نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هییت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

2 تولیدوعملیات، مدیریت و اقتصاد، سمنان، سمنان، ایران

3 دانشگاه سمنان- دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

4 گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران

10.22034/jtd.2022.254644

چکیده

اکنون جهان دچار بحران بهداشت عمومی ناشی از ویروس کووید19 شده است که تقریباً در تمام جنبه های زندگی روزمره افراد را تحت تاثیر و اقتصاد جهان را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. همچنین، همه گیری این ویروس در صنعت پرداخت و زنجیره های تامین، تحولات بسیاری را ایجاد کرده است از این رو پژوهش حاضر با رویکردی تفسیرگرایانه متغیر های پایداری زنجیره تأمین پرداخت الکترونیک را از نگاه فعالان حوزه بلاکچین و اساتید دانشگاه شناسایی کرده است. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی می باشد و از روش داده بنیاد برای انجام عملیات پژوهش استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 10 نفر از اساتید دانشگاهی صاحب نظر و فعالان حوزه بلاکچین به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها در خصوص موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش جریان ارتباط با کاربران،جریان ارائه خدمات، جریان اطلاعات، جریان مالی، جریان زیست محیطی را موثر بر پده محوری شناسایی و مدیریت تامین کنندگان، مدیریت تقاضا، مدیریت فناوری و اطلاعات، مدیریت زیست محیطی را به عنوان شرایط علی و محیط فناورانه، محیط اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط قانونی به عنوان شرایط زمینه ای و عوامل سیاسی، عوامل بازار بین الملل را بعنوان شرایط مداخله گر از دید خبرگان تعیین نهایتاً سیاست گذاری و برنامه ریزی، زیر ساخت ها، آگاهی و آموزش راهکار های مناسب تعیین شد که منجر به بهبود کیفیت کالا و خدمات، بهبود عملکرد، بهبود فضای اجتماعی، بهبود روند های مالی، بهبود زیست محیطی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the variables of the supply chain of electronic payment services with the application of blockchain technology

نویسندگان [English]

 • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
 • Hamzeh Aghababayi 2
 • Saman Babaie Kafaki 3
 • Mohammad Rahmanimanesh 4

1 Semnan University

2 Faculty of Management and Economics; Semnan; Semnan; Iran

3 Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Science, Semnan University

4 Department of Computer Software Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering, Semnan University, Iran

چکیده [English]

The world is now in the throes of a public health crisis caused by the Covid virus, which has affected people in almost every aspect of daily life and left the world economy in a state of uncertainty. Also, the epidemic of the virus in the payment industry and supply chains has caused many changes, so the present study with an interpretive approach has identified the variables of electronic supply chain stability from the perspective of blockchain activists and university professors. The research approach to the applied method is qualitative methodology and the data method of the foundation has been used to conduct research operations. The data of this study were collected using semi-structured interviews. The sampling method used in this study is purposeful sampling and using the theoretical saturation index, 10 prominent university professors and activists in the field of blockchain were interviewed as a research sample. Their attitudes and views on the research topic were examined. Research findings: User relationship flow, service flow, information flow, financial flow, environmental flow affecting the core platform of identifying and managing suppliers, demand management, technology and information management, environmental management as causal and environmental conditions Technological, social environment, economic environment, legal environment as background conditions and political factors, determining international market factors as intervening conditions from the perspective of experts. Finally, policy and planning, infrastructure, awareness and training of appropriate solutions. Which will lead to improved quality of goods and services, improved performance, improved social space, improved financial processes, improved environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply chain
 • electronic payment
 • distributed ledger technology
 • sustainability
 •  

