نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه پیام نور

10.22034/jtd.2022.697426

چکیده

انتخاب فناوری مناسب، مسئله مهمی است که بنگاه های تولیدی و صنعتی با آن مواجه هستند. این درحالی است که، دسترسی به فناوری های جدید، مجموعه انتخاب را وسیع کرده است بطوریکه حل مسئله انتخاب فناوری با وجود معیارهای تصمیم متعدد، بیش از پیش مشکل و پیچیده شده است. از طرفی فناوری مناسب می تواند مزایای رقابتی قابل توجه ای را برای یک شرکت در یک محیط پیچیده کسب و کار ایجاد نماید. تاکنون روش های مختلفی جهت حل مسئله انتخاب فناوری ارائه گردیده است که هر یک دارای مزایا و معایبی هستند ولی هیج یک از روش های پیشنهادی به طور واحد کلیه قابلیت های لازم را ندارند. در این مقاله با بکارگیری روش تحلیل مولف های اصلی، روش ترکیبی خوشه بندی و تحلیل مولف های اصلی به همراه تئوری فازی، الگوریتم ترکیبی KMPCA در حل مسئله انتخاب فناوری توسعه داده شده است. تعداد متغیرهای انتخاب فناوری از 6 به 14 متغیر با پوشش کامل تری از ابعاد تصمیم ارتقاء یافت و داده ها از 49 فناوری رایج صنعت سنگ ایران جمع آوری و در مدل آزمون گردید. نتایج این تحقیق ضمن بهبود حل، کاهش ابعاد مسئله و کاهش روابط چند همخطی میان داده ها را در فرآیند انتخاب فناوری نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The K MPCA hybrid algorithm to selection the technology using clustering and principal component analysis

نویسنده [English]

  • َAbbas Sarafrazi

Faculty member/ Payame Noor University

چکیده [English]

