نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در جهان پر از تغییر امروزی، فناوری به تنها سلاح رقابتی کشورها تبدیل شده است. امروزه سازمان‌ها از تغییرات فناوری به عنوان وسیله‌ای جهت ایجاد فرصت برای کسب‌وکارهای خود استفاده می‌نمایند. لذا ایجاد تغییرات فناورانه و یا دنباله‌روی مؤثر این تغییرات نیازمند راهبرد‌های مدوّنی جهت ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی تلاش‌های درون سازمان است. اما در اغلب متون تخصصی مفهوم تدوین راهبرد فناوری با درجه‌ای از پیچیدگی و ابهام نقل شده است که بکارگیری الگوها و مدل‌های ارائه شده را با مشکل مواجه ساخته است. برای مثال در مدل هکس- مجلوف مشخص نشده است که اگر سازمان مورد بررسی یک سازمان خدماتی باشد چگونه می‌توان واحدهای راهبرد فناوری را مشخص نمود. و در حالتی کلی‌تر این نقیصه یعنی ابهام در برخورد با سازمان‌های خدماتی را می‌توان در بیشتر مدل‌های ارائه شده برای تدوین راهبرد فناوری مشاهده نمود. بر این اساس در مقاله حاضر سعی شده تا با تلفیق نظریات موجود الگویی ملموس و مبتنی بر واقعیت‌های بومی کشور پیشنهاد گردد که نه پیچیدگی‌های تعریف واحدهای فنی راهبردی و ... را داشته باشد و نه مشکلی در لحاظ کردن راهبرد‌های موجود داشته باشد. در انتها نیز به‌منظور تبیین بیشتر موضوع، تدوین راهبرد فناوری برای یک شرکت خدماتی در قالب مطالعه موردی ذکر گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The presentation of a pattern for technology strategic planning: technical and soil mechanics laboratory (case study)

چکیده [English]

In today's world full of changes, technology has become to be the countries' only competitive weapon. Nowadays, the organizations use the technology changes as a tool for making their business opportunities. So, making technologic changes or following them effectively requires compiled strategies to create the unity of policy and to integrate the inner organization efforts. But the concept of technology strategy compilation in most technical texts is quoted to some extent of complexity and ambiguity which makes the use of the presented patterns and models difficult. For example, in Hax-Majluf model, it is not specified how the technology strategic units can be determined if the organization under consideration is a service one; and generally, this defect, namely the ambiguity in dealing with service organizations, can be observed in most of the presented models for compiling the technology strategy. On this basis, in this article it is tried to suggest a concrete pattern based on indigenous realities of the country by combining the present views in such a way that have neither definition complexities of strategic technical units nor the problem of considering the present strategies. Finally, in order to clarify more the subject, the technology strategy compilation for a service organization is mentioned in the form of a case stud

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology strategy
  • Hax-Majluf model
  • little model
  • technology management
  • geotechnic