نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بازاریابی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/jtd.2022.254484

چکیده

دستیابی به عملکرد بالاتر هدفی است که سازمان‌ها برای رسیدن به آن، به اقدامات مختلفی روی می‌آورند. یادگیری سازمانی و بازارگرایی به عنوان ابزاری سودمند برای سازمان‌ها معرفی شده تا به عملکرد مطلوب برسند. هدف این پژوهش تعیین تاثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری‌گرایی است. پژوهش کاربردی حاضر از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت‌های پگاه، مخابرات، پارس‌سوئیچ بودند. با توجه به نمونه‌گیری اولیه و تعیین انحراف واریانس، با استفاده از فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه آماری این پژوهش شامل 131 نفر از کارکنان به دست آمد که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس به پرسش‌ها پاسخ دادند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه متغیر بازارگرایی، یادگیری‌گرایی و عملکرد سازمانی بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تمامی‌متغیرها بیشتر از حداقل مقدار استاندارد (0/7) و روایی آن از طریق (AVE) بیش از 0/4 تایید شد. در این پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده‌ شد. طبق یافته‌ها مقدار t-value تاثیر متغیرهای بازارگرایی و یادگیری‌گرایی بر عملکرد سازمانی به ترتیب با 7/802 و 9/521 و تاثیر بازارگرایی بر یادگیری‌گرایی با 6/107 تایید شد. نتایج نشان داد، بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری‌گرایی تاثیر دارند. بنابراین سازمان‌های بازارگرا از طریق یادگیری سازمانی و افزایش سطح دانش و آگاهی و مهارت کارکنان می‌توانند عملکرد سازمانی خود را در بازار رقابتی ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Market Orientation on Organizational Performance with the Mediating Role of Learning Orientation (Case Study: Pegah, Telecommunications and Parsuswitch Companies)

نویسندگان [English]

 • Hossein Azimi 1
 • Etriyeh Hosseinpoor 2

1 Associate Professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran

2 Master of Marketing Student, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran

چکیده [English]

