نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارافرینی دانشگاه تهران

2 دکتری کارافرینی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 عضو هیئت علمی و دانشیارگروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، استان تهران، ایران

چکیده

رویکردهای مدیریت پروژه به‌منظور مواجهه با چالش‌های محیط پیچیده و پویا که از ویژگی های تصمیم گیری در عصر حاضر می باشد به سمت انعطاف‌پذیری و سازگاری بیشتر حرکت کرده اند. بنابراین، توجه به تغییرات بالقوه در منطق زیربنایی تصمیم‌گیری پروژه، به عنوان یک جزء حیاتی از رویکردهای مدیریت پروژه به‌روز و موثر، اجتناب‌ناپذیر است. در این پژوهش به بررسی تاثیر عدم‌قطعیت و نوآوربودن پروژه در کارایی پروژه‌های صنعتی با در نظرگرفتن نقش میانجی اثرسازی و علیت پرداخته می شود، منطق اثرسازی که معمولاً با کارآفرینی و عدم قطعیت مرتبط است، به‌عنوان یک رویکرد تصمیم‌گیری جایگزین برای منطق عقلایی علیت که به طور سنتی زیربنای فرآیندهای مدیریت پروژه است، در نظر گرفته می شود. ‍‍‍‍‍‍نمونه تحقیق شامل 153 فرد فعال در تصمیم‌گیری‌های پروژه‌های صنعت خودرو شامل شرکت های تولید کننده خودرو و قطعه سازان می باشد. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد عدم‌قطعیت و نوآوری پذیری در گرایش به رویکرد تصمیم‌گیری اثرسازانه در تیم پروژه تاثیر مثبت دارد. همچنین در حالی که تاثیر رویکرد تصمیم‌گیری علّی بر کارایی پروژه تایید شد، تاثیر رویکرد تصمیم‌گیری اثرسازانه بر کارایی پروژه‌های صنعت خودرو در این پژوهش مورد تایید قرار نگرفت. در پایان پیشنهاداتی برای ارتقا عملکرد پروژه‌های صنعتی با تاکید بر سبک های تصمیم گیری اثرسازی و علیت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of project uncertainty and innovativeness on the performance of industry projects with the mediation of decision making causation and effectuation

نویسندگان [English]

  • Amir Elmi 1
  • Taraneh Farrokhmanesh 2
  • Imanipour Narges 3
  • ali davari 4

1 Master of Entrepreneurship, University of Tehran

2 PhD in Entrepreneurship, University of Tehran

3 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

4 Faculty member and associate professor of Entrepreneurship Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran Province, Iran

چکیده [English]

Project management approaches have moved towards greater flexibility and adaptability in order to face the challenges of the complex and dynamic environment that is one of the characteristics of decision making in the present era. Therefore, attention to potential changes in the underlying logic of project decision-making is inevitable as a vital component effective project management approaches. In this research, the effect of project uncertainty and innovativeness on the efficiency of industrial projects is investigated by considering the mediating role of causation and effectuation. It is considered to be the traditional underpinning of project management processes. The research sample includes 153 people active in the decision-making of automotive industry projects, including car manufacturing companies and parts manufacturers. The results of structural equation modeling show that uncertainty and innovativeness have a positive effect on the tendency towards an effective decision-making approach in the project team. Also, while the effect of the causal decision-making approach on project efficiency was confirmed, the effect of effectual decision-making approach on the efficiency of automobile industry projects was not confirmed in this study. At the end, suggestions for improving the performance of industrial projects are presented with an emphasis on the decision-making styles of causation and effectuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cuasation
  • ؛
  • ،ٍEffectuation