نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تحقیق حاضر با هدف کاربرد بلاک چین در مدیریت منابع انسانی سازمان های آموزشی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 10 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی و مطلع به مبانی فنآوری و بلاک چین بوده و از سابقه کار مشهودی برخوردارند.
تحقیق حاضر از‌نظر هدف کاربردی و از‌نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از روش‌های کیفی مصاحبه با خبرگان و تحلیل محتوا و نیز از ابزار پرسش نامه برای اولویت بندی عوامل با روش دنپ بهره گیری شد. پس از بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان مرتبط تعداد 9 عامل اصلی در راستای کاربردی بودن بلاک چین در مدیریت منابع انسانی سازمان های آموزشی شناسایی شد. در ادامه اولویت بندی صورت پذیرفته در دانشگاه مورد مطالعه نشان داد، یکی از دلایل اصلی استفاده از بلاکچین در مدیریت منابع انسانی سوابق نیروی انسانی بر پایه ی بلاکچین است. همان طور که در ادبیات تحقیق نیز به آن اشاره شد بلاکچین باعث می شود که هم کارجو و هم کارفرما به طور شفاف سوابق را درنظر بگیرند و بعد دست به انتخاب بزنند. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادکه افزایش کارایی و بهره وری (تصمیم گیری دقیق – خدمات مطلوب-.....)، کاهش تخلفات و خطا های مدیریت منابع انسانی و حفظ و امنیت داده ها بر پایه ی بلاکچین بیشترین تاثیر را در کاربرد بلاک چین در مدیریت منابع انسانی دارا هستند. از سوی دیگر
سوابق نیروی انسانی بر پایه بلاکچین (اعتماد – راحتی - بازیابی سریع – دسترسی سریع – دسترسی هم زمان –صحت –قابلیت اطمینان-....)، شفافیت و یکپارچه سازی داده ها در بلاکچین تاثیر پذیر ترین عوامل بشمار می آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The use of blockchain to improve human resource management in organizations, a case study of one of the country's universities

نویسنده [English]

 • mohammad reza zahedi

Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of using blockchain in human resource management of educational organizations. The statistical population of the research is 10 people who are experts in the field of human resources and know the basics of technology and blockchain and have a visible work experience.
The current research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. To collect data, qualitative methods of interviews with experts and content analysis were used, as well as a questionnaire tool for prioritizing factors using the Denap method. After reviewing the literature and interviewing related experts, nine main factors were identified in line with the applicability of blockchain in human resource management of educational organizations. Following the prioritization done in the studied university, it showed that one of the main reasons for using blockchain in human resources management is blockchain-based human resources records. As mentioned in the research literature, blockchain makes both the job seeker and the employer clearly consider the records and then make a choice. The results of the research showed that increasing efficiency and productivity (accurate decision-making - optimal services-...), reducing human resource management violations and errors, and maintaining and securing data based on blockchain have the greatest impact in the application of blockchain. China has in human resource management. On the other hand
Human resource records based on blockchain (trust-convenience-fast recovery-fast access-simultaneous access-accuracy-reliability-...), transparency and data integration in blockchain are the most effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blockchain؛
 • Human Resources؛ ؛؛
 • University
 • Abdulan, S. M.; Hadian, A. R.; Zahedi, M. R.; "Employing retirees (expert knowledge capital) in creating new businesses", the second international conference on innovation in business management and economy, Tehran, 2019.

https://civilica. com/doc/1033178 [In Pershian]

 • Abroosh, M. R.; Tajik, F.; "A theory for using blockchain technology in organizational education and learning", National Conference on Improvement and Reconstruction of Organization and Business, Tehran, 2019.

https://civilica.com/doc/1044720[In Pershian]

 • Ahn, R.; "Japan’s communal approach to teacher induction: shokuin shitsu as an indispensable nurturing ground for Japanese beginning teachers", Teach Teach Educ, 59, pp. 420-430; 2016.
 • Akhavan, P.; Digital Currencies: Bitcoin - Blockchain and Basic Concepts, Ati Nagar Publications, First Edition, 2017[In Pershian].
 • Akhavan, P.; Dehghani, M.; Blockchain from Bitcoin to the world of industry, Ati Nagar Publications, first edition, 2018. [In Pershian]
 • Asrizadeh, F.; Nowrozi, E.; 2019, "Systematic Review of Blockchain Cyber Security", The Fourth International Conference on Interdisciplinary Research in Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering in Iran and the Islamic World, Tehran, 2019.