Achieving higher performance is a goal that organizations take various steps to achieve. Organizational learning and market orientation have been introduced as a useful tool for organizations to achieve the desired performance. The purpose of this study is to determine the effect of market orientation on organizational performance with the mediating role of learning orientation. The present applied research is descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of this study was the employees of Pegah, Telecommunication and Parsoswitch companies. According to the initial sampling and determination of variance deviation, using Cochran's formula, the statistical sample size of this study including 131 employees was obtained who answered the questions by non-probability sampling method. Data collection tool was a questionnaire consisting of three variables of market orientation, learning orientation and organizational performance. Its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of all variables more than the minimum standard value (0.7) and its validity through (AVE) more than 0.4. In this research, structural equation modeling and partial least squares method were used to test the hypotheses and fit the model. According to the findings, the t-value of the effect of market orientation and learning-orientation variables on organizational performance was confirmed with 7.802 and 9.521, respectively, and the effect of market orientation on learning-oriented with 6.107. The results showed that market orientation has an effect on organizational performance with the mediating role of learning orientation. Therefore, market-oriented organizations can improve their organizational performance in a competitive market through organizational learning and increasing the level of knowledge, awareness and skills of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Performance
 • Market Orientation
 • Learning Orientation
 • احمدی، الهام؛ ‌“یادگیری‌گرایی، سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی”، کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، ارومیه، 1397.
 • الماسی، سمانه؛ عیدی، حسین؛ عباسی، همایون؛ زردشتیان، شیرین؛ “بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)”، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 6، شماره 2، صص 116-101، 1398.
 • امیر دیوانی، آوا؛ محقق، نادر؛ “بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد گروه صنعتی ماموت از طریق نقش تعدیل‌گر اشتراک دانش”، رویکرد‌های پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 5، شماره 61، صص 96-84، 1400.
 • اورک، ناهید؛ ایمانی، محمدنقی؛ ناظم، فتاح؛ “بررسی رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین سبک‌های رهبری، یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی و فراموشی سازمانی”، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 13، شماره 3، صص 27-9،
 • آژنگ، احمد؛ “مروری بر مدل‌های اندازه‌گیری عملکرد”، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، 3 و 4 مهرماه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1398.
 • باقری کهیش، عاطفه؛ بخشنده، قاسم؛ “تأثیر بازارگرایی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی اثربخشی و قابلیت‌های بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت‌های صادراتی شهر اهواز)”، مدیریت بازاریابی، دوره 16، شماره 52، صص 141-127، 1400.
 • پیر، محسن؛ مجیبی، تورج؛ “تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان‌های دولتی”، ماهنامه مدیریت تدبیر، دوره 29، شماره 303، صص ۵۵-۵۲، 1397.
 • تاری، غفار؛ عبدلی، مریم؛ “اثر بازارگرایی صادرات و جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد صادراتی از طریق قابلیت پویای مدیریت دانش”، مدیریت بازاریابی، دوره 15، شماره 49، صص 104-85، 1399.
