نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان با روش دلفی ارایه شده است. به این منظور ابتدا درباره مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه توضیحی داده می‌شود و سپس با ارایه شواهدی از کلیه مطالعات انجام شده مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهش‌ها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل کلیدی بر مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه بر فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان و جمع‌بندی آنها، بخش بعدی مقاله را تشکیل می‌دهد. در ادامه،‌ روش پژوهش بویژه روش دلفی تبیین و در پایان نیز یافته‌های این پژوهش، توصیف و تحلیل می‌شوند. برای انجام این پژوهش، ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی ادبیات موضوع پژوهش و نظر خبرگان حوزه مورد مطالعه، عوامل و شاخص‌های کلیدی مؤثر بر "مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق‌و‌توسعه مبتنی بر فناوری‌ اطلاعات در حوزه بهداشت ‌و ‌درمان" استخراج گردید و 67 شاخص برای تحقیق شناسایی شدند. در این پژوهش از طیف 7 تایی لیکرت برای اخذ نظرات خبرگان استفاده گردید براساس یافته‌های این پژوهش، داده‌های خبرگان این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. این عوامل در سه رده عوامل اصلی، زمینه‌ای، محیطی دسته‌بندی شدند و در پایان دور سوم دلفی شاخص‌های کم اهمیت حذف گردید در پایان نیز محدودیتها و پیشنهادها ارایه شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the key factors affecting the portfolio management of R&D projects based on information technology in the field of health and treatment

نویسندگان [English]

 • maryam kheradranjbar 1
 • Abbas khamseh 2
 • javad iranban 3

1 Ph.D. Student, in Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

3 Department of Industrial Management, Shiaz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

In this article, the results of the investigation of the key factors affecting the portfolio management of research and development projects based on information technology in the field of health and treatment are presented using the Delphi method. For this purpose, an explanation will be given first about the management of research and development project portfolio, and then the research problem will be defined by providing evidence from all the studies conducted in Iran and the world. The review of previous researches and studies in the field of key factors on the management of the portfolio of research and development projects on information technology in the field of health and treatment and their summary forms the next part of the article. In the following, the research method, especially the Delphi method, is explained, and at the end, the findings of this research are described and analyzed. To carry out this research, firstly, with library, studies and literature review of the research topic and the opinion of experts in the field of study, key factors and indicators were extracted on "management of the portfolio of research and development projects based on information technology in the field of health and treatment" and 67 indicators for research were identified. In this research, a 7-point Likert scale was used to obtain experts' opinions. Based on the findings of this research, the data of experts in this field were analyzed. These factors were categorized into three categories: main, contextual, and environmental factors, and at the end of the third round of Delphi, less important indicators were removed. At the end, limitations and suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • R&D
 • information technology
 • portfolio management of R&D projects
 • healthcare field
 • Bahrami, M.; Patriot, S.; Kashmiri, F.; Ahmadi Tehrani, Gh.; Ranjbar Ezzatabadi, M.; "performance management in the health system", Vol. 1, No. 1, pp.8-11, 2012.[In Persian]
 • Khamseh, A.; Asari, M.; "Research and development management", Sarafraz Publications, first period, Vol. 1, pp. 210-193, 2018. [In Persian]
 • Haji Ali Askari, F.;Tabatabaiyan, S.;Taqwa, M.;Abolhasani, F.;"Development policies of information technology maturity model in community health organizations based on ITIL", scientific research quarterly of public policy, Vol. 3, No. 4, pp. 29-50, 2016[In Persian].
 • Salman, A.; Fakhraldeen, S.; Chun, S.; Jamil, K.; Gasana, J.; Al-Hunayan, A.; "Enhancing Research and Development in the Health Sciences as a Strategy to Establish a Knowledge-Based Economy in the State of Kuwait: A Call for Action", Journal of healthcare, No. 8, p. 264, 2020.
 • Baigi, M.; Helena, A.; "Promoting the creation of R&D intentions in primary healthcar measured by a validated instrument", Journal of Health Research Policy and Systems, No.17, p. 107, 2019.
 • Khamseh, A.; Refugee, c.; Asari, M.; "Strategic management of technology research and development", Sarafraz Publications, 1, p. 281, 2019. [In Persian]
 • Haux R; Knaup P.; Leiner F.; "On educating about medical data management - the other side of the electronic health record", Methods Inf Med, No. 1, pp. 74-79, 2007.
