مدیر مسئول


محسن مردانی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مهندسی هسته ای

سردبیر


مقصود امیری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


رحمت ستوده قره باغ عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


عباس خمسه دانشیارگروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

مدیریت تکنولوژی- مدیریت R&D

اعضای هیات تحریریه


سید سروش قاضی نوری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اعضای هیات تحریریه


سید حسن قدسی پور عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


مرتضی رحمانی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


مقصود امیری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


سید محمد طباطبایی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


مرتضی خاکزار بفرویی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


منصور خانکی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مندسی مکانیک

مدیر نشریه


آرزو مکرمی مدیر اداره انتشارات علمی و تخصصی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

کارآفرینی

  • a.mokaramiut.ac.ir
  • 021-67641215

ویراستار انگلیسی


امیر مسعود کی منش عضو هیات علمی بازنشسته سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  • kaymaneshyahoo.com
  • 021-67641215

گرافیست


سید حسن کمالی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی

  • hassankamaligmail.com
  • 02167641215