نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

مدیر دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و مدیر شبکه علمی کشور

چکیده

فناوری اطلاعات، از جمله فناوری های رو به گسترش است که امروزه تمام عرصه های سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار داده است. سیاست های توسعه فناوری در کشورهای پیشرفته صنعتی براساس دیدگاه های اقتصاد سیاسی کشورهای مزبور صورت می پذیرد. مطالعه معیارها و سیاست های توسعه در کشورها و مقایسه تطبیقی آن با سیاست های کشور ما می تواند برخی چالش های پیش رو را روشن سازد. سعی بر آن است که در این مقایسه و تطبیق، محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گیرند: - توسعه و معیارهای توسعه - معیارهای توسعه فناوری اطلاعات از دیدگاه اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) - معیارهای توسعه فناوری اطلاعات در برنامه سوم - نگاهی به سند چشم انداز - سیاست های توسعه فناوری اطلاعات در برنامه چهارم - دغدغه های مطرح شده در اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی - برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در اروپا - تدوین نیازمندی های توسعه - تعیین معیارهای توسعه فناوری اطلاعات در ایران - تعیین شاخص ها - سرفصل برنامه ها در این بررسی بر این مسئله تاکید شده است که پیاده سازی «چشم انداز»، بازنگری جدی معیارهای پیشنهاد شده در برنامه چهارم را می طلبد. به منظور دستیابی به این هدف، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A look at the criteria of information technology development in Iran

چکیده [English]

Information technology is one of the most growing technologies of today, which has deep impacts on social, cultural, economic, scientific and political aspects of our life. This technology is being developed in the developed countries based on their policies which are driven from their political- economic vision. Studying the policies and criteria of development in our country and comparing it with the same issue in the developed countries can show us some of the challenges that we may face with in the future. In this paper the following issues have been discussed: 1. Development and its criteria. 2. IT development from ITU point of view. 3. IT development vision statement for I.R. of Iran. 4. The fourth 5-year development program of the country. 5. IT policies stated in the 4th program. 6. ICT development in Europe. 7. Proposing criteria for IT development in I.R. of Iran. In this study it is shown that the criteria for IT development in the 4th development program must be dramatically reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT
  • ICT
  • development
  • vision statement