نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/jtd.2022.252590

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای ماندگاری در رقابت با سایر رقبا، باید عملکرد خود را ارتقا بخشیده و در تلاش ایجاد فرصت‌هایی برای جذب استعدادهای برتر باشند. هدف از انجام این پژوهش نیز مشخص کردن نقش گرایش ها و اقدامات مدیریت استعداد بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه شرکت‌های فعال در پارک علم و فناوری استان کردستان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و بصورت پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌ها و سازمان‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان کردستان است که تعداد شرکت‌های مورد مطالعه ۸۱ شرکت بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی آسان و از طریق فرمول کوکران تعداد ۶۸ شرکت بدست آمد. ابزار اصلی گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته می باشدکه روایی محتوایی آن به تأیید ۷ نفر از اساتید صاحب نظر مدیریت رسانده شد و پایایی ترکیبی و کل بدست آمده نیز بالای ۷/۰ بدست آمد. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده ‌شده است. نتایج نشان دادند که اقدامات و گرایش‌های مدیریت استعداد بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. اقدامات مدیریت استعداد با ضریب ۶۱۱/۰ بیش ترین تأثیرگذاری را بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه دارد و سیستم های کارمحور با ضریب ۳۴۴/۰ کم ترین تأثیر را بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه داشت. نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت استعداد برای شرکت‌های دانش بنیان اولویت بالاتری نسبت به گرایش های استراتژیک مدیریت استعداد دارد. بدین معنا که برای کسب‌و‌کارهای فناورانه نتایج کوتاه مدت به دلیل لذت آنی دارای اهمیت بالاتری نسبت به نتایج بلند مدت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Talent Management Tendency's and Actions in the Performance of Technologically Businesses in Kurdistan Science and Technology Park

نویسندگان [English]

 • Arman Ahmadizad 1
 • Parviz Kafcheh 1
 • Hadi Noorozi Mozafari 2
 • Haydar Mohammadi 2

1 Assistant Professor of the Department of Business Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 MSc of the Department of Business Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

