نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

چکیده

در تصمیم گیری استراتژیک برای هر سازمانی باید آینده ای را در نظر گرفت و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرد؛ لذا اجتناب از پیش بینی امری غیرممکن است. در برنامه ریزی استراتژیک باید با استفاده از پیش بینی تکنولوژی، پارامترهای تکنولوژیکی تاثیرگذار بر آینده سازمان را، شناسایی کرد و از آنها برای برنامه ریزی طولانی مدت سازمان استفاده نمود. پیش بینی تکنولوژی به عنوان اولین مرحله از برنامه ریزی تکنولوژی سازمان، اطلاعات لازم جهت انتخاب تکنولوژی های مناسب را در برآورده کردن نیازهای تکنولوژیک فراهم می کند. این مهم با درنظر گرفتن آینده تغییرات محیطی و تکنولوژیکی، چرخه عمر و محدودیت های طبیعی تکنولوژی، آینده روشنی را برای جهت گیری های راهبردی در سازمان تعیین می کند. در این مسیر حمایت مدیر ارشد سازمان، تاثیر فراوانی بر اجرا و پیاده سازی برنامه ریزی تکنولوژی دارد. در شرکت های "تکنولوژی محور" به منظور برنامه ریزی کامل برای آینده، حتی گزینه های تکنولوژیکی رقبا را باید پیش بینی کرد تا علاوه بر تعیین وضعیت شرکت در بین رقبا، استراتژی تکنولوژی شرکت در جهت پیشی گرفتن از رقبا تبیین گردد. در این مقاله ابتدا به بیان اهمیت پیش بینی تکنولوژی، ارتباط آن با برنامه ریزی استراتژیک سازمان و مفاهیم پیش بینی تکنولوژی می پردازیم. سپس یک مدل و چندین روش معمول در پیش بینی تکنولوژی معرفی می گردد و در پایان نیز چندین توصیه برای انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی در سازمان، ارایه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Technology forecasting and its role in corporate strategic planning

چکیده [English]

It must be considered a pre-determined future and long-term planning for an organization. In order to achieve an appropriate strategic planning, it is highly recommended to identify important technological parameters which can influence on organization future. Technology forecasting as the first step of the technology planning, provides the necessary information in order to select an appropriate technology. To do this, some of the important parameters such as future environmental and technological changes, life cycle and natural limitations of technology are concerned. In addition, it should be noticed that the chief manager support of the organization can influence on technology planning implementation effectively. In technology- based organization, technological parameter identification of the competitors is necessary besides current situation assessment of our organization in order to overcome the competitors. In this paper, first, the initial concepts of technology forecasting have been investigated. After that, information applications and their relation with the proposed strategic planning have been explained. Finally, to achieve a suitable methodology, an assumed model, some methods of forecasting and some important recommendations have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • technology forecasting
  • technological changes