Choosing the right technology is an important issue faced by manufacturing and industrial companies. This is while the access to new technologies has widened the selection set so that solving the problem of technology selection has become more difficult and complicated despite multiple decision criteria. On the other hand, appropriate technology can create significant competitive advantages for a company in a complex business environment. So far, various methods have been presented to solve the problem of technology selection, each of which has advantages and disadvantages, but none of the proposed methods have all the necessary capabilities. In this article, by using the method of principal components analysis, the combined method of clustering and analysis of principal components along with fuzzy theory, the combined KMPCA algorithm has been developed in solving the technology selection problem. The number of technology selection variables was increased from 6 to 14 variables with a more complete coverage of decision dimensions, and data from 49 currently technologies of Iran's stone industry were collected and tested in the model. The results of this research, while improving the solution, show the reduction of the dimensions of the problem and the reduction of multi-collinear relationships between the data in the technology selection process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology selection؛
  • clustering؛
  • K-Means؛
  • principal component analysis؛
  • PCA؛ ؛؛
  • KMPCA
 [1] باطنی، م؛ "انتخاب فناوری مناسب در کشورهای در حال توسعهمجله تدبیر، شماره 108، صص 69-68، 1379.
 [2] حقیقیت، ب؛ "نظام انتقال با جذب فناوری"، مجموعه مقالات دومین سمینار علم، فناوری و توسعه، دانشگاه امیر کبیر،1372.
 [3] سرافرازی، عباس؛ "نیم قرن پس از خوشه بندی، بررسی و ارزیابی رویکردها و روشه­های خوشه بندی با تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره"، فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری، شماره 2، صص 84-65، 1397.
 [4] عزیزمحمدلو، حمید؛ فضلی، صفر؛ محمدنژاد مدردی، سپیده؛ "انتخاب فناوری پاک و نوآوری سبز، راهکاری برای بهبود عملکرد زیست محیطی صنایع کوچک و متوسط"، دو فصلنامه توسعه فناوری، شماره 30، صص 12-5، 1396.
 [5] فرجی، مرتضی؛ "بررسی صنعت بازیابی لاستیک های مستعمل و انتخاب فناوری مناسب در ایران"، پایان نامه، دانش مدیریت، شماره 27 و 28، زمستان1373و بهار 1374.
 [6] فلاح وزیرآباد، احد؛ "انتخاب فناوری مناسب در کشورهای در حال توسعه و اشتغال نیروی انسانیمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره 151 و 152 ، صص 164-143؛ 1373.
 [7] مصلح شیرازی، علی نقی؛ ید اللهی فارسی، جهانگیر؛ "استراتژی انتخاب فناوری در واحدهای تولید صنعتی"، مجموعه مقالات دومین سمینار علم، فناوری، توسعه، تهران، دانشگاه امیرکبیر، 1372.
 [8] مصلح شیرازی، علی نقی؛ یداللهی فارسی، جهانگیر؛ "معیارهای انتخاب فناوری مناسب در واحدهای تولید"، مجله اقتصاد برنامه و بودجه، شماره 8،  صص 52-25، 1375.
 [9] مصلح شیرازی، علی نقی؛ یداللهی، جهانگیر؛ "بررسی عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران صنایع فارس در انتخاب فناوریمجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 27 ، صص 42-23، 1377.
[10] نوری، ح؛ "مدیریت فناوری"، جزوه درسی، سازمان مدیریت صنعتی ایران، تهران، 1377.
 [11] یداللهی فارسی، جهانگیر،" عوامل مؤثر در انتخاب فناوری در صنایع استان فارس: مقایسه مدل مناسب و مدل واقعی"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1373.
[12] Adhyaru, P. H.; Anubhai, P.; Lyer, B. V.; Mehta, P. C.; Parikh, J. G.; Evaluation of appropriate technology for textile production, New York, United Nation Press, 1970.
[13] Baily, M.A.; “Factor market structure and technology choice in the Colombian Brick industry”, Journal of development economic, Vol. 6, No. 4, 1979.
[14] Bard, J. F.; Feinberg, ABE; “A two phase methodology for technology selection and system design”, IE Transactions on engine erring management, Vol. 36, No. 1, Feb 1989.
[15] Bardhan, P.; Kletzor, K.; “Quality variations and the choice between foreign and indigenous goods of technology”, Journal of development economics, No. 14, 1984.
[16] Cany, Ira N.; “Employment, output and the choice of technology of techniques”, Journal of development economics, No. 5, 1987.
[17] Chen, E k. J; “Factor productions of foreign and local firms in developing countries”, Journal of development economic, Vol. 12, No. 122, 1983.
[18] Choi, Youn grak; “Dynamic techno-management capability: The case of Samsung semiconductor sector in Korea”, Dissertation at Roskilde University, Aug 1994.
[19] Cooper, C.; Kaplinsky, R.; Bell, R.; Sutyarakwit, W; Choice of technology for can making in Kenya, Tansania, and Thailand, Technology and employment in industry, international labor organization, 1985.
[20] F.T.S. Chan; M.H. Chan; N.K.H. Tang; “Evaluation methodologies for technology selection”, Journal of Materials Processing Technology, No. 107, pp. 330-337, 2000.
[21] Gaitani, N.; Lehmann, C.; Santamouris, M., others; “Using principal component and cluster analysis in the heating evaluation of the school building sector”, Applied Energy, No. 87, pp. 2079–2086, 2010.
[22] Garduell, L.; Technology choice in the mens leather shoe and cotton spinning industries in Brazil, The relation between size and efficiency, New Haven, Yale university press, 1977.
[23] Giral, B. J.; Appropriate industrial technology for basic industries, New York, United Nation Press, 1981.
[24] Hageibery, C. B.; Krause, E.W.; Appropriate industrial technology for sugar, New York, United Nation Press, 1980.
[25] J. Xiaofeng; J. Peng; Y. Yun; “Understanding the complex nature of engineering technology selection: A new methodology based on systems thinking”, The 2nd International Conference on Complexity Science & Information Engineering, Systems Engineering Procedia 4,  pp. 196 – 202, 2012.
[26] Ka-Chi, Lam; Ran, Tao; Mike, Chun-Kit Lam; “A material supplier selection model for property developers using Fuzzy Principal Component Analysis”, Automation in Construction, No. 19, pp. 608–618, 2010.
[27] Keddie, J.; Appropriate industrial technology for food storage and processing; New York, United Nation Press, 1979.
[28] Kleindorfer, P. R.; Partovi, F.; “Integration manufacturing strategy and technology choice”, European journal of operational research, 1990.
[29] L. H.S. Luong; “A decision support system for the selection of computer-integrated manufacturing technologies”, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, No. 14, pp. 45-53, 1998.
[30] Lecraw, D; “Choice of technology in low wage countries: A non-neoclassical approach”, Quarterly journal of economics, Nov 1979.
[31] Littler, D.; Sweeting, RC; “The Management of new Technology Based Businesses, The Existentialist Fir”, Omega Int, J. of Mgml. Sci., Vol. 18, No. 3, 1990.
[32] M. Khouja; “Joint inventory and technology selection decisions”, Omega, No. 33, pp. 47–53, 2005.
[33] M. Yurdakul; “Selection of computer-integrated manufacturing technologies using a combined analytic hierarchy process and goal programming model”, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, No. 20, pp. 329–340, 2004.
[34] Neghabat, F.; Choice of appropriate construction technology in the building industry in Iran, New York: United Nation Press, 1980.
[35] Oil Hawrylyshyn; “Capital intensity in developing country technology choice”, Journal of development economics, No. 5, 1987.
[36] Pack, Howard; “Productivity and technical choice”, Journal of development economics, No. 16, 1984.
[37] Picket, J.; “The choice of technology in developing countries”, special issue of world development, Vol. 5, pp. 9-10, 1997.
[38] R. Farzipoor Saen; “Decision model for technology selection in the existence of both cardinal and ordinal data”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 181, pp. 1600–1608, 2006.
[39] S., Ahmed; N. V. Sahinidis; “Selection, acquisition, and allocation of manufacturing technology in a multi-period environment”, European Journal of Operational Research, Vol. 189, pp. 807–82, 2008.
[40] Sharif, N. M.; “Management of technology transfer and development- Bangalore, India, New York, UN. ESCAP regional center for technology transfer, 1983.
[41] Westphal, L.; Research on appropriate technology, New York, United Nation Press, 1987.