نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی آبادان، آبادان، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ،واحدآبادان،دانشگاه آزاد اسلامی ، آبادان، ایران.

چکیده

برخی از شرکت‌های خانوادگی نسبت به دیگر شرکت‌ها، تمایل بیشتری برای نوآوری نشان می‌دهند. نوآور بودن به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با پیچیدگی و تغییر محیط متلاطم خارجی که به سرعت در حال افزایش است، مقابله کند. در چنین شرایطی، شرکت-هایی که منابع لازم برای نوآوری را دارند، قادرند که به چالش‌ها، سریع‌تر پاسخ دهند، محصولات جدیدی را استخراج کنند و فرصت‌های بهتری نسبت به سازمان‌های فاقد نوآوری به‌دست آورند. در این بین، منابع بازاریابی می‌توانند فعالیت‌های مرتبط با نوآوری بنیادین را کاهش یا افزایش دهند. هرچند که منابع بازاریابی تنها درکی نسبی از تمایل شرکت‌های خانوادگی به نوآوری بنیادین ارائه می‌‌کنند، مگر اینکه منابع خاص خانواده (مانند سرمایه صبوریو سرمایه اجتماعی) در محیط پویا و متغیر شرکت نیز در نظر گرفته شوند تا تحلیلی جامع‌تر در خصوص تمایل به نوآوری بنیادین صورت پذیرد.
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر منابع بازاریابی بر تمایل مالکان به نوآوری رادیکال با نقش تعدیلگری پویایی محیط و منابع اختصاصی خانواده (مطالعه موردی: خانوارهای دارای کسب و کار خانوادگی شهر آبادان) بوده است. در این پژوهش، 374 نفر از اعضای خانوارهای دارای کسب و کار خانوادگی شهر آبادان در سال 1401 با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده‌اند. جهت جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم-افزار پی.ال.اس نشان داده است که دانش بازار، شهرت، منابع رابطه‌ای و منابع فناوری بر تمایل مالکان به نوآوری رادیکال تاثیر دارند. همچنین، سرمایه اجتماعی خانواده، سرمایه صبوری خانواده و پویایی محیط رابطه بین منابع بازاریابی و تمایل مالکان به نوآوری رادیکال را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of marketing resources on the willingness of owners to radical innovation with the moderating role of environmental dynamics and family-specific resources (case study: households with family businesses in Abadan)

نویسندگان [English]

 • marjan shahsan 1
 • soheila zarin jouy alvar 2
 • shahein raz 3

1 Master of Marketing, Islamic Azad University of Abadan, Abadan, Iran.

2 Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

چکیده [English]

Some family companies are more willing to innovate than other companies. Being innovative helps companies to deal with the complexity and change of the rapidly increasing turbulent external environment. In such a situation, companies that have the necessary resources for innovation are able to respond to challenges faster, extract new products and get better opportunities than organizations that lack innovation. In the meantime, marketing resources can reduce or increase activities related to fundamental innovation. Although marketing resources only provide a partial understanding of the willingness of family companies to innovate, unless the family's specific resources (such as patient capital and social capital) are also considered in the dynamic and changing environment of the company for a more comprehensive analysis of the willingness. To make fundamental innovation.