  • Rejeb, A.; Rejeb, K; “BLOCKCHAIN AND SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY”, Scientific Journal of Logistics, 2020. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.467
  • Abeyratne, S. A.; Monfared, R. P.; “Blockchain Ready Manufacturing Supply Chain Using Distributed Ledger” International Journal of Research in Engineering and Technology, Vol. 5, Issue 9, pp. 1–10, 2016.
  • Acun, V.; Yilmazer, S.; “A grounded theory approach to investigate the precedived soundscape of open – plan offices”, hournal of Applied Acoustics, Vol. 131, pp. 28 – 37, 2018.
  • Adams, R.; Kewell, B.; Parry, G.; Blockchain for Good? Digital Ledger Technology and Sustainable Development Goals, In Handbook of Sustainability and Social Science Research, Cham: Springer, 127–140, 2018.
  • Attaran, M.; Gunasekaran, A.; Applications of Blockchain Technology in Business: Challenges and Opportunities, Springer Nature, 2019.
  • Badzar, Amina; Blockchain for securing sustainable transport contracts and supply chain transparency, Department of Service Management and Service Studies, 2016.
  • Caceres, C.; Cerdeiro, DA. Mano, RD; “Trade wars and trade deals: Estimated effects using a multi-sector model”, Working Paper, No. 19/143, 2019.
  • Eyal, I.; “Blockchain Technology: Transforming Libertarian Cryptocurrency Dreams to Finance and Banking Realities”, Computer, Vol. 50, Issue 9, pp. 38–49, 2017.
  • Fairlie, R. W.; “The impact of Covid-19 on small business owners: Evidence of early-stage losses from the April 2020 current population survey (No. w27309)”, National Bureau of Economic Research, 2020.
  • Federica, Mus; “Blockchain Implementation in Supply Chain Management. Case study on an E-Commerce Food Retailer”, POLITECNICO DI TORINO, Corso di Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale e dell’Innovazione Tecnologica, 2018.
  • Feng, T.; “An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology”, Paper presented at: the 2016 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), 24-26 June 2016.
  • Giulio, Prisco; “Walmart Testing Blockchain Technology for Supply Chain Management”, BITCOIN MAG., https://bitcoinmagazine.com/articles/walmart-testing-blockchain-technology-for-supply-chain-management-1482354996/?q=G&hPP=5&idx=articles&p=0&is_v=1 (describing Walmart’s plans to use DLT to trace pork in China and produce in the United States), 2016.
  • Haber, Stuart; Stornetta, W. Scott; “How to time-stamp a digital document”, Journal of Cryptology, Vol. 3, No. 2, pp. 99–111, 1991.
  • Hofmann, E.; U. M. Strewe; N. Bosia.; “Discussion – How Does the Full Potential of Blockchain Technology in Supply Chain Finance Look Like?”, In Supply Chain Finance and Blockchain Technology, pp. 77–87, Cham: Springer, 2018.
  • Hong-Xing Li; Fuzzy Sets and Fuzzy Decision-making, Publisher: CRC- Press; 1st edition, 1995.
  • Parung, J.; “The use of blockchain to support sustainable supply chain strategy”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 703 (2019) 012001, 2019.
  • Jafarnejad, A.; Bana Molaei, A. A.; Investigation of the Impact of Sustainable Supply Chain Management Dimensions on Supply Chain Operational Performance Using Structural Equation Modeling and Conventional Correlation Analysis(Masters), University of Tehran (67487), 2014.
  • Kari Korpela; Jukka Hallikas; Tomi Dahlberg; “Digital Supply Chain Transformation toward Blockchain Integration”, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 2017.
  • Kouhizadeh, M.; Saberi, S.; Sarkis, J.; “Blockchain technology and the sustainable supply chain: Theoretically exploring adoption barriers”, International Journal of Production Economics, No. 231, 107831, 2021.
