نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

امروزه توسعه شبکه های اجتماعی بسیاری از ابعاد زندگی را مورد تأثیر قرار داده است بنابراین مطالعه در مورد شبکه های اجتماعی می تواند در بسیاری از موارد به کسب و کارها کمک کند. از طرفی تحقیق و توسعه امر مهمی در شرکت ها و بویژه شرکت مورد مطالعه می باشد. این پژوهش با توجه به اهمیت دو موضوع شبکه های اجتماعی و تحقیق و توسعه به بررسی ارتباط شبکه های اجتماعی، روابط فن آوری و کارآمدی محافظ اطلاعات با عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه در شرکت توسعه یک مپنا پرداخته است. بدین منظور پرسش نامه ای بالغ بر 19 سوال بین 196 نفر از کارمندان این شرکت توزیع شد و نتایج بدست آمده با نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بوده اند که شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحقیق و توسعه و روابط فن آوری اطلاعات اثر مثبت دارد و همچنین کارآمدی محافظ اطلاعات و روابط فن آوری نیز می توانند اثر مثبتی بر عملکرد تحقیق و توسعه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social networks, technology relations and data protection efficiency with the performance of research and development projects (Case Study: MAPNA Development Company)

نویسندگان [English]

  • mahdi nasrollahi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • mohammad kiabakhshi 3

1 Assistant Professor of Industrial management, Faculty of social sciences, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran

3 Qazvin Islamic Azad University

چکیده [English]

Today, the development of social networks has affected many aspects of life, so studying social networks can help businesses in many cases. On the other hand, research and development is important in companies and especially in the company being studied. This research, considering the importance of the two issues of social networks and R & D, explores the relationship between social networks, technology relations and information security efficiency with the performance of research and development projects at the Development Company of MAPNA. For this purpose, a questionnaire of 19 questions was distributed among 196 employees of the company and the results were analyzed using PPS software. Research results have shown that social networks have a positive impact on R & D performance and information technology relations, as well as the protection of information and technology relationships can also have a positive effect on the performance of research and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networking
  • technology relations
  • data protection efficiency
  • R & D performance
[1]        اکبری، پیمان؛ بهارستان، امید؛ شائمی برزکی، علی؛ "تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی"، فرآیند مدیریت توسعه، دوره 26، شماره 4، صص 100-73، 1392.
[2]        آیین پرست، افسون؛ زنده دل، کاظم؛ فرزدی، فرانک؛ مفتون، فرزانه؛ ظهیریان مقدم، تلما؛ زندیان، حامد؛ "عملکرد واحدهای توسعه تحقیقات بیمارستان­های آموزشی و راهکارهای ارتقای این واحدها"، نشریه پایش، دوره 13، شماره 1، صص 118-107، 1392.
[3]        محمود آبادی زارعی، محمد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ مهدویان، علیرضا؛ "ارزیابی فعالیت­های تحقیق و توسعه در ایران، رویکرد تحلیل پوششی داده­ها"، مدیریت صنعتی، دوره 6، شماره 1، صص 74-55، 1393.
[4]        مرادی، محسن؛ مدل سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار ایموس و پی. ال. اس، چاپاول، تهران، انتشارات فردا، 1394.
[5]        مرادی، مهدی؛ سلمان پور، علی؛ حسین زاده، هدایت؛ "تأثیر فعالیت­های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 17، شماره 35، صص 34-19، 1398.
[6]        Bamfield, P.; The Innovation Chain, in Research and Development in the Chemical and Pharmaceutical Industry, Third, Completely Revised and Enlarged Edition, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 3rd, 125, 2006.
[7]        Hung, C. L.; “Social networks, technology ties, and gatekeeper functionality: Implications for the performance management of R&D projects”, Research Policy, Vol. 46, Issue 1, pp. 305-315, 2017.
[8]        Lee, H.; Park, Y.; Choi., H.; “Comparative evaluation of performance of national R&D programs with heterogeneous objectives: A DEA approach”, European Journal of Operational Research, Vol. 196, Issue 3, pp. 847–855, 2009.
[9]        Lee, S.; Lee, H.; “Measuring and comparing the R&D performance of government research institutes: A bottom-up data envelopment analysis approach”, Journal of Informetrics, Vol. 9, Issue 4, pp. 942-953, 2015.
[10]    Ortega-Argiles, Raquel; Potters, Lesley; Vivarelli, Marco; “R&D and productivity: testing sectoral peculiarities using micro data”, Empirical Economics, Vol. 41, Issue 3, pp. 817–839, 2011.
[11]    Mohaghar, A.; Fathi, M.R.; Faghih, A.R.; Mohammadpour, M.; “An integrated approach of Fuzzy ANP and Fuzzy TOPSIS for R&D project selection: a case study”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 6, Issue 2, pp. 66-75, 2012.
[12]    Ortega-Argiles, Raquel; Piva, Mariacristina; Vivarelli, Marco; “Productivity Gains from R&D Investment: Are High-Tech Sectors Still Ahead?”, IZA Discussion Papers (IZA) (5975), pp. 1–22, 2011.
[13]    Vincentiu, I.M.; Beatrice, I.V.; “Innovation and Research And Development Important Factors Related To The Nations Competitiveness”, Communication Of The IBIMA, Vol. 10, pp. 110-118, 2009.
[14]    Wang, E. C.; Hunng, W.; “Relative efficiency of R&D activities: A cross-country study accounting for environmental factors in the DEA approach”, Research Policy, Vol. 36, Issue 2, pp. 260-273, 2007.
[15]    Vinzi, V.; Chin, W. W.; Henseler, J.; Wang, H.; Handbook of partial least squares, pp. 1-22, 2010.
[16]    Wang, E. C.; Hunng, W.; “Relative efficiency of R&D activities: A cross-country study accounting for environmental factors in the DEA approach”, Research Policy, Vol. 36, Issue 2, pp. 260-273, 2007.