The purpose of this research is to investigate the effect of marketing resources on the willingness of owners to radical innovation with the moderating role of the dynamics of the environment and specific family resources (study). Case: households with family business in Abadan city. In this research, 374 members of households with family businesses in Abadan city in 1401 were considered as a statistical sample by simple random sampling method. A standard questionnaire was used to collect data. The results of the research using PLS software have shown that market knowledge, reputation, relational resources and technological resources have an effect on the willingness of owners to radical innovation. Also, family social capital, family patience capital and environmental dynamics moderate the relationship between marketing resources and owners' willingness to radical innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • environment dynamics
 • Adam, K., Marcet, A.; "Internal rationality, imperfect market knowledge and asset prices", Journal of Economic Theory, Vol. 146, Issue 3, pp. 1224-1252, 2011.
 • Ambrosini, V.; Bowman, C.; Collier, N.; "Dynamic capabilities: an exploration of how firms renew their resource base", British Journal of Management, Vol. 20, pp. 9-24, 2009.
 • Astrachan, C. B.; Botero, I.; Astrachan, J. H.; Prügl, R.; "Branding the family firm: A review, integrative framework proposal, and research agenda", Journal of Family Business Strategy, Vol. 9, Issue 1, pp. 3–15, 2018.
 • Azarian Sosahab, M.; Kashef, S. M.; Behnam, M., "Presenting the communication model of radical innovation of private clubs in the Premier League of Iran football through the ability to share and diversify knowledge by examining the mediating role of organizational learning", Organizational Behavior Management Studies in Sports, Vol. 6, Issue 3, pp. 81-96 , 2018.
 • Babai Farsani, M.; Jafaranjad, S.; Nazari Vanani, h.; "Investigating the mediating role of supply chain cooperation in the relationship between information technology and innovation in Shahrekord manufacturing companies", Andisheh Amad Magazine, No. 76, pp. 145-174, 1400.
 • Barba-Aragon, M. I., Jimenez-Jimenez, D.; "radical innovation and CRM: A dual approach with exploration as a mediator", European Management Journal, https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.03.007, 2020.
 • Barrales-Molina, Vanesa", Benitez-Amado, Jose, Perez-Arostegui, Maria N.; "Managerial perceptions of the competitive environment and dynamic capabilities generation", Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 9, pp. 1355-1384, 2010.
 • Besharati Far; S., Qaderi, I.; Pishgahi Fard, Z.; "Explanation and analysis of the effects of the oil industry on the spatial structure of the city (case study: Abadan city)", Human Geography Research, Vol. 49, No. 3, pp. 673-657, 2016.
 • Bharadwaj, A.; Bharadwaj, S.; Benn; "Information Technology Effects on Firm Performance as Measured by Tobin's q.", Management Science, Vol. 45, Issue 7, pp. 1008 -1024, 2014.
 • Calabro, A.; Vecchiarini, M.; Gast, J.; Campopiano, G.; Massis, A.; Kraus, S.; "Innovation in family firms: A systematic literature review and guidance for future research", International Journal of Management Reviews, Vol. 21, Issue 3, pp. 317–355, 2018.
 • Carnes, C. M.; Ireland, R. D.; "Familiness and innovation: Resource bundling as the missing link". Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 37, Issue 6, pp. 1399–1419, 2013.
 • Chandy, R. K.; Tellis, G. J.; "Organizing for radical product innovation: The overlooked role of willingness to cannibalize", Journal of Marketing Research, Vol. 35, No. 4, p. 474, 1998.
 • Cesinger, B.; Hughes, M.; Mensching, H.; Bouncken, R.; Fredrich, V.; Kraus, S.; "A socioemotional wealth perspective on how collaboration intensity, trust, and international market knowledge affect family firms’ multinationality", Journal of World Business, Vol. 51, Issue 4, pp. 586–599, 2016.
 • Chen, J.; "A hybrid knowledge sharing model for corporate foreign investment in China’s construction market", Expert Systems with Applications, Vol. 39, Issue 9, pp. 7585-7590, 2012.
