نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

سازمان های پژوهش و فناوری رسالت توسعه فناوری و تجاری سازی آن به منظور رساندن به بازار را برعهده دارند. تجاری سازی فناوری از جمله مراحل بسیار مشکل فرآیند توسعه فناوری است و بسیاری از سازمان های پژوهش و فناوری در اجرای آن با دشواری مواجه می باشند. پیچیدگی و ماهیت خاص و متفاوت هر یک از فناوری‌ها، طراحی فرآیند تجاری سازی فناوری و در نظر گرفتن ملاحظات موردنظر آن را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. فقدان یکپارچگی بین اجزای فرآیندهای تجاری سازی و عدم هماهنگی شیوه تجاری سازی با راهکارهای سازمان های پژوهش و فناوری، این مسئله را با دشواری های مضاعفی همراه ساخته است. در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه چارچوبی فرآیند تجاری سازی فناوری تولید محصولات شیمیایی با تأکید بر ویژگی های پژوهشگاه صنعت نفت تشریح گردد. این مدل گرفته شده از ادبیات و توسعه یافته براساس تجربیات و افزودن ارکان لازم به منظور برطرف شدن مشکلات موجود می‌باشد. پس از طراحی مدل، به منظور اعتبار سنجی، مدل مذکور برای چندین نمونه فناوری در پژوهشگاه مورد استفاده قرار گرفت و نواقص مدل شناسایی و برطرف گردید. در این مقاله یک نمونه مطالعه موردی برای تجاری سازی فناوری یکی از محصولات شیمیایی در پژوهشگاه صنعت نفت بر اساس چارچوب مذکور ارائه شده است و در نهایت نتایج حاصل از اجرای مدل تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The integrated management of technology development of the chemical products with emphasis on commercialization; RIPI as a case study

چکیده [English]

The research and technology organizations have the mission of developing and commercializing technology in order to introduce to the market. Among the very difficult steps of technology development process is its commercialization, and many of the aforesaid organizations confront difficulty in performing it. The complexity and, the special and different nature of each of the technologies have made its commercialization process design and the related considerations with many difficulties. The problem is doubled when there is lack of integration among the components of commercialization processes, and the in coordination of commercialization method with the strategies of the above mentioned organizations. In this article, it is tried to explain the commercialization process of the production technology of chemical products with emphasis on the features of RIPI by presenting a framework. In order to solve the presented problems, this model is taken from the literature, developed based on the experiences and the necessary elements are added to. To test its credibility, after designing the model it was used for a few technologies in the RIPI and its deficiencies recognized and removed. Here, a case study is shown as a sample for technology commercialization of one of the chemical products in RIPI based on the mentioned framework; and finally the results of performing the model are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization approaches
  • technology development process
  • market intelligence