https://civilica.com/ doc/1184207[In Pershian]

 • Bharat, Ch.; V S Prakash A.; 2021 Role of blockchain in HR's response to new-normal.
 • Bilton, C.; Management and creativity: from creative industries to creative management, Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
 • Candy, So Suk Yi; Eric, Yung; Christopher, F.; Shilpi T.; "Benefits and Use of Blockchain Technology to Human Resources Management: A Critical Review", International Journal of Human Resource Studies, Macrothink Institute, Vol. 10, Issue 2, pp. 131-140, December. 2020.
 • Eftekhari F.; Siavash, "A review on the application of blockchain technology in financial accounting: advantages and challenges", the 7th International Conference of Management and Accounting Sciences, Tehran, 1400.

https://civilica.com/doc/1257911[In Pershian]

 • Esmaili Attaabadi, A.; Fathizadeh, A. H.; "Smart contractual relationships in electronic commerce; Legal concepts of exchanges made in blockchain", the first international conference on knowledge management, blockchain and economy, Tehran, 2018.

https://civilica.com/doc/968441[In Pershian]

 • Esmaili Attabadi, A.; Fathizadeh, A. h.; "Examining the challenges and opportunities of blockchain", the first international conference on knowledge management, blockchain and economics, Tehran, 2018.

https://civilica.com/doc/968444[In Pershian]

 • Farookh, Kh. H.; Fachrunnisa, O.; "Blockchain-based human resource management practices for mitigating skills and competencies gap in workforce", International Journal of Engineering Business Management, Vol. 12, Issue 12, 2020.

https://doi.org/10.1177/1847979020966400

 • Gholami, M.; Ramzanian, K.; Rahim, M.; Faridi Masouleh, M.; "Blockchain Technology Services and Its Applications", Contemporary Research Quarterly in Management and Accounting Sciences, Volume 2, No. 7, pp. 248-266, Winter 2019.[In Pershian]
 • Golzari, A.; Baloch, M.; "Blockchain-based solution for effective management of employees", 8th International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering, Tehran, 1400.

https://civilica.com/doc/1263768[In Pershian]

 • Hadbanisi, N.; Aminian, M.; Javadi, B.; "A review on the use of blockchain technology in information storage", the first international conference on blockchain, cryptocurrencies and global economy, Tehran, 1400. [In Pershian]
 • Hamidi Nasr, M.; Hamidi Nasr M.; "The role of blockchain in the productivity and improvement of human resource processes in organizations", Specialized scientific-educational monthly magazine of Tadbir management, Vol. 29, No. 313, pp. 29-31, 2018.

URL: http://tadbir.imi.ir/article-1-4036-fa.html[In Pershian]

 • He Y; Feng Y.; "Research on the application of blockchain technology in human resource management of platform enterprises", Modernization of Management, No. 5, pp. 99-102, 2020

https://metisins.com/

 • Hegadekatti, K.; "Blockchain and Human Resources Management" (August 15, 2018).

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3232203 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3232203

 • https://civilica.com/doc/1224861[In Pershian]
 • Jalilund, M.; "Identifying factors affecting the success of electronic human resources management systems", the fourth international conference of knowledge and technology of the third millennium of Iran's economy, management and accounting, Tehran, 1400.

https://civilica.com/doc/1236647[In Pershian]

 • Kazemi Tabar, S. J.; "Blockchain Pathology", 7th National Conference on Electronic Banking and Payment Systems, Tehran, 2016.

https://civilica.com/doc/785648[In Pershian]

 • Mansouri, R.; 2018, "Management, control and eradication of corruption in administrative systems and increasing efficiency by using blockchain technology", 5th National Humanities and Management Studies Conference, Tehran, 2018.

https://civilica.com/doc/1047060[In Pershian]

 • Md Mehedi Hassan Onik; Mahdi H. Miraz; Chul-Soo Kim; "A Recruitment and Human Resource Management Technique Using Blockchain Technology for Industry 4.0", Proceeding of Smart Cities Symposium (SCS-2018), Manama, Bahrain, pp. 11-16, 2018.
 • Michailidis, M.P.; "Blockchain Technology: The Emerging Human Resources Challenge", Preprints 2021, 2021050035 (doi: 10.20944/preprints202105.0035.v1)
 • Mirza Khani, A. R.; "Study and review of optimal human resources management methods in the organization with the approach of human resource efficiency (case study: Tehran Municipality)", the fourth international conference on knowledge and technology of the third millennium of Iran's economy, management and accounting, Tehran, 1400.

