نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدیریت دانشگاه علامع طباطبایی، ایران، تهران

3 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

4 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22034/jtd.2022.254485

چکیده

علیرغم وجود قوانین و دستورالعمل های متعدد مرتبط با فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران، این تلاش ها بطور یکپارچه انجام نشده و نتایج تأثیر آنها بر ارتقاء سطوح توانمندی فناورانه مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم توانمندی فناورانه و تنظیم‎گری، ابعاد و ساز و کار تاثیر قوانین و مقررات در سطوح کلان (ملی)، میانی (صنعت) و خرد (بنگاه) بر توانمندی‎های فناورانه بخش بالادستی صنعت نفت ایران در قالب چارچوب منسجم تنظیم‎گری احصاء گردیده است. این پژوهش با توجه به هدف یک مطالعه کیفی اکتشافی، توصیفی و کاربردی است که با مصاحبه‎های نیمه ساختار یافته کیفی با 14 نفر از خبرگان صنعتی و علمی تا مرحله اشباع نظری صورت گرفته و به روش پدیدار شناسی در نظریه داده بنیاد تحلیل شده است. نتایج نشان دادند قانون مناقصات به عنوان بستری شفاف برای رقابت بر سطح توانمندی اکتساب فناوری مؤثر بوده و قانون استفاده از حداکثر توان داخل که بواسطه دستورالعمل وندورلیست صنعت نفت در سطح صنعت پشتیبانی شده در سطح بهره‎برداری و انطباق فناوری موثر می باشد. قانون حمایت از شرکت‎های دانش‎بنیان با پارادایمی نوظهور در سطح نواوری فناورانه مؤثر می باشد که تصویب نظام نامه فناوری وزارت نفت نیز در راستای اجرای این قانون بوده که هنوز بطور کامل جاری نگشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regulatory framework for technology incentive policies in the Iranian oil and gas industry

نویسندگان [English]

 • maryam mohammadi 1
 • MOHAMMAD NAGHIZADEH 2
 • Soroush Ghazinoori 3
 • MANUCHEHR MANTEGHI 4

1 Allameh taba tabayie university

2 Faculty member of the Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University

3 Faculty Member, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran.

4 Faculty member of Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

Despite numerous regulations related to science and technology in the upstream part of Iran's oil industry, but these efforts have not been identified in a coherent manner, and the results of their impact on improving the levels of technological capability have not been studied. In this study, while examining the concepts of technological capability and regulation, the framework of regulating laws and regulations at the macro (national), medium (industry) and micro (enterprise) levels on the technological capabilities of the upstream part of the Iranian oil industry was demonstrated. According to the purpose of this study, it is an exploratory, descriptive and applied qualitative study that was conducted by semi-structured qualitative interviews with 14industrial and scientific experts up to the theoretical saturation stage and was analyzed by phenomenological method in the Grounded theory methodology. The results showed that the law of tenders, as a transparent platform for competition, is effective on the level of technology acquisition capability, and the law of maximum internal power, which is supported by the oil industry vendor list instructions at the industry level, on technology exploitation and compliance.The Law on Support of Knowledge-Based Companies with an Emerging Paradigm is effective at the level of technological innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology Transfer
 • Technological Learning
 • Technological Capability
 • Regulatory Framework
 • Upstream Oil Industry
 • امامیان، سیدمحمدصادق؛ ذوالفقاری، امیراحمد؛ محمدزاده، احسان؛ زمانیان، مرتضی؛ نظام ملی تنظیم گری مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 1397، 15940.
 • امیرقدسی، سیروس؛ ملکی، علی؛ شوال پور، سعید؛ "آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 6، شماره 21، صص 209-183، 1395.
 • درخشان، مسعود؛ تکلیف، عاطفه؛ "انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها"، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 4، شماره 14، صص 88-33، 1394.
 • سلطان زاده، جواد؛ الیاسی، مهدی؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ کزازی، ابوالفضل؛ "اثر سیاست های تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاه های تولید داروی ایران"، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال ششم، صص 64-31، 1396.
 • شیرازی، حسن؛ "تنظیم گری به جای تصدی گری در سیاستگذاری؛ مطالعه موردی: الگوی تعامل نهاد کتابخانههای عمومی و بخش کتابخانههای شهرداری تهران"، دولت پژوهی، سال پنجم، شماره 20، ص 36، 1398.
 • محمدی، مهدی؛ الیاسی، مهدی؛ سعدآبادی، علی اصغر؛ "مدیریت فناوری و نوآوری در سطح بنگاه (مدل تعالی و بلوغ مبتنی بر چارچوب جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران)، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 204، 1395.
 • نقی زاده، محمد؛ "رویکردی جامع در بررسی نقش قوانین مرتبط با انتقال فناوری در قراردادهای همکاری مشترک خارجی (مورد مطالعه شرکت اُمیاپارس)"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 8، شماره 2، صص 76-45، 1399.
 • نقی زاده، محمد؛ مدل ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش ناوبری الکترونیک ایران، پایان نامه دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • نوروزی، محمد؛ "مقایسۀ ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعۀ فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 8، شماره 27، صص 48-19، 1397.
 • نوری، بهروز؛ همکاران؛ "مدل جامع انتقال فناوری در صنعت نفت ایران با رویکرد شبکه همکاریهای فناورانه"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری،
 • قاضی نوری، آزادگان مهر؛ کتاب سیاست نوآوری در تئوری و عمل، نشر دارخوین، 1393.
 • نقی زاده، محمد؛ امینی، رضا؛ نوری، سارا؛ "رویکردی زمینه محور به چالش های انتقال فناوری در قراردادهای بین المللی تجاری در ایران"، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، سال ششم، شماره اول، 1396.
 • Acar, O.A.; Tarakci, M.; Van Knippenberg, D.; "Creativity and innovation under constraints: A cross-disciplinary integrative review", Journal of Management, Vol. 45, Issue 1, pp. 96-121, 2019.
 • Bell, M.; Pavitt, K.; "The development of technological capabilities", Trade, technology and international competitiveness, Vol. 22, Issue 4831, pp. 69-101, 1995.
 • BP, Statistical Review of world energy:British multinational oil and gas company. 2017

