نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت د انشگاه علامه طباطبایی تهران

2 علامه طباطبایی تهران

چکیده

آینده نگاری به عنوان یک ابزار تحلیلی-چشم اندازی متمایز،توسعه پیدا کرده است:این ابزار آینده های آلترناتیو از فیلد های (رشته های)مختلف ذینفع، مورد توجه قرار می دهد و بدین ترتیب به فرآیندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف کمک می نماید. این مقاله چشم اندازهای مختلف ارزیابی آینده پژوهی را در نظر می گیرد و از طریق برقراری نگاشت بین این چشم اندازها ، با کارکردهای سیاستی آینده پژوهی،چارچوبی را برای شناسایی و اولویت بندی متغیر های موثر بر ابعاد یک پروژه آینده پژوهی در حوزه تحقیقات ناجا ارائه می کند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of foresight effect in Naja’s research area

چکیده [English]

Foresight activity and in particular technology foresight has become an analytical tool and the distinctive vision that gives consideration to the various future alternative fields in order to assist decision-making processes at all levels. This paper considers the different perspectives of evaluating foresight by establishing a road map of them and their interactions with the various future policy functions. Then, it tries to propose a policy framework to identify and prioritize the influencing factors involving in NAJA’s research foresight projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foresight
  • foresight dimensions
  • NAJA
  • Fuzzy Topsis