure experiences of top entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Failure experiences
 • Barriers to entrepreneurship
 • budding entrepreneurs
 • Entrepreneurship
 • Entrepreneurial learning
 • Al-Hashem, M.; Amirainanlou, M.; "Investigating the inhibiting factors for the growth of entrepreneurship in artificial arts", Jalof Hanar, Vol. 8, Issue 2, pp. 19-28, 2015,

doi: 10.22051/jjh.2017.157

https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_2699.html.

 • Davari, A.; Rezazadeh, A; :Structural equation modeling with PLS", 1392.
 • Amalia, S.; The Influence of Narcissism on Entrepreneurial Failure Mediated by Entrepreneurial Learning from Failure (The Study on Nascent Entrepreneurs in Padang), Masters thesis, Andalas University, 2020..
 • Atsan, N.; "Failure experiences of entrepreneurs: Causes and learning outcomes", Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 235, pp. 435-442, 2016.
 • Besra, E.; Rahman, H.; Nurhayati, N.; "How Do We Perceive Failure? Introducing the Integrative Model of Entrepreneurial Failure", in Proceedings of the 2nd International Conference on Management and Entrepreneurship (I-COME). Yogyakarta-Indonesia, Universitas Kristen Petra, 2018.
 • Carmeli, A.; "Social capital, psychological safety & learning behaviours fromfailure in organizations", Long Range Planning. Vol. 41, No. 1, pp. 30-44, 2007.
 • Danneels, E.; Vestal, A.; "Normalizing vs. analyzing: Drawing the lessons from failure to enhance firm innovativeness", Journal of Business Venturing, Vol. 35, Issue 1, 105903, 2020.
 • Dari, S.; Amini Sedehi, A. M.; Saraei, S.; "Barriers to entrepreneurship in agricultural fields in university education", Journal of Industry and University, Vol. 41, No. 11, pp. 53-62, 2019.

Article code: 202001038724. http://jiu.ir/Article/8724.

 • Hägg, G.; Kurczewska, A.; "Toward a Learning Philosophy Based on Experience in Entrepreneurship Education", Entrepreneurship Education and Pedagogy, Vol. 3, Issue 2, pp. 129-153, 2020.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2515127419840607.

 • Jamali, B.; Mohammmadkazemi, R.; Yadollahi Farsi, J.; Mobini, A.; “Theories of opportunity creation and effective entrepreneurial actions in opportunity creation context”, Journal of Decision Science Letters, Vol. 7, No. 1, pp: 443-454, 2018.
 • Karimi, A.; Malai, M. H.; Mohammadian, Zargaran Khozani; "The effect of business failure experience and learning from failure on entrepreneurs' new investment - the case study of Qom province", Scientific Quarterly Journal of Entrepreneurship Development, Vol. 14, Issue 2, pp. 281-299, 1400.
 • Kollmann, T.; Stöckmann, Ch.; M. Kensbock, J.; "Fear of failure as a mediator of the relationship between obstacles and nascent entrepreneurial activity—an experimental approach", Journal of Business Venturing, Vol. 32, Issue 3, pp. 280-301, 2017.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.02.002.

 • Lattacher, W.; Wdowiak, M.A.; "Entrepreneurial learning from failure. A systematic review", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 26, Issue 5, pp. 1093-1131, 2020.

Doi: 10.1108/IJEBR-02-2019-0085.

 • Mohammmadkazemi, R.; Pouriz, M.; "Designing a food supply chain improvement model with a focus on blockchain", International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, Vol. 15, No. 1, 2023.

Doi: 10.22075/ijnaa.2022.29078.4056

 • Mohammmadkazemi, R.; Nikraftar, H.; Yadollahi Farsi, J.; Ahmadpour, M.; "The Concept of International Entrepreneurial Orientation in Competitive Firms: A Review & A Research Agenda, International Journal of Entrepreneurship, Vol. 23, Issue 3, 2019.
 • Mokhtari Hassanabad, S.; Shawalpour, S.; Hosseinishakib, M.; "A typology of the failure factors of technological start-up businesses in the information and communication technology (ICT) sector", Scientific Journal of Information Management, Vol. 7, Issue 2, pp. 49-74, 1400.

Doi: 10.22034/aimj.2022.156214. http://www.aimj.ir/article_156214.html.

 • Notash, H.; "Providing a framework for learning from the failure of experienced Iranian entrepreneurs with a process perspective", Scientific Research Quarterly Journal of Entrepreneurship Development, Vol. 6, Isue 4, pp. 131-149, 2012.

Doi: 10.22059/jed.2013.50802. https://jed.ut.ac.ir/article_50802.html.

 • Omorede, A.; "Managing crisis: a qualitative lens on the aftermath of entrepreneurial failure", International Entrepreneurship and Management Journal, Online, pp. 1-28, 2020.
 • Page, J.; Söderbom, M.; "Is small beautiful? Small enterprise, aid and employment in Africa", African Development Review, No. 27, pp. 44–55, 2015.

http://dx.doi.org/10.1111/1467-8268.12138.

 • Rahman Nia, M.; Fakour Thaghieh, A. M.; "Reasons for the failure of entrepreneurial and start-up businesses and providing solutions for the development of entrepreneurship", the first international conference on management and entrepreneurship, Tehran, Iran Development Conference Center, 2014.
 • Safari, A.; Das, A.; "Entrepreneurial failure analysis using quality management approaches", Total Quality Management & Business Excellence, pp. 1-26, 2022.‏
 • Schou, P. K.; Bucher, E.; Waldkirch, M.; "Entrepreneurial learning in online communities", Small Business Economics, Vol. 58, Issue 4, pp. 2087-2108, 2022.‏
 • Sejasi Khedari, H.; Shayan, H.; Hosseini Kohnouj, S. R.; "Identifying the factors affecting the failure of local entrepreneurs' businesses with the basic theory method and future research approach (case study: greenhouse owners in rural areas of Jiroft)", Space planning and preparation, Vol. 22, No. 1, pp. 154-186, 2017.

https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-16099-fa.html.

 • Shane, S.; Venkataraman, S.; "The promise of entrepreneurship as a field of research", Academy of Management Review, Vol. 25, No. 1, pp. 217–26, 2000
 • Shepherd, D.; Williams, A.; Trenton, A.; Wolfe, M T.; Patzelt, H.; Learning from Entrepreneurial Failure: Emotions, Cognitions, and Actions, Publisher: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-107-12927-6, 2016.
 • Singh, S.; Corner, P.; Pavlovich, K.; "Coping with Entrepreneurial Failure", Journal of Management & Organization, No. 13, pp. 331-344, 2007.
 • Wei, J.; Chen, Y.; Zhang, J.; Gong, Y.; "Research on Factors Affecting the Entrepreneurial Learning From Failure: An Interpretive Structure Model", Frontiers in Psychology, No. 10:1304, 2019.

doi:10.3389/fpsyg.2019.01304. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01304nneels, E., & Vestal, A. (2020). Normalizing vs. analyzing: Drawing the lessons from failure to enhance firm innovativeness. Journal of Business Venturing35(1), 105903.