 • Chua, J. H.; Chrisman, J. J.; De Massis, A.; Wang, H.; "Reflections on family firm goals and the assessment of performance", Journal of Family Business Strategy, Vol. 9, Issue 2, pp. 107–113, 2018.
 • Covin, G. ; Eggers F.; Kraus, S.; Cheng C.; Changd, M.; "Marketing-related resources and radical innovativeness in family and non-family firms: A configurational approach", Journal of Business Research, Vol. 69, Issue 12, pp. 5620-5627, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.069, 2016.
 • Daneshvar Deilmi, M.; Tayyabi Abolhasani, S. A.; Asadi Khangah, Sh.; "The effect of organizational backgrounds on strategic innovation with regard to the moderating role of environmental dynamics and competitiveness (case study of companies present in INOTEX)", Technology Development Management Quarterly, Vol. 7, No. 1, pp. 161- 119, 2018.
 • de Groote, J. K.; Conrad, W.; Hack, A.; "How can family businesses survive disruptive industry changes? Insights from the traditional mail order industry", Review of Managerial Science, Vol. 15, Issue 8, pp. 2239–2273, 2020.
 • De Massis, A.; Kotlar, J.; Chua, J. H.; Chrisman, J. J.; "Ability and willingness as sufficiency conditions for family-oriented particularistic behavior: Implications for theory and empirical studies", Journal of Small Business Management, Vol. 52, Issue 2, pp. 344–364, 2014.
 • Ebrahimpour, M.; Moradi, M.; Membini, Y.; "Effect of bilateralism on the performance of manufacturing industries: examining the role of environmental dynamics", Iranian Management Sciences Quarterly, pp. 53-76, 2014.
 • Ghane sefast, Sh.; "Investigation of the impact of information technology on organizational entrepreneurship by mediating the role of radical innovations in the organization (case study: small and medium-sized companies in Abbas Abad industrial town)", 11th International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business, Tehran, 1401.
 • Goll, I.; Rashid, A. A.; "The Moderating Effect of Environmental Munificence and Dynamism on the Relationship between Discretionary Social Responsibility and Firm Performance", Journal of Business Ethic, No. 49, pp. 41–54, 2004.
 • Hakkaki, A.; biabani, Z.; Khairolddin, Z.; "A decade of presence of open innovation in Iran's prestigious scientific journals (systematic review)", Industrial Technology Development Quarterly, No. 44, pp. 57-68, 1400.
 • Heydari, S.; Taheri Kia, F.; Imankhan, N.; "Providing a framework for the integration of customer knowledge management and customer relationship management in the banking industry", Business Management, Vol. 13, No. 2, pp. 569-608, 1400.
 • Herrero, I.; "How familial is family social capital? Analyzing bonding social capital in family and nonfamily firms", Family Business Review, Vol. 31, Issue 4, pp. 441–459, 2018.
 • Herrero, I.; Hughes, M.; "When family social capital is too much of a good thing", Journal of Family Business Strategy, Vol. 10, Issue 3, Article 100271, 2019.
 • Herrero, I.; Hughes, M.; Larraneta, B.; "Is blood thicker than water? Exploring the impact of family firms’ familial social relations with other firms within their industries", Journal of Family Business Strategy, 100471. 2021.
 • https://khouzestan.mcls.gov.ir/
 • Hu, Q.; Hughes, M.; Hughes, P.; "family-unique resources, marketing resources, and family owners’ willingness to pursue radical innovation: A model and test", Journal of Business Research, No. 146, pp. 264–276, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.082.
 • Hu, Q.; Hughes, M.; "Radical innovation in family firms: A systematic analysis and research agenda", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 26, Issue 6, pp. 1199–1234, 2020.
 • Jansen, J. J.; Vera, D.; Crossan, M.; "Strategic Leadership for Exploration and Exploitation: The Moderating Role of Environmental Dynamism", the Leadership Quarterly, Vol. 20, Issue 1, pp. 5-18, 2009.
 • Joseph, J.; Wilson, A. J.; "The growth of the firm: An attention-based view", Strategic Management Journal, Vol. 39, Issue 6, pp. 1779–1800, 2018.
 • Kabaday, E.; Alanb, A.; "Revisit Intention of Consumer Electronics Retailers: Effects of Customers’ Emotion, Technology Orientation and WOM Influence", International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Vol. 41, pp. 65-73, 2012.
