نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت

2 پژوهشگه صنعت نفت

چکیده

سازمان های تحقیق و توسعه مستقل که برای توسعه و تجاری سازی فناوری ایجاد می گردند مأموریت حمایت فناورانه و نوآورانه از صنایع را از طریق انجام توسعه و تجاری سازی فناوری بر عهده دارند. در راستای تجاری سازی و به بازار رسانی فناوری توسعه یافته یکی از الزامات قیمت گذاری دانش فنی می باشد. ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی از جمله فعالیت های دشوار می باشد. پیچیدگی های مرتبط با فناوری و دانش فنی، بسیاری از سازمان‌های توسعه دهنده و دارنده فناوری را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. از سوی دیگر استفاده از روش های معتبر علمی برای قیمت گذاری، این بنگاه ها را بر آن داشته است تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روش هایی استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد ترکیبی، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سامانمند (سیستماتیک) به عمل می آید. سپس قیمت گذاری بر اساس محاسبه هزینه‌های توسعه فناوری و تلفیق آن با مدار کمّی حاصل از ارزیابی صورت گرفته انجام می‌شود. این روش مبتنی بر تجربیات و ابتکار افراد باسابقه در این حوزه و براساس منطق تئوری برخاسته از داده‌ها توسعه یافته است. در انتها مدل برای یک مورد مطالعه موردی به کار گرفته شده و برای اعتبارسنجی آن از قیمت‌گذاری چندین مورد دانش فنی که قبلاً به فروش رفته بود استفاده شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of know-how value for commercializing a technology

چکیده [English]

The Independent Research and Technology Organizations, established for technology development and commercialization, undertake the mission of technologically and innovatively support of the industries through the development and commercialization of the technology. One of the requirements for commercializing and marketing the developed technology is the know-how pricing. Know-how valuation and pricing are among the most difficult activities. Many of the technology developer and owner organizations have changed their minds about the scientific pricing because of the complexities related to technology and know-how. On the other hand, using the other creditable scientific methods for pricing has made these institutions to use them in order to gain more success in know-how commercialization. In this article, by using a hybrid approach, the know-how is first evaluated through a systematic model. Then, based on the computation of the technology development expenses and its combination with quantitative amount obtained from the performed evaluation, the pricing is done. This method is based on the experiences and the innovation of the experts in this field and is developed based on the logic of the theory taken from the data. Finally, the model is applied for a case study, and for its credit assessment the pricing of a few know-how already sold, is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Valuation
  • value
  • intangible assets
  • technology and know-how