https://civilica.com/doc/1238653[In Pershian]

 • Mirzapour Ali Abad, A.; Noorani, S. F.; "Blockchain application in human resources management", the first international blockchain conference on cryptocurrencies and global economy, Tehran, 1400.

https://civilica.com/doc/1258233[In Pershian]

 • Mirzapour Ali Abad, A.; Noorani, S. F.; "the use of blockchain in human resource management", the first international blockchain conference, 1400.[In Pershian]
 • Mokhtari Heshi, H.; Mahdavi, M.; Ebrahimi, M.; "Investigating the capabilities of blockchain technology in order to realize good governance", the third conference on governance and public policy, Tehran, 2018.

https://civilica.com/doc/1138084[In Pershian]

 • Mondy R. Wayne; Noe, Robert M.; Premeaux Shane R.; primarily for introductory undergraduate level courses in Human Resource Management, Pearson Education International, 2002.
 • Monrat, A. A.; Schelén, O.; Andersson, K.; "A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications", Challenges, and Opportunities. IEEE Access, 7, 117134-117151.Shao Q, Jin C, Zhang International Journal of Engineering Business Management, Vol. 12, 2020.

https://doi.org/10.1177/1847979020966400

 • Nedri Pari, S.; "evolution in cloud data security with the help of blockchain technology", the fourth scientific conference of applied research in science and technology of Iran, Ilam, 2019.

https://civilica.com/doc/1144800[In Pershian]

 • Nofer, M.; Gomber, P.; Hinz, O.; Schiereck, D.; "Blockchain", Business & Information Systems Engineering, Vol. 59, p. 83-187, 2017.
 • Fachrunnisa, O.; Farookh Khadeeer, H.; "Blockchain-based human resource management practices for mitigating skills and competencies gap in workforce", International Journal of Engineering Business Management, 2020.

10.1177/1847979020966400

 • Olyaei, M.; "the effect of human resource management practices on competitive advantage: considering the role of satisfaction and enthusiasm of employees", the fourth international conference on knowledge and technology of the third millennium of Iran's economy, management and accounting, Tehran, 1400.

https:// civilica.com/doc/1236606[In Pershian]

 • Padachi, K.; Bhiwajee, SL.; "Barriers to employee training in small and medium sized enterprises: insights and evidences from Mauritius", Eur J Train Dev, Vol. 40, No. 4, pp. 232-247, 2015, Crossref.
 • PwC; "How Blockchain  Technology  Could  Impact  HR  and  the  World  of  Work", 2017.

https://www.pwc.co.uk/issues/futuretax/assets/blockchain-can%20impact-hr.pdf 

 • Rezaei, A. A.; Atai, M.; "A new blockchain-based solution method for effective employee management, 6th International Conference on Advanced Research in Science", Engineering and Technology, Tehran, 1400.

https://civilica.com/doc1223523[In Pershian]

 • Risius, M.; Spohrer, K.; "A blockchain research framework", Business & Information Systems Engineering, Vol. 59, Issue 6, pp. 385-409, 2017.
 • Salah, D.; Ahmed, M. H.; ElDahshan, K.; "Blockchain applications in human resources management: Opportunities and challenges", Proceedings of the Evaluation and Assessment in Software Engineering, pp. 383-389, 2020.
 • Salehi, A.; "investigation of the use of blockchain as a database in organizations", the fourth national conference of applied research in electrical and computer science and medical engineering, Shirvan, 2019.

https://civilica.com/doc/1016753[In Pershian]

 • Shayan, A.; Baghani, E.; Bagheri, M.; "financial services revolution with blockchain technologies", the second international conference on knowledge management, blockchain and economy, Tehran, 2019.

https://civilica.com/doc/1258223[In Pershian]