 • Abdelhak, M.; Grostick, S.; Hanken, MA.; "Health information - e-book: Management of a strategic resource", Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences, 2017.
 • Edens, T.; Fiorito, M.; "Health information management (HIM) white paper", [Online]. [Cited 2016 Jul]; Availablefrom:URL:http://marionfinancial.com/news_articles/whitepapers/Health_Information_Management_Abridged_White_Paper.pdf,2016.
 • Salman, A.; Fakhraldeen, Saja., Chun, A., Sungsoo, Ja., Kazi, G., Al-Hunayan, A.; "Enhancing Research and Development in the Health Sciences as a Strategy to Establish a Knowledge-Based Economy in the State of Kuwait: A Call for Action", Journal of healthcare, No. 8, p.264, 2020.
 • Baigi, M.; Helena, A.; "Promoting the creation of R&D intentions in primary healthcar measured by a validated instrument", Journal of Health Research Policy and Systems, No.17, p. 107, 2019.
 • Mihand, M.; Al-Sherbaji, F.; Millet, P.; Morguay, B.; "WHO research and development plan: 2018 review of emerging infectious diseases requiring urgent research and development efforts", national library of medicine, No. 159, pp.63-67, 2018.
 • Grant, J.; Pollitt, A.; Clarke, S.; Cochrane, Gavin, S. ; Horvat, V.; "Support the development of a new health research and development strategy", No.2, p. 214, 2014.
 • Raunghi, M; "The impact of information and communication technology on the health index of life expectancy in the Middle East region", Health Image Magazine, Vol. 1, pp. 59-69, 2018. [In Persian]
 • Mahdavi, A.; Ebrahimi, K.; Mehrtak, M.; Mashoufi, M; "Drawing a scientific map of the latest developments in health information technology based on WOS articles: 2010-2017", Journal of Paramedical and Rehabilitation Sciences of Mashhad, Vol. 9, No. 4, 2013. [In Persian]
 • Rajaian, E.; Pikri, H.; Zamani, N.; "Factors affecting the intention to adopt health information technology in the hospital", Nursing Management Quarterly, 7th year, No.7, pp. 418-420, 2017. [In Persian]
 • Askari, F.; Tabatabaiyan, Seyyed.; Taqwa, M.; Abolhasani, F.; "Development policies of the information technology maturity model in community health organizations based on ITIL", Scientific Research Quarterly of Public Policy, Vol. 3, NO. 4, pp. 29-50, 2016. [In Persian]
 • Alberta Katz, R.; Salamanca-Buentello, F.; Silva, D.S.; "R&D during public health emergencies: the value(s) of trust, governance and collaboration", Journal of BMJ Glob Health, No. 7, 2022.
 • Pinheiro, G.; Eduardo Nunes, M.; Sérgio, M.; Affonso, P.; Sally, D.; Mary, Morilha M.; "Analyzing R&D projects on health products", INMR - Innovation & Management Review, Vol. 12, No. 1, pp. 199-210, 2016.
 • Lacerda, F.; "Modelo de gestão de portfólio de projetos emorganiza¸cões sem fins lucrativos: um estudo exploratório em uma asso-cia¸cão médica de especialidade", Available at https://repositorio.uninove.br/xmlui/handle/123456789/717 (accessed 26.02.16), 2015.
 • Levin, G.; Project Portfolio Management in Theory and Practice, Vol. 13, No. 2, pp. 978-1-4987-6924-2,2015.
 • Jalalpour, S.; "Research and development of pharmaceutical industries in developing countries studied in India", Rushd Technology Quarterly, Vol. 14, No. 2, p. 40, 1392. [In Persian].
 • David, F.; "Strategic management concepts and cases", Pearson College, Vol. 13, No. 1, 2022.
 • Horváth D.; Szabó R.; "Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities?", Technological Forecasting and Social Change, No. 146, pp. 119-132, 2019.
 • Mokgohloa, K.; Kanakana-Katumba, G.; Maladzhi, R.; Xaba, S.; "A Grounded Theory Approach to Digital Transformation in the Postal Sector in Southern Africa", ASTES Journal, Vol. 6, No. 2, pp. 313-323, 2021.