 • ترابی، اویس؛ تولایی، روح اله؛ نیکوکار، غلامحسین؛ “الگوی مدیریت عملکرد راهبردی در سازمان‌های بزرگ مهندسی”، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 12، شماره 45، صص 43-23، 1400.
 • تورانی، حیدر؛ صادقی، زینب؛ نامدار حاجی آقا، سیدمهدی؛ “تأثیر یادگیری سازمانی بر مدیریت جانشین‌پروری با نقش میانجی تعهد سازمانی”، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال 1397، شماره 23، صص 234-211، 1397.
 • جلیلیان، حسین؛ “مدیریت بازاریابی پیشرفته”، نگاه دانش، چاپ اول، تهران، 1397.
 • جوان امانی، ودود؛ اکبری، حمید؛ “بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گروه بهداشتی فیروز) ”، مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، دوره 1، شماره 1، صص 88-63، 1400.
 • حسینی، سید مهدی؛ جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان؛ دارابیان، فایزه؛ “بررسی تأثیر اشتراک دانش بر جدایی دانشکاران و خطرپذیری‌های سازمانی آن در سازمان‌های دانش‌محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش‌محور در حوزه فناوری اطلاعات)”، مدیریت دانش سازمانی، دوره 4، شماره 14، صص 22-1، 1400.
 • خان، عمران؛ بشیر، تقدس؛ “جهت‌گیری بازار، جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی، و عملکرد سازمانی: نقش میانجی جهت‌گیری یادگیری”، مطالعات مدیریت، دوره 13، شماره 4، صص 703-673، 1399.
 • خداپرست، مهدی؛ “تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های علمی کاربردی غرب استان مازندران)”، مدیریت و چشم انداز آموزش، دوره 1، شماره 1، صص 43-31، 1398.
 • داودی سالستانی، علی؛ دودانگه، سارا؛ افشار، پروین؛ "همکاری واحد بازاریابی و مرکز تحقیق و توسعه سازمان و تاثیر آن بر موفقیت و فروش محصول جدید(مورد مطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط)"، مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 3، صص 219-203، 1396.
 • دستام، مونا؛ “انعطاف­پذیری سازمانی و عملکرد مالی: موردمطالعه شعب تأمین اجتماعی شهر تهران”، مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، دوره 2، شماره 1، صص 63-55، 1400.
 • رستگار، عباسعلی؛ باقری قره بلاغ، هوشمند؛ عین علی، محسن؛ “واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی”، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 10، شماره 40، صص 128-107، 1398.
 • رفعتی اصل، سید عزیز؛ شامرادی، سیده نیلوفر؛ “شناسایی معیارهای چابکی آماد و پشتیبانی ناجا(مطالعه موردی آماد و پشتیبانی ناجا)”، اندیشه آماد، دوره 19، شماره 75، صص 23-1، 1399.
 • زارعی، زهرا؛ پورشافعی، ‌هادی؛ عسگری، علی؛ “نقش رهبری دانش در عملکرد شغلی با توجه به متغیر میانجی فرهنگ سازمانی و جوّ سازمانی نوآورانه”، مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، دوره 10، شماره 3، صص 50-33، 1400.
 • زراعتکار، سمیه؛ کاس آقایی، ندا؛ “تأثیر قابلیت سازمان بر عملکرد با نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت سهامی‌بیمه ایرانشهر تهران 127”، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال 1399، شماره 56، صص 154-127، 1399.
 • سلامت اهوازی، مریم؛ حسین پور، محمد و شاهی، سکینه؛ “عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد و یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان و نقش آن‌ها در توسعه مدیریت منابع انسانی”، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 13، شماره 4، صص 35-21، 1398.
 • سلامی، حسین؛ ظریف منش، حسین؛ تولایی، محمد؛ پورصادق، ناصر؛ محدث، حمیدرضا؛ “الگوی ارزیابی پیامدهای عملکرد سازمانی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)”، مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 19، شماره 84، صص 84-63، 1400.
 • سیف‌اللهی، ناصر؛ حمیدزاده اربابی، علیرضا؛ “تحلیل اثر مدیریت دانش و جهت‌گیری بازار بر عملکرد بازار با نقش میانجی نوآوری باز (نمونه پژوهش: بانک تجارت)”، مدیریت دانش سازمانی، دوره 4، شماره 12، صص 122-89، 1400.
 • سیف‌الهی، ناصر؛ “بررسی تأثیر بازارگرایی و ثبات مدیریتی برعملکردمالی شرکت‌ها”، اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 48، صص 277-261، 1398.