  • Kouhizadeh, Mahtab; Sarkis, Joseph.; “Blockchain Practices, Potentials, and Perspectives in Greening Supply Chains”, Sustainability, No. 10: 3652, 2018. https://doi.org/10.3390/su10103652
  • Kshetri, N.; “Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives”, International Journal of Information Management, No. 39, pp. 80-89, 2018.
  • Swan; Blockchain: Blueprint for a New Economy, O’Reilly, Sebastopol, CA, 2015.
  • Nakamoto, S.; Bitcoin, A.; “A peer-to peer electronic cash system”, Bitcoin -URL ftom https://bitcon. Org/bitcoin.pdf. Nem technical reference, 2008. Available: https://nem:io/ wp-content/themes/nem/files/NEM techRef: pdf.
  • Nguyen, G. T.; Kim, K.; “A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain”, Journal of Information Process Systems, Vol. 14, Issue 1, pp. 101-128, 2018.
  • Nowiński, W.; Kozma, M.; “How can Blockchain technology disrupt the existing business models?”, Entrep. Bus. Econ. Rev., Vol. 5, Issue 3, pp. 173–188, 2017.
  • Prause, (2019), Smart Contracts for Smart Supply Chains, IFAC, Volume 52, Issue 13, 2019, Pages 2501-2506, https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.582
  • Resat, H. G.; Unsal, B. J. S. P.; “A novel multi-objective optimization approach for sustainable supply chain: A case study in packaging industry”, Sustainable production & consumption, No. 20, pp. 29-39, 2019 .
  • Roman, D J.; Osinski, M.; Erdmann, R H.; “The construction process of grounded theory in administration”, Contaduríay Administración, Vol. 62, Issue 3, pp. 985-1000, 2017.
  • Saberi, S.; Kouhizadeh, M.; Sarkis, J.; Shen, L.; “Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management”, International Journal of Production Research, Vol. 57, Issue 7, pp. 2117-2135, 2019.
  • Sarkis, J.; “Supply chain sustainability: learning from the COVID-19 pandemic”, International Journal of Operations & Production Management, 2020.
  • Sharma, P. K.; Moon, S. Y.; Park, J. H. J. J. o. I. P. S.; “Block-VN: A distributed blockchain based vehicular network architecture in smart City”, Journal of Information Processing Systems (JIPS), Vol. 13, No. 1, pp. 184-195, 2017. DOI: 10.3745/JIPS.03.0065.
  • Tan, B. Q.; Wang, F.; Liu, J.; Kang, K.; Costa, F.; (2020). A blockchain-based framework for green logistics in supply chains. Sustainability12(11), 4656, 2020.
  • Tapscott, D.; A. Tapscott; “How Blockchain Will Change Organizations”, MIT Sloan Management Review, Vol. 58, Issue 2, 10, 2017.
  • The Nilson Report, Issue 1194, (Mar. 2021); available at: https://nilsonreport.com/publication_newsletter_archive_issue.php?issue=1194
  • Tian, F.; “A Supply Chain Traceability System for Food Safety Based on HACCP, Blockchain & Internet of Things”, 2017 International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), 2017.
  • Tschorsch, F.; Scheuermann, B.; “Bitcoin and beyond: a technical survey on decentralized digital currencies”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Vol. 18, No. 3, pp. 2084-2123, 2016.
  • Wu, M.; Wang, K.; Cai, X.; Guo, S.; Guo, M.; Rong, C.; “A Comprehensive Survey of Blockchain: From Theory to IoT Applications and Beyond”, IEEE Internet of Things Journal, Vol. 6, Issue 5, pp. 8114-8154, 2019.
  • Yadav, S.; Singh, S. P.; “Blockchain critical success factors for sustainable supply chain”, Resources, Conservation and Recycling, No. 152, 104505, 2020.
  • Yang, R.; Yu, F. R.; Si, P.; Yang, Z.; Zhang,Y.; “Integrated blockchain and edge computing Systems: A Survey, Some Research Issues and Challenges”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Vol. 21, Issue 2, pp. 1508–1532, 2019.
  • Zhu, Z.; Zhao, J.; Bush, A. A.; “The effects of e-business processes in supply chain perations: Process component and value creation mechanisms”, International Journal of Information Management, No. 50, pp, 273-285, 2020.