نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این نوشتار بر آن است تا با استفاده از رویکرد نهادی ، نقش دولت در توسعه صنعتی ایران را بررسی نماید. در این مقاله به جای تأکید سنتی بر مدل خطی و موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد، بر ماهیت دولت، نوع مداخله دولت و کارآمدی آن در چارچوب مفهوم دولت «توسعه گرا» تأکید می شود. دولت توسعه گرا با ماهیتی مجزا، تاریخی و نهادی در قالب نقش قابله-گری، پرورش گری و توسعه ای به ایفای نقشی متفاوت از دولت های غیرتوسعه گرا می پردازد که زمینه های تحول و توسعه صنعتی را فراهم می آورد؛ امری که در کشور ایران بویژه در حوزه صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته است. دولت توسعه گرا مطابق رویکرد نهادی و با ویژگی «استقلال متکی به جامعه » به عنوان ساختار و زیربنای توسعه، از سایر دولت ها متمایز می شود. استقلال دیوانی و اتکای به جامعه همواره در طول تاریخ ایران در هاله ای از ابهام بوده است و دولت با چنین مشخصه ای در چارچوب دولت-های غیرتوسعه گرا و با نقش متصدی و متولی صنعت شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutional state sociology and industrial development in Iran

چکیده [English]

The role of the state in industrial development of Iran by using the institutional approach is studied in this writing. Instead of traditional emphasis on linear model and the interference or uninterference of the state in economy, this article emphasizes on the state entity, the type of its interference and efficiency in the framework of the developist state concept. With a distinct, historical and institutional entity, the developist state plays the midwifery, fostering and developing role different from the uvdevelopist states which provides the industrial change and development backgrounds; the task still ignored in Iran especially in the area of industry. According to institutional approach the developist state with the characteristic of embedded autonomy as a structure and infrastructure of development is distinguished from the other states. During the history, the bureaucratic independence and dependence on society have always been in an aura of ambiguity in Iran, and the state with such a characteristic having the role of industry demiurge and custodian is among the undevelopist states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Institutional Approach
  • institutional state
  • developist state
  • midwifery
  • fostering
  • institutional industry