 • سینا، فاطمه صغری؛ محمدی چلمردی، حسن؛ عمادیان، سیده علیا؛ “رابطه بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شرق استان مازندران”، مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، دوره 10، شماره 2، صص 130-109، 1400.
 • شاهدوستی، مریم؛ کریمی، سعید؛ “بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری”، کارآفرینی در کشاورزی، دوره 5، شماره 3، صص 80-67، 1397.
 • صفرپور سوخته کلائی، علیرضا؛ “تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی‌شهرستان ساری”، دانش انتظامی‌مازندران، سال 1397، شماره 33، صص 134-119، 1397.
 • صفری، شاهین؛ مرشدی،‌هادی و شفیعی، علی؛ “ارزیابی نقش بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت بیمه ایران با توجه به نقش واسطه تعهد سازمانی کارکنان”، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 5، شماره 58، صص 31-17، 1400.
 • عزیزی، میثم؛ رحیمی، موسی و کبیری، فاطمه؛ “ارایه مدل علی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی بر اساس سرمایه فکری سبز و نوآوری سبز”، مدیریت کسب و کار، دوره 13، شماره 49، صص 466-449، 1400.
 • عظیمی، حسین؛ مرشدی، احمد؛ عباسی، داود؛ “نقش یادگیری سازمانی و فرایند کسب و کار بر عملکرد دانش محور سازمان‌ها (نمونه پژوهش: اداره دارایی زنجان و سازمان صنعت و معدن بجنورد)”، مدیریت دانش سازمانی، دوره 3، شماره 9، صص 209-167، 1399.
 • غیورباغبانی، سید مرتضی؛ شهیدی حکاک، حدیثه؛ “بررسی تاثیر مولفه‌های بازارگرائی بر گرایش کار آفرینانه و تحلیل نتایج در ایجاد یادگیری سازمانی و عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شعب بانک گردشگری کشور)”، اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، تهران، 1400.
 • فتاحیان، نفیسه؛ عباسی، همایون؛ عیدی، حسین؛ "تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون ورزشی ایران"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 10، شماره 2، صص 66-51، 1400.
 • فرج پور، مقداد؛ صالح اردستانی، عباس؛ “شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازارگرایی براساس تکنولوژی‌های نوین در صنعت بیمه به منظور ارائه‌ی الگو”، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 14، شماره 53، صص 192-173، 1399.
 • قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ رزاقی، محمد؛ معصومی‌کیا، فرهاد؛“نقش یادگیری و جو آموزش سازمانی در عملکرد شغلی: سهم متغیر ظرفیت یادگیری سازمانی”، مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، دوره 9، شماره 1، صص 174-147، 1399.
 • قربانی، امیر؛ فرتاش، کیارش؛ خیاطیان یزدی، محمدصادق؛ “شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اشتراک‌ درون‌سازمانی دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری”. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 18، شماره 40، صص 64-55، 1399.
 • قمری‌صوفیانی، حامد؛ “تاثیر بازارگرایی خارجی بر عملکرد مالی و غیرمالی واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی”، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، تبریز، 1397.
 • قنبری، سیــروس؛ رحمانی، اسماعیل و افضــلی، افشیــن؛ “رابطه تسهیم دانش با یادگیری سازمانی: نقش میانجی‌گری دلبستگی شغلی”، مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، دوره 8، شماره2، صص 383-357، 1398.
 • محبی آشتیانی، سیمین؛ اخوان، پیمان؛ “تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی گری مدیریت دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران)”، رشد فناوری، دوره 15، شماره 59، صص 62-55، 1398.
 • محمداسماعیل، صدیقه؛ تهم، مرضیه؛ "تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با اتخاذ نقش میانجی ارتباطات بازاریابی مورد مطالعه: شرکت فرودگاه‌های کشور"، مدیریت بازاریابی، دوره 16، شماره 52، صص 83-67، 1400.
 • مختاری، مصطفی؛ شفیع زاده، حمید؛ “بررسی رابطه هوش اخلاقی با یادگیری سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهر تهران”، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزش، دوره 9، شماره 3، صص 118-99، 1394.
 • مسعودی، احسان؛ “تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط با نقش میانجی یادگیری سازمانی”. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 19، شماره 43، صص 92-77، 1400.

