نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار گروه اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

3 مدیر گروه تخصصی مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد علوم و تحقیقات

4 استادیار گروه مدیریت واحد تهران جنوب

چکیده

امروزه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، از منابع مهم ایجاد تحوّل در حوزه‌های تکنولوژی و تولید دانش محسوب می‌شوند و بخش‌های تحقیق و توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در نوآوری و بهبود محصولات و خدمات دارند. هر چه سطح فعالیت‌های تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرفته‌تر و بنیادی‌تر باشد و میزان پیچیدگی فناورانه‌ی این فعالیت‌ها بالاتر باشد، امکان عرضه محصولات نوآورانه تر و قابل رقابت‌تر به بازارهای داخلی و جهانی فراهم می‌گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی سطوح پیچیدگی فناورانه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان به تعداد 85 نفر بودند. حجم نمونه‌ها با استفاده از جدول مورگان و با لحاظ احتیاط بیشتر، 80 نفر درنظر گرفته شد و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته است که روایی آن با سنجش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 65 درصد از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، از نوع توسعه‌ تجربی، 2/31 درصد از نوع تحقیق کاربردی و تنها 8/3 درصد از نوع تحقیق بنیادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the levels of technological complexity of research and development activities in knowledge-based companies located in Golestan Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • gholamali shahmoradi 1
  • taghi torabi 2
  • reza radfar 3
  • mohammadhasan cheraghali 4

1 Doctoral student

2 Associate Professor, Department of Economics, Science and Research Unit

3 Professor, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant professor of management department of south Tehran branch

چکیده [English]

Today, research and development activities are considered important sources of transformation in the fields of technology and knowledge production, and research and development departments of knowledge-based companies play an important role in innovation and improvement of products and services. The more advanced and fundamental the level of research activities of knowledge-based companies and the higher the level of technological complexity of these activities, the more innovative and competitive products are available to the domestic and global markets. turns In this regard, the present research was conducted with the aim of investigating the levels of technological complexity of research and development activities in knowledge-based companies. This research is an applied-developmental research in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and method. The statistical population of the research was all CEOs of knowledge-based companies located in Golestan Science and Technology Park, numbering 85 people. The sample size was considered to be 80 people using Morgan's table and more cautiously, and available sampling method was used. The tool used to collect research data is a researcher-made questionnaire, whose validity was confirmed by measuring face and content validity and its reliability using Cronbach's alpha method. The results of the research indicate that 65% of research and development activities in knowledge-based companies based in Golestan Science and Technology Park are experimental development, 31.2% are applied research and only 3.8%. The percentage is the type of basic research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technological complexity
  • research and development
  • knowledge-based companies