نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

بازنشسته

چکیده

درک مفهوم و کاربرد علم و فناوری در موفقیت جوامع نقش بنیادین دارد. اهمیت فزاینده علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه در همه ابعاد -توسعه پایدار- جایگاه ویژه ای به مباحث و زمینه های کلی معطوف به آن، نظیر: فلسفه علم و فناوری، آینده پژوهی و مدیریت علم و فناوری بخشیده است. بازیگران تأثیرگذار میدان رقابت جهانی افزون بر رویارویی با چالش¬ها و ناگزیر از رعایت قواعد جهانی، تلاش دارند تا با چیره شدن بر آنها از هر فرصتی برای خود مزیت رقابتی خلق کنند و جایگاه خود را بهبود بخشند. سیاستگذاری علم و فناوری رهنمود و ابزاری جهت نظارت بر تحقق هدف های علم و فناوری است تا بتواند از این راه جامعه و سازمان-های ما را برای دستیابی به مزیت رقابتی در موقعیت رقابتی قرار داده و سرانجام قدرت ثروت آفرینی و توسعه همه جانبه را فراهم سازد. اصولا بدون سیاستگذاری در علم و فناوری، توسعه دشوار و شاید ناممکن است و حتی ممکن است رویکردی به بیراهه و ویرانگر باشد. این نوشته سعی دارد تا ارتباط الزام آور، منطقی و بنیادین سیاستگذاری در علم و فناوری را در سطح ملی، در جهت راهبردهای ملی توسعه و در سطح سازمان همراه با الزامات، ضرورت ها و رویکردها برای پویایی و بالندگی در جهت ثروت آفرینی و توسعه تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Science and technology policy making as a unique element of value creating

چکیده [English]

Understanding and application of science and technology play a vital role in societies success. Incremental importance of science and technology as the base of development in all dimensions – lasting development- has paid special status to the general understanding contexts and discussions such as science and technology philosophy, futurism, and management of science and technology. Besides facing challenges and respecting global rules, effective players of the world competition scene try to improve their status through defeating all those hardships and turn every opportunity to competitive advantages. Science and technology policy making is a guide and supervisory tool to assure accomplishment of science and technology targets, and through such achievements it would enable the society and our organizations to access competitive advantages, and finally would provide the power of wealth creation and overall development. Without science and technology policy making, development would be a difficult task and even might be devastating. This paper intends to express the essential, logical and fundamental relationship of science and technology policy making at national level. Also such policy making is applied to national development strategies, necessities, and approaches to dynamism and progressive toward creation of wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Policy Making
  • Competitive advantages
  • Creation of wealth
  • Lasting development