 • Taqavi Fard, M.; Jalili, M.; Seyyed Naghavi, M.; Raisi Vanani, I.; "Identify and categorize the competencies of senior IT executives in Iran's Health sector", Journal of Information Management, Vol. 5, No. 2, pp. 1-26, 1398. [In Persian]
 • Masserat, E.; Mohammadzadeh, Z.; "The Impact of Modern Health Technologies Educational Program on Knowledge of Health Information Management Staff", Journal of Modern Medical Information, Vol. 5, No. 2, pp. 51-58, 1398 [In Persian]
 • Hazrat, E.; Hussam, S.; Atai, J.; Jadidi, R.; Etebar, I.; "Impact of Information Technology on Improving Health from the Viewpoint of Managers of Ardebil University of Medical Sciences", Journal of Paramedical and Rehabilitation Sciences Mashhad, Vol. 7, No. 1, pp. 47-56, 1397. [In Persian]
 • Taheri, B.; Haddadpour, E.; Qadawi, R.; "Analysis of the scientific collaborations of the authors of the articles in the Health Information Management Journal", Journal of Health Information Management, Vol. 16, No. 1, pp. 31-37, 1398. [In Persian]
 • Aghajanian, Sh.; Radfar, R.; Tabaian, S.; Hosseini, S.; "Presenting a conceptual framework for the management of open innovation project portfolio in information and communication technology companies", Innovation Management Quarterly in Defense Organizations, No. 1, pp. 23-57, 2019. [In Persian].
 • Hemat, M.; Ayat Elahi, H.; Maleki, M.; Thaghafi, F.; "Reviewing the organizational structure and job positions in the field of health information technology and providing a model for Iran", Pyavard Salamat, Vol. 6, No. 2, pp. 22 -30, 2019. [In Persian]
 • Masoudi Far, P.; Moslinejad, A.; Azizi, M.; "Providing a framework for strategic planning of the project portfolio using thematic analysis method", Industrial Management, Vol. 4, No. 1, pp. 663-634, 1400. [In Persian]
 • Sadouqi, F.; Ebrahimi, K.; "Analysis of health information management and informatics trends in Web of Science 2014", Health Information Management, Vol. 5, No. 11, pp. 92-581, 2014. [In Persian]
 • Khodayari-Zarnaq, R.; Kakemam, E.; Arab-Zozani, M.; Rasouli, J.; Sokhanvar, M.; "Participation of Iranian non-governmental organizations in health policy-making; barriers and strategies for development", International Journal of Health Governance, Vol. 25, No. 1, pp. 46-56, 2020.
 • Seyed, EL.; Ayatollahi, H.; Langarizadeh, M.; "Preparedness of medical records department staff in undertaking new roles of health information management and its relationship with the motivational and inhibitory factors of participation in continuing educational courses", Health Inf Mng, Vol. 9, No. 5, pp. 670, 2012. [In Persian]
 • Aghaii, M.; "Public consultation and opinion polling processes on comparative review regulations and the situation in Iran (Persian)", Administrative Law, Vol. 5, No. 14, pp. 9-30, 2018. [In Persian]
 • Carreira, V.; Machado, J.; Vasconcelos, L.; "Legal citizen knowledge and public participation on environmental and spatial planning policies: A case study in Portugal", International Journal of Humanities and Social Science Research, Vol. 2, No. 7, pp. 28-33, 2016.
 • Singh, H.; Sittig, DF.; "Measuring and improving patient safety through health information technology: the health it safety framework", BMJ Qual Saf, Vol. 25, No. 4, pp. 226-232, 2016.
 • Scott Kruse, C.; Karem, P.; Shifflett, K.; Vegi, L.; Ravi, K.; Brooks, M.; "Evaluating barriers to adopting telemedicine worldwide: A systematic review", J Telemed Telecare, Vol. 24, No. 1, pp. 4-12, 2018.
 • Terry, RF.; Salm, JF.; Nannei, C.; "Creating a global observatory for health R&D", Science, No. 345, pp. 1302–1304,2014.
 • Saito, K.; Shofer, FS.; Saberi, P.; Green McKenzie J.; "Health care personnel perception of the privacy of electronic health records", J Occup Environ Med , Vol. 59, No. 6, pp. 535-538, 2017.
 • Vértesy, L.; "The public participation in the drafting of legislation in Hungary", Central European Public Administration Review(CEPAR), No. 14, pp. 115-35, 2016.
