نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پس از اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی، که به ترتیب زمین و منابع طبیعی، منابع کلیدی بودند؛ نوبت به اقتصاد دانش‌بنیان رسیده است که در آن دانش منبع کلیدی است. در راستای توسعه و به‌کارگیری دانش به‌منظور توسعه یک کشور، همواره عوامل متعددی می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش بعد فناورانه توسعه دانش‌بنیان یک اقتصاد تحلیل، و برخی از ابعاد کلیدی مؤثر بر آن شامل حقوق مالکیت فکری، نوآوری، انتقال فناوری به‌عنوان شاخص‌های کلیدی انتخاب و سعی شده است رفتار این شاخص‌ها در بستر یک اقتصاد دانش‌بنیان در 40 کشور با سطوح توسعه یافتگی بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم بررسی و مدلی مفهومی آن ارائه شود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و در راستای جمع‌آوری ادبیات این حوزه از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. روش مورداستفاده در این پژوهش برای بررسی مدل مفهومی، مطالعات دسته دوم یا desktop research است. از 7 فرضیه مطرح در این پژوهش 5 فرضیه به‌طور کامل تأیید و دو فرضیه رد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the impact of intellectual property rights on the transfer of DUI-based technology and innovation in the context of knowledge-based economy in developed and developing countries

نویسندگان [English]

  • mahdi hamidi
  • Reza Salami

allame tabatabaee university

چکیده [English]

After the agricultural and industrial economy, which were land and natural key resources respectively, now it is the turn of knowledge-based economy whose key resource is knowledge. To develop and apply knowledge in order to develop the country, many factors should always be considered. In this research, technological dimension of knowledge-based development is analyzed, and some of the key dimensions affecting it including intellectual property rights, innovation, technology transfer as key indices are selected, and attempts have been made to study the behavior of these indices in the context of knowledge-based economy in 40 countries with extremely high, high, medium, and low development levels, and a conceptual model is presented. This research is descriptive type, and library studies have been used for collecting data. To examine the mentioned model, the second-class studies or desktop research method is used. Out of seven hypotheses in this study, five ones were completely confirmed and the rest rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge based-economy
  • development
  • innovation
  • technology transfer
  • intellectual property rights
[1]         امجدی، کاظم؛ رهبری بناییان، غلامرضا؛ سلطانی، غلامرضا؛ " تحلیل تأثیر شاخص­های اقتصاد دانش محور بر تولید ناخالص داخلی کشورها"، مدیریت بهره وری، سال 6، شماره 21، صص 102-82، 1391.
[2]         بهبودی، داود؛ میرانی، نینا؛ محرم جودی، نازیلا؛ "بررسی اثر اقتصاد دانش­بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب­تاب"، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، سال 3، شماره 3، صص 93-65، 1394.
[3]         جنگانی، سمیرا؛ مهربانی، فاطمه؛ قبادی، صغری؛ "مقایسه اثر اقتصاد دانش­محور بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی"، همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران، دوره 1، 1392.
[4]         عمادزاده، مصطفی؛ شهنازی، روح اله؛ "بررسی مبانی و شاخص­های اقتصاد دانایی محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، شماره پیاپی 4، صص 175-143، 1386.
[5]         محمدی، مهدی؛ باقری مقدم، ناصر؛ شجاعی، آرش؛ "تحلیل سبک­های یادگیری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه(مطالعه موردی بخش فاوا ایران)"، سیاستنامه علم و فناوری، شماره 33، صص 68-53، 1396.
[6]         اظمان، حمید؛ اسلامی­فر، علیرضا؛ " اقتصاد دانش­بنیان و توسعه پایدار(طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده­های جهانی)"، دانش و توسعه، سال 7، شماره 33، صص 214-184، 1389.
[7]          Guncel, A.; “Research on Effectiveness of Technology Transfer from a Knowledge Based Perspective”, Social and Behavioral Sciences, Vol. 207, pp. 777-785, 2015.
[8]          Lundvall, B. A.; From Economics of Knowledge to the Learning Economy, Globelics Academy , 2008.
[9]          Chen, D.; Dahlman, C.; Knowledge and developpent: a cross-section approach, World Bank, 2004.
[10]       Dang, D.; Umemoto, K.; “Modeling the development toward the knowledge economy: a national capability approach”; Journal of Knowledge Management, Vol. 15, No. 5, pp. 359-372, 2009.
[11]       Lederman, D.; “Product innovation by incumbent firms in developing economies: the roles of research and development expenditures, trade policy, and the investment climate, World Bank Policy Research Working Paper Series, Vol. 3419, 2008.
[12]       Amesse, F.; Cohendet,P.; “Technology transfer revisited from the perspective of the knowledge-based economy”, Research Policy, pp. 1459–1478, 2001.
[13]       Hsu, G.; Yi-Hsing, L.; Wei, Z. Y.; “Competition policy for technological innovation in an era of knowledge-based economy”, Knowledge-Based Systems, Vol. 21, No. 8, pp. 826-832, 2008.
[14]       Houghton, J.; Sheehan, P.; “A Primer on the Knowledge Economy”, Research Repository, Vol. 18, Working Paper, 2000.
[15]       Smith, K.; “innovation as a systemic phenomenon: rethinking the role of policy”, Enterprise and innovation management studies, Vol. 1, No. 1, pp. 73-102, 2000.
[16]       Kim, L.; “Technology Transfer & Intellectual Property Rights”, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) , Switzerland , 2003.
[17]       Jensen, M. B.; Johnson, B.; Lorenz, E.; Lundvall, B. Å.; “orms of knowledge and modes of nnovation”, Research policy, Vol. 36, No. 5, pp. 680-693, 2007.
[18]       Bilal, M.; “A dilemma of intellectual property rights for developing countries?”, Economics of Technical Change, p. www.researchgate.net, 2015.
[19]     Popescu, M.; Crenicean, L. C.; “Innovation and Change in Education –Economic Growth Goal in Romania in the Context of Knowledge-Based Economy”, Procedia, Social and Behavioral Sciences, Vol. 150, pp. 637-647, 2012.
[20]       Alizadeh, P.; Salami, R.; “Assessment of knowledge economy: A comparative study between Iran and Turkey and lessons for policy-making”, Journal of Science & Technology Policy Management, Vol. 6, No. 1, pp. 37-55, 2015.
[21]       Falvey, R.; Foster, N.; “The Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer and Economic Growth: Theory and Evidence”, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2006.
[22]       Falvey, R.; Foster, N.; “The Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer and Economic Growth: Theory and Evidence”, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2006.
[23]       Falvey, R.; Foster, N.; Greenaway, D.; “Intellectual property right and economic grows”, Review of Development Economics, Vol. 10, No. 4, pp. 700-719, 2006.
[24]       Lall, S.; “Indicators of the relative importance of IPRs in developing countries”, Research Policy, Vol. 32, No. 9, pp. 1657-1680, 2003.
[25]       Bhatiasevi, V.; “The Race towards a Knowledge Based Economy: A Comparative Study between Malaysia and Thailand”, International Journal of Business and Management , Vol. 5, No. 1, pp. 114-122, 2010.