نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

توسعه مبتنی بر دانایی و حکمت، آخرین دستاورد جامعه جهانی در مسیر خروج از توسعه نیافتگی و ارتقای سطح توسعه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است که این امر، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان کشور در قالب چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور قرار گرفته است. این نوع از توسعه با الویت بخشی به نهاده های دانشی (ضمنی و صریح) توسعه و اقتصاد حاصل از آن، برهم افزایی نهاده های دانشی و غیردانشی تاکید می ورزد. نکته اساسی در طراحی و اجرای این توسعه، توجه به مبانی ارزشی مستحکم و مشترک جامعه بشری براساس نظریه خودسازماندهی و از طریق یکپارچه سازی علم، فناوری و اخلاق است. همچنین برای تحقق این نوع از توسعه، کشورهای پیشرو، دانشگاه کارآفرین را مغز اصلی و بازوی توانمند می دانند. این دانشگاه حاصل تحولات چند صد ساله در دانشگاه و ترکیب نقش های آموزشی، پژوهشی بنیادی، پژوهشی کاربردی و توسعه فناوری جهت تحقق مستمر نوآوری تکنولوژیک، کارکرد موثر و کارای نظام ملی (جهانی) نوآوری است که خلق و توسعه دائم معرفت ارزش مدار، ثروت و رفاه عادلانه و اشتغال پایدار و ارتقای سطح فیزیکی و روانی محیط کار، زیست و زندگی را در پی دارد. برای تحقق و ارتقای فرایندی و کارکردی دانشگاه کارآفرین، مهمترین نقش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ارتباط موثر صنعت، دانشگاه و دولت است. با واگذاری بسیاری از نقش های دولت به صنعت و دانشگاه، این دو رکن، مهم ترین نهادهای تشکیل و توسعه دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و نهایتا توسعه مبتنی بر دانایی هستند. امید است این سمینار که حاصل ترکیبی از تحقیقات دانشگاهی، رساله دکترا و تجربیات علمی-صنعتی است بتواند گام کوچکی در جهت تبیین زیرساخت های تحقق چشم انداز بیست ساله کشور بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge- based development, Entrepreneur University and effective connection of university and industry

چکیده [English]

The last achievement of the word community on the way of releasing from underdevelopment and upgrading the development at the national, regional and world level, is the development based on knowledge and wisdom; it has attracted the attention of the country policy makers and planners at huge level in the form of the twenty- year perspective and the fourth development plan. By giving priority to the (implicit and explicit) academic institutions of development and the economy resulted from, this kind of development underlines the synergy of academic and nonacademic institutions. Paying attention to the strong and common value bases of human community based on the self organizing theory and through the integration of science, technology and ethics, is the main point in designing and performing this development. Also, the developed countries look on the entrepreneur university as the main core and strong hand in realizing this kind of development. This university is the outcome of a few hundred years of university changes, and also of the combination of education, fundamental research, applied research, and technology development effects in order to realize the continuous technologic innovation, the effective performance, and the efficiency of national (world) innovation system. Wealth, fair welfare, sustainable employment, and upgrading the physical and psychological level of work setting, environment, and life environment are brought about by continuous creation and development of value-based knowledge. To realize and upgrade the entrepreneur university processingly and performingly, the most important social, cultural and economic role is the effective connection among industry, university and the government. By transferring most of the state roles to industry and university, these two would be the most important institutions in establishing and developing the entrepreneur university, the national innovation system, and finally the knowledge- based development. It is hoped this article which is the combination of a university research, PhD dissertation and scientific industrial experiences would be useful as a step towards the realization of the twenty-year country perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Sustainable development
  • Knowledge- based Development
  • national innovation system
  • Entrepreneur University
  • Self Organized
  • Pioneering Connection of Industry and University