نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

کشورهای در حال توسعه برای پر کردن شکاف بین خود و کشورهای پیشرفته، باید برا نقاط ضعف عمده ای در امر جذب و توسعه تکنولوژی و علوم صنعتی غلبه نمایند. با وجود چالش های فراروی کشورهای در حال توسعه در امر جذب و بکارگیری تکنولوژی و علوم مدرن و همچنین با درنظرگرفتن نقش تعیین کننده ای که بنگاه ها در ادامه حیات اقتصادی یک کشور دارند؛ مهیا کردن زمینه نوسازی و آماده سازی آنها برای ورود به اقتصاد جهانی مبتنی بر مکانیزم های بازار و رقابت و تجارت آزاد جهانی ضروری است. مسلما در این بین برای پایداری و تامین فرصت برای ایفای نقش بنگاه ها در صحنه پر رقابت جهانی، ایجاد و حفظ آمادگی برای رویارویی با وضعیت جدید و استفاده از فرصت ها و کاهش تهدیدها ضروری است. تنها در همین صورت سازمان ها می توانند در صحنه جهانی از مزیت رقابتی برخوردار بوده و خود را برای رقابت در ویژگی هایی از قبیل کیفیت، قیمت، تنوع محصول، تکنولوژی و ... آماده سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of a few key characteristics of the advanced technology development at the business level

چکیده [English]

The under-developed countries should overcome the main weak points in attracting and developing the technology and industrial sciences in order to fill the gap between the developed countries and themselves. In spite of the challenges ahead, the under- developed countries in attracting and applying modern technology and sciences, and also considering the marked role of the business in continuation of the economic existence of a country, it is necessary to prepare their reconstruction background and make them ready for entering to the world economy based on market mechanisms, universal free competence and business. Certainly, for stability and making the opportunity to play the role of the institution in the arena of global full competence, it is necessary to create and preserve the readiness for facing the new situation and using the opportunities and reducing the threats. Otherwise, the organization can not enjoy the competence benefit and cannot prepare them to compete for the characteristics such as quality, price, product variety, technology and ….

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation institutions
  • innovation pattern team
  • virtual structures
  • networking