Doi: 10.22034/jtd.2021.244744

 • مسعودی، فاطمه؛ معماری، ‌جعفر؛ رهنمای، ‌آسیه؛ زارع، فاطمه؛ “یادگیری در آموزش و پرورش”، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، دوره 55، شماره 6، صص 355-347، 1399.
 • منطقی، منوچهر؛ کرباسیان، مهدی؛ علی محمدی، عباس؛ "ترسیم نقشه عملکرد یادگیری سازمانی مطالعه موردی: در یک شرکت صنعتی"، بهبود مدیریت، دوره 7، شماره 3، صص 79-63، 1392.
 • مهدیه، امید؛ محمدی، پروین؛ “تأثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی”، مدیریت آموزش در سازمان‌ها، دوره 9، شماره 1، صص 278-259، 1399.
 • نظری، شهرام؛ دیوکان، بهزاد؛ کوثری پور، محسن؛ “تبیین شاخص­های ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی شهر تهران”، تعلیم و تربیت، دوره 36، شماره 1، صص 124-107، 1399.
 • واشقانی فراهانی، فاطمه؛ تیمورنژاد، کاوه؛ بامنی مقدم، محمد؛ “طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی”، انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، دوره 14، شماره 1، صص 365-353، 1400.
 • همای پور، هدیه؛ منوریان، عبّاس؛ قلی پور، رحمت الله؛ “طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران با رویکرد سازمان دانش‌محور”، مدیریت دانش سازمانی، دوره 4، شماره 12، صص 195-155، 1400.
 • هیبت‌اله‌پور، زهرا؛ مهرعلی‌زاده، یدالله؛ برکت، غلامحسین؛ نصیری، ماریا؛ “استراتژی‌های آموزش و یادگیری و نوآوری کارآفرینانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت‌های صنایع غذایی شهرک‌های صنعتی شهر اهواز”، مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، دوره 9، شماره 1، صص 257-221، 1399.
 • Al Ahbabi, S.A.; Singh, S.K.; Balasubramanian, S.; Gaur, S.S.; “Employee perception of impact of knowledge management processes on public sector performance”, Journal of Knowledge Management, Vol. 3, No. 2, pp. 351-373, 2019.
 • Arifiani, L.; Prabowo, H.; Furinto, A.; Kosasih, W.; “Driving growth performance shaped by environmental uncertainty and integrative strategy: The supply chain analysis of business transformation in ict companies”, Uncertain Supply Chain Management, Vol. 9, No. 4, pp. 995-1004, 2021.
 • Bhattarai, C. R.; Wong, C. C. Y.; Tasavori, M.; “Market Orientation, Market Disruptiveness Capability and Social Enterprise Performance: An Empirical Study from the United Kingdom”, Journal of Business Research, Vol. 96, No. 4, pp. 47–60, 2019.
 • Chao, Y. C.; “Organizational learning and acquirer performance: How do serial acquirers learn from acquisition experience?”, Asia Pacific Management Review, Vol. 23, No. 3, pp. 161-168, 2018.
 • Coffie, I. S.; Hinson, R. E.; “Market Orientation in the Public Sector: The Perspective from an Emerging Economy. In New Public Management in Africa”, 17-45, Palgrave Macmillan, Cham, 2022.
 • Fatonah, S.; Haryanto, A.; “Exploring market orientation, product innovation and competitive advantage to enhance the performance of SMEs under uncertain evens”, Uncertain Supply Chain Management, Vol. 10, No. 1, pp. 161-168, 2022.
 • He, X.; Brouthers, K. D.; Igor, F.; “Market orientation and export performance: the moderation of channel and institutional distance”, International marketing review, Vol. 35, No. 2, pp. 258-279, 2018.
 • İpek, İ.; “Organizational learning in exporting: A bibliometric analysis and critical review of the empirical research”, International Business Review, Vol. 28, No. 3, pp. 544-559, 2019.‏
 • Kharabsheh, R.; Ensour, W.; Bogolybov, P.; “Learning orientation, market orientation and organizational performance: The mediating effect of absorptive capacity”, Business and Economic Research, Vol. 7, No. 1, pp. 114-127, 2017.
 • Kue Na, Y.; Kang, S.; Jeong, H.Y.; “The effect of market orientation on performance of sharing economy business: focusing on marketing innovation and sustainable competitive advantage’, Sustainability journal, Vol. 11, No. 3, pp. 1-19, 2019.
 • Mantok, S.; Sekhon, H.; Sahi, G.K.; Jones, P.; “Entrepreneurial orientation and the mediating role of organisational learning amongst Indian S-SMEs”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 26, No. 5, pp. 641-660, 2019.
 • Rehman, S. U.; Mohamed, R.; Ayoup, H.; “The mediating role of organizational capabilities between organizational performance and its determinants”, Journal of Global Entrepreneurship Research, Vol. 9, No. 1, pp. 1-23, 2019.
 • Selmi, N.; Chaney, D.; “A measure of revenue management orientation and its mediating role in the relationship between market orientation and performance”, Journal of Business Research, Vol. 89, No. August 2018, pp. 99-109, 2018.
 • Trienekens, J.; Van Velze, M.; Lees, N.; Saunders, C.; Pasucci, S.; “Governance of market-oriented fresh food value chains: Export chains from New Zealand”, International food and agribusiness management review, Vol. 21, No. 2, pp. 1-20, 2018.
 • Wong, A. H. K.; Wu, C. X.; Whitla, P.; Snell, R. S.; “How LMX and marketing capabilities guide and motivate customer-facing employees’ learning”, Journal of Business Research, Vol. 138, No. January 2022, pp. 161-169, 2022.
 • Yadav, S.K.; Tripathi, V.; Goel, G.; “Mediating effect of innovation with market orientation and performance relationship”, Management Research, Vol. 17, No. 2, pp. 152-167, 2019.

https://doi.org/10.1108/MRJIAM-03-2018-0827

 • Yesil, S.; Dereli, S.F.; “An empirical investigation of the organisational justice, knowledge sharing and innovation capability”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 75, No. 3 April 2013, pp. 199-208, 2017.
 • Zhou, S.; Battaglia, M.; Frey, M.; “Organizational learning through disasters: a multi-utility company’s experience”, Disaster Prevention and Management, Vol. 27, No. 2, pp. 243-254, 2018.
 • Alrubaiee, L.; “An investigation on the relationship between new service development, market orientation and marketing performance”, European Journal of Business and Management, Vol. 5, Issue 5, pp. 1-26, 2013.
 • Schreder, Christoph; The Impact of Organizational Learning and Human Resource Management on Organizational Performance: The Case of Austrian Business Enterprises, Doctoral Thesis Submitted for the Doctor’s Degree in Management Science, 2019.