In today's competitive world, organizations must improve their performance in order to stay competitive with other competitors and strive to create opportunities to attract top talent. The purpose of this study is to determine the role of tendency's and Actions of talent management on the performance of technology businesses of companies operating in the Science and Technology Park of Kurdistan Province. The present study is applied in terms of purpose and is descriptive and survey in terms of data collection. The statistical population of the study includes companies and organizations located in the Science and Technology Park of Kurdistan Province. The number of companies studied was 81 companies, which was obtained by using simple random sampling method and 68 companies through Cochran's formula. The main tool for data collection is a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by 7 experts in management and the combined reliability and total obtained was above 0.7. SPSS and SMART PLS software were used to analyze the research data. The results showed that talent management actions and tendency's have a positive and significant effect on the performance of technology businesses. Talent management actions with a coefficient of 0.611 had the most impact on the performance of technology businesses and work-based systems with a coefficient of 0.344 had the least impact on the performance of technology businesses. The results showed thatTalent management actions for knowledge-based companies have a higher priority than talent strategic management tendency's. This means that for tech businesses, short-term results are more important than long-term results because of their instant gratification.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent Management
 • Organizational Performance
 • Technology Businesses
 • Science and Technology Park
 • آبی، اکرم؛ "نقش تحصیلات تکمیلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود عملکرد سازمانی"، مدیریت و چشم انداز آموزش، دوره ۲، شماره ۴، صص 35-17، ۱۳۹۹.
 • ابولعلایی، بهزاد؛ مدیریت عملکرد: راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۶.
 • ثنائی‌پور، فاطمه؛ قرونه، داوود؛ "بررسی نقش عوامل مؤثر در رشد شرکت‌های جدید فناورمحور (NTBFs) شهر مشهد"، نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال ۱۷، شماره ۹، صص ۱۲۳-۱۰۵، ۱۳۹۹.
 • حافظ نیا، محمدرضا؛ مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، ۱۳۹۰.
 • حسن زاده آرنجن، مریم؛ برومند، زهرا؛ "بررسی اثر پژوهش عملی مشارکتی بر بهبود عملکرد کارکنان(بانک آینده)"، سومین کنفرانس بین­المللی حسابداری و مدیریت(به­صورت الکترونیکی)، موسسه همایشگران مهر اشراق، ۱۳۹۴.
 • دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل؛ روش‌شناسی(پژوهش کمی در مدیریت:رویکردی جامع)، تهران: انتشارات صفار، ۱۳۹۲.
 • زمانی فرد، زیبا؛ دارایی فرد، مهری؛ فرح بخش، سعید؛ "ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان یک مطالعه کیفی"، مدیریت مدرسه، شماره ۱۴، صص 321-311، ۱۳۹۹.
 • رجبی‌پور میبدی؛ علی‌رضا، محمدی، معصومه؛ "طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون"، مطالعات منابع انسانی، دوره ۱۰، شماره ۳، صص 104-79، ۱۳۹۹.
 • رضا‌زاده؛ آرش، داوری، علی؛ مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۰.
 • سکاران، اوما(ترجمه: صائبی، محمد؛ شیرازی، محمود)؛ روش تحقیق در مدیریت، تهران: مرکز آموزش مدیریت، ۱۳۸۸.
 • سرمد، زهره؛بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه؛ روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۹۱.
 • سنجری، احمدرضا؛ روش‌های تحقیق در مدیریت، انتشارات عابد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸.
 • سنجیده، آصف؛ جباری اصل، صمد؛ رضوانی چمن زمین، موسوی؛ "ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین‌پروری در شرکت‌های دانش‌بنیان"، نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال ۹، شماره ۱۸، صص 162-143، ۱۴۰۰.
 • شامانی، سمیه؛ زرگر، سید محمد؛ حیدریه، سید‌عبداله؛ همتیان، هادی؛ "طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون"، چشم انداز مدیریت دولتی، دوره ۱۲، شماره ۳، صص 56-32، ۱۴۰۰.
 • صیادی، سعید؛ محمدی، مرضیه؛ نیک‌پور، امین؛ " مدیریت استعداد، مفهومی کلیدی در حوزه سازمانی"، کار و جامعه، شماره ۱۳۵، صص 86-81، ۱۳۹۰.
 • صحت، سعید؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ سلامی، رضا؛ افشاریان، مجتبی؛ "الگویی برای پیاده سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت­های دانش بنیان"، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره ۱۰، شماره ۳۷، صص 60-41، 1398.
 • عزیزی، غلامرضا؛ عزتی، میترا؛ محمد داودی، امیرحسین؛ "طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان در نظام آموزش و پرورش"، مطالعات منابع انسانی، سال ۱۰، شماره ۳، صص 104-79، ۱۳۹۹.
 • کرمی، حمید؛ سلاقه، سنجر؛ رنجبر، مختار؛ جلالی کمالی، محمد؛ " ارائه مدل مدیریت استعداد با استفاده از رویکرد فراترکیب کیفی"، سبک زندگی اسلامی، دوره ۵، شماره ۲، صص 135-128، ۱۴۰۰.
 • Al Ariss, A.; Cascio, W. F.; Paauwe, J.; “Talent management: Current theories and future research directions”, Journal of World Business, Vol. 49, Issue 2, pp. 173–179, 2014.
 • Coulson-Thomas, C.; “Talent management and building high performance organisations”, Management Services, Vol. 56, Issue 1, pp. 36-41, 2012.
 • De Boeck, G.; Meyers, M. C.; Dries, N.; “Employee reactions to talent management: Assumptions versus evidence”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 39 Issue 42, pp. 199-213, 2018.
 • Farndale, E.; Pai, A.; Sparrow, P.; Scullion, H.; “Balancing individual and organizational goals in global talent management: A mutual-benefits perspective”, Journal of World Business, Issue 49, pp. 204–214, 2014.
 • Filipović, J.; Devjak, S.; Putnik, G.; “Based Economy: The Role of Expert Diaspora”, Panoeconomicus, Issue 3, pp. 369-386, 2013.
 • Farndale, E.; Scullion, H.; Sparrow, P.; “The role of the corporate HR function in global talent management”, Journal of World Business, 45, Issue 2, pp. 161- 168, 2010.
 • Garavan, T. N.; “Global talent management in science-based firms: an exploratory investigation of the pharmaceutical industry during the global downturn”, The International Journal of Human Resource Management, Issue 23, pp. 2428-2449, 2012.
 • Karasek, A.; “Talent Management Practices as an Instrument for Stimulating Employees’ Entrepreneurship”, Studia I Materiały, Vol. 27, Issue 1/2, pp. 34-44, 2018.
 • Lee, Y. K.; Kim, S. H.; Seo, M. K.; Hight, S. K.; “Market orientation and business performance: Evidence from franchising industry”, International Journal of Hospitality Management, 44, PP. 28-37, 2015.
 • Pessima, J. D.; Dietz, B.; Global Talent Management, the Wiley Handbook of Global Workplace Learning, 155-170, 2019.
 • Schuler, R. S.; Jackson, S. E.; Tarique, I.; “Global talent management and global talent challenges: Strategic opportunities for IHRM”, Journal of World Business, Vol. 46, Issue 4, pp. 506–516, 2011.
 • Shet, S.V.; “Strategic talent management – contemporary issues in international context”, Human Resource Development International, Issue 2, pp. 1–5, 2019.
 • Tatoglu, E.; Glaister, A. J.; Demirbag, M.; “Talent Management Motives and Practices in Emerging Market: A Comparison between MNEs and local firms”, Journal of World Business, Issue 51, pp. 278–293, 2016.
 • Vanpoucke, E.; Vereecke, A.; Wetzels, M.; “Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach”, Journal of Operations Management, 32, Issue 7, pp. 446-461, 2014.