 • Kamasak, R.; Yozgat, U.; Yavuz M.; "Knowledge process capabilities and innovation: testing the moderating effects of environmental dynamism and strategic flexibility", Knowledge Management Resource Practice, DOI 10.1057/s41275-017-0068-4, 2017.
 • Karimi, Z.; Jahan-tigh, E.; "Effective factors of informal employment of young women in Iran", social and Psychological Studies quarterly, Vol. 12, Issue 3, pp. 115-140, 2014.
 • Kaul, A., Desai, A.; "Building Reputational Bridges over Crises Situation", In the English Paradigm in India, pp. 265-284, Palgrave Macmillan, Singapore, 2017.
 • Khadrlou, S.; Pashazadeh, Y.; "The effect of technology-oriented business strategy on innovation with the mediating role of technological capabilities, network and human resources", Business Management Vision, Vol. 18, Issue 39, 2018.
 • Khamseh, A.; Khodabandeh, F.; "Dynamic capabilities of research and development and their effect on the innovative performance of food industry companies producing sweets and chocolates", Industrial Technology Development Quarterly, No. 40, pp. 54-35, 2019.
 • Konig, A., Kammerlander, N., Enders, A.; "The family innovator’s dilemma: How family influence affects the adoption of discontinuous technologies by incumbent firms", Academy of Management Review, Vol. 38, Issue 3, pp. 418–441, 2013.
 • Kotlar, J., De Massis, A., Frattini, F., Kammerlander, N.; "Motivation gaps and implementation traps: The paradoxical and time-varying effects of family ownership on firm absorptive capacity", Journal of Product Innovation Management, Vol. 37, Issue 1, pp. 2–25, 2020.
 • Kotler, P.; Keller, K.; Marketing Management, UK: Peason, 15th edition, 2015.
 • Kyriakopoulos, K.; Hughes ; Hughes, P.; "the role of marketing resources in radical innovation activity: antecedents and payoffs", Wiley Journal of Product Innovation Management, Vol. 33, Issue 4, pp. 398-417, 2016, https://doi.org/10.1111/jpim.12285.
 • Lisa, O.; "The Effect of Entrepreneurial Behavior and Organizational Innovation on MSMEs Performance", JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen, Vol. 16, Issue 2, pp. 160-172, 2019.
 • Liu, K.; Alternative Generic Strategies Study for Small and Medium Size Firms in Taiwanese Electronic Manufacturing Industry, Doctor of Philosophy in Nova Southeastern University, 2009.
 • Mantrala, M., K.; Allocating marketing resources:, Handbook of Marketing, Thousand Oaks. CA: Sage Publications, 2002.
 • Mehta, N.; Hall, D.; Byrd, T.; "Information technology and knowledge in software development teams: The role of project uncertainty", Information & Management, 417-429, 2014.
 • Mezias, J.; Starbuck, W.; "Studying the accuracy of managers’ perceptions: a research odyssey", British Journal of Management, No. 4, pp. 3–10, 2003.
 • Mirkamali, S. M.; Aghajani Afrozi, A. A.; "Presenting a cognitive model of the place of entrepreneurship and radical innovation in Cohen's scientific revolution theory", National Business Management Conference focusing on: entrepreneurial businesses and knowledge-based economy, Payam Noor University, Mazandaran, 2013.
 • Mohammadian Mahmoudi Tabar, M.; Sotoudenejad, S.; Budlai, H.; "Identifying factors affecting innovative marketing in small and medium-sized companies in the information technology industry", Scientific Research Quarterly of Entrepreneurship Development, Vol. 14, Issue 1, pp. 81-98, 1400.
 • Mohammad Kazemi, R.; Omidi, Y.; "Sports Entrepreneurship: An Emerging Approach in Entrepreneurship and Sports Management", Research in Sports Management and Movement Behavior, Vol. 1, Issue 2, pp. 69-86, 2019.
 • Mollai, Z.; "The moderating role of cultural barriers on the relationship between organizational innovation thinking (case study: 13 districts of Mashhad Municipality)", Master's Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, 2013.
 • Momiwand, H.; Noori, J.; Eskandari, A.; Akhawan, P.; "Examining the relationship between knowledge management and organizational creativity and innovation management (a case study of a military research organization)", Industrial Technology Development Quarterly, No. 45, pp. 49-60, 1400.
