کارآفرینی
بررسی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی همکاری بین برند ها (شرکت های نهادینه شده) و استارت آپ ها: مطالعه موردی استارت آپ های پارک علم و فن آوری قزوین

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ فریبا شش پری

دوره 17، شماره 35 ، فروردین 1398، ، صفحه 63-72

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی همکاری بین استارت آپ ها و برند ها می باشد. مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فن آوری قزوین و نیز برخی از برندهای فعال در شهرک های صنعتی قزوین، به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته شده است. با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه مورد نیاز 80 نفر بدست آمده است. ...  بیشتر