نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 علامه طباطبایی

3 دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22034/jtd.2022.697427

چکیده

سرمایه‌گذاران خطرپذیر در تعامل با شرکت‌های نوآفرین خود نقشی فراتر از تامین‌کننده منابع مالی برای این شرکت‌ها به عهده دارند و برای آن‌ها ارزش خلق می‌کنند. تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، به بررسی شش سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام شده در بازه زمانی (1393 تا 1400) از طریق 23 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با افراد فعال در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین پرداخته و ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی و شیوه کنترل و حکمرانی را با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها و کدگذاری محوری مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد خلق ارزش‌های غیرمالی سرمایه‌گذاران خطرپذیر به طور کلی از طریق شش ساز و کار با جهت‌گیری کلی خارجی و داخلی انجام می‌گیرد. در کنترل و حکمرانی سرمایه‌گذاران خطرپذیر دو رویکرد کلی وجود دارد. در یک رویکرد سرمایه‌گذار خطرپذیر از طریق نماینده خود در هیات مدیره شرکت نوآفرین، اهداف و انتظارات خود را دنبال کرده و استقلال و اختیار کامل در امور اجرایی و نحوه دستیابی به اهداف را به شرکت واگذار می‌کند. در شیوه دیگر کنترل و حکمرانی، سرمایه‌گذار خطرپذیر تا حدی شبیه شرکت‌های هلدینگ، از طریق مشارکت فعال در فرآیند برنامه‌ریزی شرکت و کنترل و نظارت بر عمکرد شرکت از طریق جلسات منظم ماهانه عمل می‌کند که در این رویکرد ارتباط بیشتر و مداوم سرمایه‌گذار خطرپذیر و شرکت نوآفرین، تعارضات مدیریتی را به حداقل می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and investigation of control and governance of venture capitalists for innovative companies through non-financial value creation mechanisms

نویسندگان [English]

 • milad Homayounizadeh 1
 • sorush ghazinoori 2
 • nasrin zolfagharkhani 3

1 alameh

2 alameh

3 shahrooduniversity

چکیده [English]

