نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

2 هیات علمی پژوهشکده فناوری های نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی فناورانه حوزه ای بین رشته ای و رو به رشد می باشد. در این تحقیق ایتدا نظریه های مرتبط با دو حوزه کارآفرینی و فناوری بررسی شده و سپس حوزه کار آفرینی فناورانه به تفصیل بررسی شده است. همچنین مدلی از کارآفرینی فناورانه تحت عنوان مدل پرادون ارائه گردید. این مدل شامل هفت جز است: کارآفرین فناور، دانشگاهها، شرکتها، سرمایه، مشتریان و بازار، دولت و مشاوران. مدل کارآفرینی فناورانه می تواند محققین را در راستای تحقیقات آتی و همچنین دولتها و مناطقی که قصد دارند به توسعه و ترویج کارآفرینی فناورانه بپردازند، یاری رساند. در ادامه نیز کارآفرینی فناورانه در زیست فناوری و گزینه های تجاری سازی و مسیر های ورود به بازار آن با ابزارها وساز وکار های مرتط از قبیل : شرکت های انشعابی(Spin-off)، لیسانس دهی (Licensing) مالکیت فکری یا IP، فروش تجاری(Trade sale) و توسعه داخلی بیان گردیده است و مقاله با ارایه جمع بندی و پیشنهادات پایان پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Techno-entrepreneurship in Biotechnology : Introduction

چکیده [English]

Techno-entrepreneurship is a multidisciplinary and recent field which is growing. In this research the concepts and meaning of entrepreneurship and technology is reviewed and theories of Techno-entrepreneurship is investigated. The model of prodan for Techno-entrepreneurship is presented. This model comprises seven Key Elements including: Technological Entrepreneur, Universities, Corporations, Capital, Market/Customers, Government and finally Advisors. The next section of paper, the entrepreneurship in the biotechnology as one case of Techno-entrepreneurship is investigated. According to the characterizations of the biotechnology industry, Bioentrepreneur is defined. Funding of biotechnology company, opportunity assessment through feasibility process and Micro-level Analysis and finally alternative commercialization options and pathways to market like Spin-off, traditional out-licensing of technology or IP, trade sale and internal development are studied. This study should aid researchers, form the basis for future research and serve as a guide for governments and regions willing to develop and stimulate biotechnological entrepreneurship. At the end, the paper is presented some suggestion in the related areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Techno-entrepreneurship
  • biotechnology
  • Commercialization