نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22034/jtd.2023.705149

چکیده

تحقیق حاضر با هدف کاربرد بلاک چین در مدیریت منابع انسانی سازمان های آموزشی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 10 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی و مطلع به مبانی فنآوری و بلاک چین بوده و از سابقه کار مشهودی برخوردارند.
تحقیق حاضر از‌نظر هدف کاربردی و از‌نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از روش‌های کیفی مصاحبه با خبرگان و تحلیل محتوا و نیز از ابزار پرسش نامه برای اولویت بندی عوامل با روش دنپ بهره گیری شد. پس از بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان مرتبط تعداد 9 عامل اصلی در راستای کاربردی بودن بلاک چین در مدیریت منابع انسانی سازمان های آموزشی شناسایی شد. در ادامه اولویت بندی صورت پذیرفته در دانشگاه مورد مطالعه نشان داد، یکی از دلایل اصلی استفاده از بلاکچین در مدیریت منابع انسانی سوابق نیروی انسانی بر پایه ی بلاکچین است. همان طور که در ادبیات تحقیق نیز به آن اشاره شد بلاکچین باعث می شود که هم کارجو و هم کارفرما به طور شفاف سوابق را درنظر بگیرند و بعد دست به انتخاب بزنند. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادکه افزایش کارایی و بهره وری (تصمیم گیری دقیق – خدمات مطلوب-.....)، کاهش تخلفات و خطا های مدیریت منابع انسانی و حفظ و امنیت داده ها بر پایه ی بلاکچین بیشترین تاثیر را در کاربرد بلاک چین در مدیریت منابع انسانی دارا هستند. از سوی دیگر
سوابق نیروی انسانی بر پایه بلاکچین (اعتماد – راحتی - بازیابی سریع – دسترسی سریع – دسترسی هم زمان –صحت –قابلیت اطمینان-....)، شفافیت و یکپارچه سازی داده ها در بلاکچین تاثیر پذیر ترین عوامل بشمار می آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The use of blockchain to improve human resource management in organizations, a case study of one of the country's universities

نویسنده [English]

  • mohammad reza zahedi

Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of using blockchain in human resource management of educational organizations. The statistical population of the research is 10 people who are experts in the field of human resources and know the basics of technology and blockchain and have a visible work experience.
The current research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. To collect data, qualitative methods of interviews with experts and content analysis were used, as well as a questionnaire tool for prioritizing factors using the Denap method. After reviewing the literature and interviewing related experts, nine main factors were identified in line with the applicability of blockchain in human resource management of educational organizations. Following the prioritization done in the studied university, it showed that one of the main reasons for using blockchain in human resources management is blockchain-based human resources records. As mentioned in the research literature, blockchain makes both the job seeker and the employer clearly consider the records and then make a choice. The results of the research showed that increasing efficiency and productivity (accurate decision-making - optimal services-...), reducing human resource management violations and errors, and maintaining and securing data based on blockchain have the greatest impact in the application of blockchain. China has in human resource management. On the other hand
Human resource records based on blockchain (trust-convenience-fast recovery-fast access-simultaneous access-accuracy-reliability-...), transparency and data integration in blockchain are the most effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain,,
  • ,،Human Resources,,
  • ,،University