نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 مدیر مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 معاون مرکر کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در جهان پیچیده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع یافته در قالب انقلاب کارآفرینی، تأثیر عمده ای در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها می باشد. در ایران نیز توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر از ضروریات می باشد. این مقاله با پیشنهاد زنجیره ارزش کارآفرینی به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی مؤلفه های کارآفرینی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر، فعالیت های موجود در این فرآیند را به دو دسته فعالیت های اولیه و پشتیبانی تقسیم می نماید. فعالیت های اولیه گروهی از فعالیت ها هستند که شخص یا سازمان کارآفرین از زمان بروز فکر و تشخیص فرصت تا راه اندازی و تثبیت کسب و کار انجام می دهد و فعالیت های پشتیبانی آن است که فعالیت های اولیه را حمایت می نماید. این مدل در تدوین توسعه راهکار کارآفرینی کمک شایانی نموده و نقاط قوت و ضعف را به خوبی نمایان می سازد، همچنین زبان مشترکی بین کارآفرین و مجموعه پشتیبان ایجاد می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of effective factors on Entrepreneurship development by a value chain perspective

چکیده [English]

In present complicated and transitive world, fundamental evolution has happened by entrepreneurship revolution that has been so significant affects on many of countries development. Today entrepreneurship development is the core of countryُ s development program. In Iran entrepreneurship developing is one of essential society needs too, so the Identification of entrepreneurship effective factors and their interaction is mandatory. In this paper, entrepreneurship value chain is introduced as a powerful tool for identifying entrepreneurship activities and their interaction. It divides the available activities in this process in two groups; Primary and Secondary. Primary activities are those activities that entrepreneurial person or organizations proceed from idea appearance and opportunity identification to start and grow the business, and Secondary activities support the primary activities. This model can help map the strategy of entrepreneurship development and appears the opportunities and threads, and also it makes a mutual understanding between entrepreneurial person and its support collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Development
  • value chain
  • entrepreneurship effective factors