 • Riekkinen, M.; "Russian legal practices of citizens’ involvement in political decision-making: Legal study of their genesis under the influence of international law", The International Journal of Human Rights, Vol. 17, No. 1, pp. 79-112, 2013.
 • Katz, A.; Salamanca-Buentello, R.; Silva, F.; Diego, S.; "R&D during public health emergencies: the value(s) of trust, governance and collaboration", Journal of BMJ Glob Health, Vol. 7, No. 2, pp. 63-92, 2022.
 • Derakhshan, S.; Delavi, M.; "Dehghan M. Investment portfolio management of case information technology projects (Isfahan University of Medical Sciences)", Health Information Management, Vol. 12, No. 2, pp. 150-161, 1392.[In Persian]
 • Amable, B.; Palombarini, S.; "Technical change and incorporated R&D in the service sector", Journal of Research Policy, Vol. 27, No. 2, pp. 655-675, 1998.
 • Hamidi, F.; Abedi, S.; Sanai, M.; "Designing a fuzzy artificial intelligence system in the selection of health technology in the foresight process", Future Management Research Quarterly, Vol. 128, No. 2, pp. 124-132, 2019. [In Persian]
 • Ghazvini, M.; Ghezavati, V.; Raissi, S.; Makui, A.; "An Integrated Efficiency–Risk Approach In Sustainable Project Control", Sustainability, Vol. 9, No. 9, 1575, 2017. [In Persian]
 • Relich, M.; Pawlewski, P.; "A Fuzzy Weighted Average Approach For Selecting Portfolio Of New Product Development Projects", Neurocomputing , No. 231, pp. 19-27, 2017.
 • Luan R.; "Cyber threats to health information systems: A systematic review", IOS Press, Vol. 24, No. 1, pp. 1-9, 2016.
 • Mackert, M.; Mabry Flynn, A.; Champlin, S.; Donovan, EE.; Pounders, K.; "Health literacy and health information technology adoption", JMIR , Vol. 18, No. 10, pp. 264, 2016.
 • Kamlage, J-H.; Nanz, P.; "Public Participation and Democratic Innovations:Assessing Democratic Institutions and Processes for Deepening and Increased Public Participation in Political Decision-Making", Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), 2018.
 • Michels, A.; "Participation in citizens’ summits and public engagement", International Review of Administrative Sciences (IRAS), Vol. 85, No. 2, pp. 211-27, 2019.
 • Milevska Kostova, N.; Chichevalieva, S.; Ponce, NA.; van Ginneken, E.; Winkelmann, J.; "The former Yugoslav Republic of Macedonia: Health System Review", Health Systems in Transition, 19, No. 3, pp. 1-16, 2017.
 • Habibi A.;Sarafrazi, A.; Izadyar, S.; "Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research1", The International Journal Of Engineering And Science, Vo. 3. No.4, pp. 8-13, 2014. [In Persian]
 • Haji Ali Asgari F.; Tabatabaiyan S.; Taqwa M.; Abolhasani F.; "Development Policies of Information Technology Maturity Model in Community Health Organizations Based on ITIL", Public Policy Scientific Research Quarterly, Vol. E 3, No. 4, pp. 29-50, 2016. [In Persian]
 • Derakhshan S.; Delavi M.; Dehghan M.; "Investment portfolio management of case information technology projects (Isfahan University of Medical Sciences)", Health Information Management, Vol. 12, No. 2, pp. 150-161,2014. [In Persian]
 • Haddadpoor, A.; Soltani, I.; Nabi-alahi, A.; "Compilation of key components and indicators of information technology management excellence model in the University of Medical Sciences", Isfahan University of Medical Sciences, Vol. 20, No 1, pp. 4-13,2023. [In Persian]
 • Kauko K.; Palmroos P.; "The Delphi method in forecasting financial markets an experimental study", International Journal of Forecasting Apr 1, Vol. 3, No. 4, PP. 313-27, 2014.
 • Rowe G.; Wright G.; "The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis", International journal of forecasting, Vol. 15, No.4, PP.353-75, 2014.
 • Walker AM.; Selfe J.; "The Delphi method: a useful tool for the allied health researcher", British Journal of Therapy and Rehabilitation, Vol. 3.No.12, pp. 677-81, 2014.