نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هرمزگان

چکیده

مشکل شناسی یا مسئله شناسی در ارائه راه حل های مدیریتی و سیاستی نقش اساسی دارد؛ زیرا امروزه برای حل یک مسئله علاوه بر لزوم بررسی خود مسئله، به همان میزان ضرورت بررسی مسایل مرتبط مطرح می باشد. در حوزه صنعت نیز که پیچیدگی و درهم تنیدگی مسایل به دلیل پیشرفت فناوری ها و نیازهای صنعتی بیشتر شده است، استفاده از روش های جدید که امکان حل مسایل سیاستی و مدیریتی را به صورت میان رشته ای و با نگرش جامع و سیستمی به موضوعات و مسایل مرتبط میسر سازد، ضروری است. "تحلیل شبکه ای" از تازه ترین روش های مطرح شده می باشد که در خصوص حل مسئله، شناخت روابط، تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری و مدیریت مؤثر واقع شده و امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مسئله با مسایل مرتبط را میسر می سازد. این مقاله با هدف معرفی روش تحلیل شبکه ای و مبانی، اصول نظری و معیارها تهیه شده و مطالعات داخلی و خارجی در حوزه حل مسایل صنعتی را بررسی می کند. جمع بندی نشان می دهد که این روش برای حل برخی مسایل در حوزه صنعتی و در راستای توسعه صنعتی مناسب و قابل توصیه می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Network Analysis; a New Method for Solving Managerial & Political Problems in order to Industrial Development

چکیده [English]

Problem recognition plays important role in solving managerial and political problems; because, nowadays, addition to investigation of an issue, investigation of relating issues is necessary. In industrial field, because of increase of problem complexity due to industrial needs and technology development, there is a necessity to use new methods that have abilities to solve managerial and political problems in an interdisciplinary systematic framework. Network Analysis is one of these new methods for problem solving, relation recognition, decision-making, policy-making, and management that relates one problem with relevant problems in that field. This paper tried to introduce the principals, theoretic framework and indicators of this method and also investigate relevant internal and external researches. Results showed that Network Analysis is appropriate and applicable for solving some problems in industrial field in order to industrial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Analysis
  • managerial and political problems
  • industrial development
  • systematic theory