 • Ndubisi, N.; Iftikhar, K.; "Relationship between entrepreneurship, innovation and performance", journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 14, Issue 2, pp. 214-236, 2012.
 • Patel, P. C.; Chrisman, J. J.; "Research notes and commentaries: Risk abatement as a strategy for R&D investments in family firms", Strategic Management Journal, Vol. 35, Issue 4, pp. 617–627, 2014.
 • Perin, M. G.; Sampaio, C., H.; Jiménez, D. J.; Cegarra-Navarro, J. G.; "Network effects on radical innovation and financial performance: An Openmindedness approach", Brazilian Administrative Review, Vol. 13, Issue 4, pp. 1-24, 2016.
 • Revilla, E.; Prieto, I. M.; Prado, B. R.; "Knowledge Strategy: Its Relationship to Environmental Dynamism And Complexity in Product Development", Know Edge & Process Management Journal, Vol. 17, Issue 1, pp. 36-47, 2010.
 • Salemi Najafabadi, M.R.; Fahim, J.; Abdulzadeh, S.; "Technology Standardization; An Opportunity or a Threat to Technological Innovations?”, Technology Growth Quarterly, Year 17, No. 68, pp. 1-10, 1400.
 • Samimi, M.; Taheri, M.; "The concept of patient capital and its role in social entrepreneurship", Duniya Ekhtaz Newspaper, 2019.
 • Sayadi, M.; Mirahmadi, S. M.; "Investigating the effect of social capital on team innovation with the mediating role of knowledge sharing (case study: Isfahan Toka Steel Holding Companies)", Science and Technology Policy, Vol. 9, No. 2, pp. 31-42, 2018.
 • Scholes, L.; Hughes, M.; Wright, M.; Massis, A. De; De Massis, A.; Kotlar, J.; "Family management and family guardianship: Governance effects on family firm innovation strategy", Journal of Family Business Strategy, 2021.
 • Sedaqat Zadegan, Sh.; Danesh, P.; Hossein, B.; "Comparison of social capital of families with elderly and without elderly in Qom", Vol. 13, No. 2, pp. 222-235, 2017.
 • Shabani, H.; Ehtesham Rathi, R.; "Investigating the relationship between the quality of customer-supplier relationships and the possibility of achieving strategic innovation through information technology outsourcing", Roshd Technology Quarterly, year 15, No. 60, pp. 18-28, 2018.
 • Shayesteh, S.; "Investigating the relationship between social capital and the social health of young people", the first national congress of community empowerment in the field of social sciences, psychology and educational sciences, 2014.
 • Shen, X.L.; Li, Y.J.; Sun, Y.; Wang, N.; "Channel integration quality, perceived fluency and omnichannel service usage: the moderating roles of internal and external usage experience", Decision Support Systems, Vol. 109, pp. 61-73, 2018.
 • Shim, K., Yang, S. U.; "the effect of bad reputation: The occurrence of crisis, corporate social responsibility, and perceptions of hypocrisy and attitudes toward a company", Public Relations Review, Vol. 42, Issue 1, pp. 68-78, 2016.
 • Straker, K.; Wrigley, C.; Rosemann, M.; "The role of design in the future of digital channels: conceptual insights and future research directions", Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 26, pp. 133-140, 2015
 • Tayibi A.; Daneshvar Deilmi, S. A.; Asadi Khangah, S.; "The effect of knowledge absorption capacity on strategic innovation according to the moderating role of competitiveness and strategic flexibility", Strategic Management Studies, No. 42, pp. 189-212, 2019.
 • Trunga, D.Q.; Bengb, A.N.; Bhaumikc, A.; "The Environmental Dynamism, Dynamic Capabilities and Marketing Innovation of Fertiliser Firms in Vietnam", https://www.semanticscholar.org, Corpus ID: 209753875, 2019.
 • Wang, H.; Chen, W.; "Is firm-specific innovation associated with greater value appropriation? the roles of environmental dynamism and technological diversity", Research Policy, Vol. 39, Issue 1, pp. 141–154, 2010.
 • Yu, D.; Tao, S.; Hanan, A.; Ong, T.S.; Latif, B.; Ali, M.; "Fostering Green Innovation Adoption through Green Dynamic Capability: The Moderating Role of Environmental Dynamism and Big Data Analytic Capability", Int. J. Environ. Res. Public Health, No. 19, 10336. https://doi.org/10.3390/ijerph191610336, 2022.
 • Zhou, K. Z.; Yim, C. K.; Tse, D. K.; "The effects of strategic orientations on technology and market-based breakthrough innovations", Journal of Marketing, Vol. 69, Issue 2, pp. 42–60, 2005.