نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

دوسوتوانی سازمانی ترکیبی از اکتشاف و بهره‌برداری است که رفتار سازمان‌ها را در رسیدن به سطح بالایی از بهره‌برداری و اکتشاف توصیف می‌کند. دوسوتوانی سازمانی به سازمان‌های فناوری محور اجازه می‌دهد که در مدیریت خواسته‌های سازمانی امروز کارا باشند، درحالی‌که انعطاف‌پذیری موردنیاز برای انطباق با چالش‌ها و فرصت‌های جدید را در محیط به دست آورند. تیم‌های مدیریت ارشد سازمان‌های فناوری محور به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی در سازمان، نقش اصلی را در ایجاد دوسوتوانی سازمانی اجرا می‌کنند. یکپارچگی رفتاری تیم‌های مدیریت ارشد این سازمان‌ها که بیانگر تعاملات جمعی اعضای تیم مدیریت ارشد سازمان است، حرکت سازمان به سمت دوسوتوانی و به دست آوردن عملکرد سازمانی بهینه را تسهیل می‌کند. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم‌های مدیریت ارشد سازمان‌های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی است. در این مقاله، از لحاظ روش پژوهش در جمع‌آوری مطالب، از روش کتابخانه‌ای، اسنادی و توصیفی برای تبیین موضوعات بهره برده شده و به بررسی ارتباط بین یکپارچگی رفتاری تیم‌های مدیریت ارشد سازمان‌های فناوری محور و ایجاد دوسوتوانی سازمانی پرداخته‌شده است. سپس به روش اکتشافی، چارچوبی مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم‌های مدیریت ارشد سازمان‌های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The presentation of the conceptual framework of behavioral integration role of senior management teams (SMT) of technology-based organizations in establishing organizational ambidexterity

نویسندگان [English]

  • yaghoob mombiniy
  • mahmoud moradi
  • mostafa ebrahimpour

چکیده [English]

Organizational ambidexterity is a combination of exploration and exploitation which describes organizations’ behavior in reaching to a high level of this combination. It allows the technology-based organizations to be effective in managing their todays’ demands while to achieve the required flexibility for adapting to the new challenges and opportunities in the environment. As the ultimate decision makers, the senior management teams (SMT) of technology-based organizations perform the main role in establishing organizational ambidexterity. The behavioral integration of the SMT of these organizations indicating the cumulative interactions of their members, facilitates the organization move towards ambidexterity and the achievement of optimum organizational performance.
The aim of this article is to present a conceptual framework of the behavioral integration role of the SMT of technology-based organizations in establishing organizational ambidexterity. In collecting the materials from the viewpoint of research procedure, the library, documentary, and descriptive methods are used to clarify the subjects; and it is proceeded to study the connection between the behavioral integration of the SMT of technology-based organizations and the establishment of organizational ambidexterity. Finally, a conceptual framework of the role of the former in establishing the latter is presented through the exploration method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral integration of senior management team
  • organizational ambidexterity
  • Organizational Performance
  • technology-based organizations