https://www.bp.com.

 • Cunningham, A.; O’Reilly, P.; "Macro, meso and micro perspectives of technology transfer", The Journal of Technology Transfer, Vol. 43, Issue 3, pp. 545-557, 2018.
 • Expediency‏Council; Necessities for the realization of the regulatory government, Strategic Research Institute of the Expediency Discernment Council, 2020.
 • Ghazinoory, S.; et al.; "Technology roadmapping architecture based on technological learning: Case study of social banking in Iran", Technological Forecasting and Social Change, No. 122, pp. 231-242, 2017.
 • Glaser, B.G.; A.L. Strauss; Strutzel, E.; "The discovery of grounded theory; strategies for qualitative research", Nursing research, Vol. 17, Issue 4, p. 364, 1968.
 • uk; White paper on Regulation for the Fourth Industrial Revolution, Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy- Command of Her Majesty, 2019. CCS0(Parliament doc /open-government-licence/version/3.): p. 37.
 • Hansen, U.E.; Lema, R.; "The co-evolution of learning mechanisms and technological capabilities: Lessons from energy technologies in emerging economies", Technological Forecasting and Social Change, No. 140, pp. 241-257, 2019.
 • Junior, M.V.; et al.; "Effective management of international technology transfer projects: Insights from the Brazilian textile industry", Journal of Manufacturing Technology Management, 2014.
 • Kazzazi, A.; Nouri, B.; "A conceptual model for local content development in petroleum industry", Management Science Letters, Vol. 2, Issue 6, pp. 2165-2174, , 2012.
 • Kocoglu, I.; et al.; "Learning, R&D and manufacturing capabilities as determinants of technological learning: enhancing innovation and firm performance", Procedia-social and behavioral sciences, No. 58, pp. 842-852, 2012.
 • Kogut, B.; Zander, U.; "Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology", Organization science, Vol. 3, Issue 3, pp. 383-397, 1992.
 • Kowalski, P.; Rabaioli, D.; Vallejo, S.; "International Technology Transfer measures in an interconnected world: Lessons and policy implications", 2017.
 • Lee, S.; Maliphol, J.-I. Yeon; "Middle innovation trap", Форсайт, Vol. 13, No. 1, 2019.
 • Lee, J.; Veloso, F.M; Hounshell, D.A.; "Linking induced technological change, and environmental regulation: Evidence from patenting in the US auto industry", Research policy, Vol. 40, Issue 9, pp. 1240-1252, 2011.
 • Malerba, F.; "Learning by firms and incremental technical change", The economic journal, Vol. 102, Vol. 102, Issue 413, pp. 845-859, 1992.
 • McEntaggart, K.; et al.; Taxonomy of regulatory types and their impacts on innovation, BEIS Research Paper, 2020.
 • Montalvo, C.; "Explaining and predicting the impact of regulation on innovation: Towards a dynamic model", International Journal of Public Policy, No. 2, pp. 5-31, 2007.
 • Morris, M.; Kaplinsky, R.; Kaplan, D.; "One thing leads to another—Commodities, linkages and industrial development", Resources Policy, Vol. 37, Issue 4, pp. 408-416, 2012.
 • Ngoasong, M.Z.; "How international oil and gas companies respond to local content policies in petroleum-producing developing countries: A narrative enquiry", Energy Policy, No. 73, pp. 471-479, 2014.
 • OECD; OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD 2014.
 • Olivari, M.; Jolly, C.; Undseth, M.; Space technology transfers and their commercialisation. 2021.
 • Panda, H.; Ramanathan, K.; "Technological capability assessment of a firm in the electricity sector", Technovation, Vol. 16, Issue 10, pp. 561-588, 1996.
 • Victor, D.G.; Hults, D.R.; Thurber, M.C.; Oil and governance: state-owned enterprises and the world energy supply, Cambridge University Press, 2011.
 • Westphal, L.E.; Kim, L.; Dahlman, C.J.; Reflections on the Republic of Korea's acquisition of technological capability, 1985.
 • Wiener, J.B.; "The regulation of technology, and the technology of regulation", Technology in Society, Vol. 26, Issue 2-3, pp. 483-500, 2004.