 • Sherimon, V.; Sherimon, P. C.; Ismaeel, A.; "JobChain: An Integrated Blockchain Model for Managing Job Recruitment for Ministries in Sultanate of Oman", International Journal of Advanced Computer Science and Application, Vol. 11, No 2, pp. 403-409, 2020.
 • Shields, R.; Nasser, M.; Sadeghi, H.; "Smart Contracts: Legal Agreements in the Light of Blockchain", Legal Research, Vol. 18, Issue 37, pp. 261-288, 2018. [In Pershian]
 • Sifah, E. B.; Xia, H.; Cobblah, C. N. A.; Xia, Q.; Gao, J.; Du, X.; "BEMPAS: a decentralized employee performance assessment system based on blockchain for smart city governance", IEEE Access, 8, 99528-99539, 2020.
 • Taheri Khondari, E.; Arslan Tahuri, H. R.; Bagherzadeh, H.; Mirzaei, M. M.; "Identification and prioritization of the factors of non-acceptance and application of emerging technologies in Iranian government organizations a case study: Blockchain technology", the second international knowledge management conference, Blockchain and economics, Tehran, 2019.

https://civilica.com/doc/1224855[In Pershian]

 • Technology Letters; 2(6), e130, "technology to human resources management: a critical review", International Journal of Human Resource Studies, Vol. 10, No. 2, 131140-131140.
 • Thaghafi, F.; Hourali, M.; Pakiari, M.; "Prioritization of data security applications based on blockchain technology", the third national conference on computer engineering, information technology and data processing, Tehran, 2017.

https://civilica.com/doc/ 853966[In Pershian]

 • Wang, X.; Feng, L.; Zhang, H.; Lyu, C.; Wang, L.; You, Y.; "Human resource information management model based on blockchain technology", In 2017 IEEE symposium on service-oriented system engineering (SOSE) (pp. pp. 168-173, 2017.
 • Wisskirchen, G.; Biacabe, B. T.; Bormann, U.; Muntz, A.; Niehaus, G.; Soler, G. J.; Von Brauchitsch, B.; "Artificial intelligence and robotics and their impact on the workplace", IBA Global Employment Institute, Vol. 11, Issue 5, pp. 49-67, 2017.
 • Wright, P.; Ferris, S. P.; "Agency Conflict and Corporate Strategy: The Effect of Divestment on Corporate Value", Strategic Management Journal, No. 18, pp. 77-83, 1997.
 • Xu, M.; Chen, X.; Kou, G.; "A systematic review of blockchain", Financial Innovation, 2019.
 • Yat, F.; Hashemi Mehrabani, S. S.; Hashemi Mehrabani, S. A.; "Management and Monitoring of Blockchain System", Second International Conference on Knowledge Management, Blockchain and Economy, Tehran, 2019.

https://civilica.com/doc/1224885[In Pershian]

 • Yeom, S.; Choi, S.; Chi, J.; Park, S.; "Blockchain-Based Employment Contract SystemArchitecture Allowing Encrypted Keyword Searches", Electronics, Vol. 10, Issue 9, 1086, 2021.
 • Yi, C. S. S.; Yung, E.; Fong, C.; Tripathi, S.; Benefits and use of blockchain, 2020.
 • Yuli Nurhasanah, D. P.; Fachrunnisa, O.; "Proceedings of International Conference on Smart Computing and Cyber Security", 2021.

https://arzdigital.com/blockchain-in-human-resource

 • Shao Qi-feng; Jin Che-Qing; Zhou Ao-ying; "Blockchain: Architecture and research progress", Chinese Journal of Computers, Vol. 41, Issue 5, pp. 969–988, 2018.
 • Zahedi, M. R.; Naqdi Khanachah, Sh.; "Presenting the model of blockchain technology implementation in the supply chain and network of partners of project-oriented organizations", the second international conference on knowledge management, blockchain and economy, Tehran, 2019.

https://civilica.com/doc/1224862[In Pershian]

 • Zahedi, M. R.; Taheri Khonkdar, I.; "an analysis of the attitude of leading industries in using emerging technologies (Internet of Things and Blockchain)", the second international conference on knowledge management, blockchain and economics, Tehran, 2019.
 • Zeadally, S.; Abdo, J. B.; "Blockchain: Trends and future opportunities". Internet, 2019.
 • Zheng, Z.; Xie, S.; Dai, H. N.; Chen, X.; Wang, H.; "Blockchain challenges and opportunities: A survey", International Journal of Web and Grid Services, Vol. 14, Issue 4, pp. 352-375, 2018.