In their interaction with startup companies, venture capitalists play a role beyond providing financial resources for these companies and create value for them. The present research, using a case study method, investigated six venture investments made in the period (1393-1400) through 23 semi-structured interviews with people active in venture capital and startup companies, and the mechanisms of creating non-financial values and control and governance methods. It has been analyzed using qualitative content analysis of interviews and axial coding. The results of this research show that the creation of non-financial values of venture capitalists is generally done through six mechanisms with general external and internal approach. There are two general approaches in the control and governance of venture capitalists. In a venture investor approach, through its representative on the board of directors of the statrup company, it follows its goals and expectations and leaves the company with complete independence and authority in executive matters and how to achieve the goals. In another way of control and governance, the venture capitalist operates somewhat similar to holding companies, through active participation in the company's planning process and control and monitoring of the company's performance through regular monthly meetings. It minimizes management conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Venture Capital
 • Startup Company
 • Non-Financial Values
 • Ahsanizadeh, S.; Pishvaei, M.; Karimi, A.; “Ranking of Venture Capital Business Plans by Data Envelopment Analysis Method: An Iranian Venture Capital Company”, Innovation Management, Vol. 5, No. 2, pp. 87-108, 2016. [In Persian]
 • Baqeri, M.; Selection of the appropriate means of financing innovation with emphasis on the mechanism of venture capital, MSc thesis, Faculty of Economics, Shahid Ashrafi University of Isfahani, 2013. [In Persian]
 • Heydari Sooreshjani, M.; Mohammadi, P.; “Brokerage Issues in Venture Capital and their Solutions in the Growth Stages of Innovative Companies in Iran”, Innovation Management, Vol. 6, No. 3, pp. 113-140, 2018. [In Persian]
 • Derakhshan, Sh.; Mohammadi, P.; “Prioritization of Factors Affecting the Evaluation of Venture Capital Projects”, Innovation Management, Third Year, No. 4, pp. 131-152, 2014. [In Persian]
 • Karimi Sadr, M.; Bonyadi Naeini, A.; “Choosing a portfolio of business areas for an Iranian venture capital fund”, Innovation Management, Vol. 5, No. 3, pp. 117-142, 2016. [In Persian]
 • Cresswell, J.; Qualitative Exploration and Research Design: Choosing from Five Approaches (Narrative Research, Phenomenology, Grounded Theory, Ethnography, Case Study), Saffar Publications, Second Edition, Tehran, Iran, 2015.
 • Arthur, J.; Busenitz, L.; “The Boundaries and Limitations of Agency Theory and Stewardship Theory in the Venture Capitalist/Entrepreneur Relationship”, Entrepreneurship Theory and Practice, pp. 145–162, 2003.
 • Auken, H. E.; “A Model of Small Firm Capital Acquisition Decisions, The International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1, Issue 3, pp. 335-352, 2005.
 • Barry, C.; Mihov, T.; Debt Financing, Venture Capital, and the Performance of Initial Public,
 • Berstein, S.; Korteweg, A.; Laws, K.; “Attracting early-stage investors: evidence from a randomized field experiment”, Journal of Finance, Vol. 72, Issue 2, pp. 509–538, 2017.
 • Bessler, W.; Seim, M.; “The Performance of Venture-backed IPOs in Europe”, Venture Capital, Vol. 14, Issue 4, pp. 215–239, 2012.
 • Bottazzi, L.; Da Rin, M.; Van Ours, J.; Berglöf, E.; “Venture Capital in Europe and the Financing of Innovative Companies”, Economic Policy, Vol. 17, Issue 34, pp. 231–269, 2002.
 • Btuart, T.; Hoang, H.; Hybels, R.; “Interorganizational Endorsements and the Performance of Entrepreneurial Ventures”, Administrative Science Quarterly, No. 44, pp. 315-349, 1999.
 • Chemmanur, T.; Krishnan, K.; Nandy, D.; “How Does Venture Capital Financing Improve Efficiency in Private Firms? A Look beneath the Surface”, Review of Financial Studies, Vol. 24, Issue 12, pp. 4037–4090, 2011.
 • Colombo, M.; Adda, D.; Pirelli, L.; “The participation of new technology-based firms in EU-funded R&D partnerships: The role of venture capital”, Research Policy, No. 45, pp. 361–375, 2016.
 • Cumming, D.; MacIntosh, J.; “Venture-Capital Exits in Canada and the United States”, The University of Toronto Law Journal, Vol. 53, Issue 2, pp. 101–199, 2003.
 • Cumming, D.; Johan, S.; “Venture Capital Investment Duration”, Journal of Small Business Management, Vol. 48, No. 2, pp. 228–257, 2010.
 • Dagogo, D.; Ollor, W.; “The Effect of Venture Capital Financing on the Economic Value-Added Profile of Nigerian SMEs”, African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, Vol. 5, Issue 5, pp. 37–51, 2009.
 • De Clercq, D.; Manigart, S.; The venture capital post-investment phase: opening the black box of investment, Handbook of Research on Venture Capital (1st ed., Vols. 1-1). Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2007.
 • Denis, D.; “Entrepreneurial finance: An overview of the issues and evidence, Journal of Corporate Finance, No. 10, pp. 301–326, 2004.
 • Di Guo, D.; Jiang., K.; “Venture Capital Investment and the Performance of Entrepreneurial Firms: Evidence from China”, Journal of Corporate Finance, No. 22, pp. 375–395, 2013.
 • Ehrlich, A.; Moore, T.; Weaver, R.; “After the cash arrives: A comparative study of venture capital and private investor involvement in entrepreneurial firms”, Journal of Business Venturing, No. 9, pp. 67–82, 1994.
 • Feng, X.; Chan, K.; “Are VC-backed IPOs more innovative?”, North American Journal of Economics and Finance, Article 101531, 2018.
 • Gomper, P.; Lerner, J.; The Venture Capital Cycle, The MIT Press, Cambridge, MA, 1999.
 • Gorman, M.; Sahlman, W.; “What Do Venture Capitalists Do?”, Journal of Business Venturing, No. 4, pp. 231-248, 1994.
 • Hellmann, T.; Puri, M.; “The Interaction Between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital”, The Review of Financial Studies, Vol. 13, No. 4, pp. 959-984, 2000.
 • Hellmann, T.; Puri, M.; “Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms”, Empirical Evidence. Journal of Finance, 2000.
 • Hsu, D.; “Venture capitalists and cooperative start-up commercialization strategy”, Management Science, No. 52, pp. 204–19, 2006.
 • Jarillo, J.; “Entrepreneurship and Growth: The Strategic Use of External Resources”, Journal of Business Venturing, No. 4, pp. 133-147, 1989.
 • Kaplan, S.; Stromberg, P.; “Venture capitalists as economic principles”, NBER Reporter summer, pp. 22–25, 2003.
 • Lam, S.; “Venture Capital Financing: A Conceptual Framework”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 18, Issue 1–2, pp. 138–149, 1991.
 • Landstrom, H.; Pioneers in venture capital research, In Handbook of Research on Venture Capital 3–65, 2007.
 • Lindsey, L.; “Blurring firm boundaries: The role of venture capital in strategic alliances”, Journal of Finance, Vol. 63, No. 3, pp. 1137–68, 2008.
 • Large, D.; Muegge, S.; “Venture capitalists’ non-financial value-added: an evaluation of the evidence and implications for research”, Venture Capital, Vol. 10, Issue 1, pp. 21–53, 2008.
 • Lee, H.; “Peer networks in venture capital”, Journal of Empirical Finance, No. 41, pp. 19–30, 2017.
 • Lockett, A.; Wright, M.; Burrows, A.; Scholes, L.; Paton, D.; “The export intensity of venture capital backed companies”, Small Business Economics, Vol. 31, No. 1, pp. 39–58, 2008.
 • MacMillan, I.; Kulow, D.; Khoylian, R.; “Venture Capitalists’ Involvement in Their Investments: Extent and Performance”, Journal of Business Venturing, No. 4, pp. 27-47, 1988.
 • Metrick, A.; Venture capital & the finance of innovation, New York: Wiley, 2007.
 • Miona, M.; “Skills or networks? Success and fund-raising determinants in a low performing venture capital market”, Research Policy, No. 47, pp. 49–60, 2018.
 • Nahata, R.; “Venture Capital Reputation and Investment Performance”, Journal of Financial Economics, Vol. 90, No. 2, pp. 127–151, 2008.
 • Okpala, K.; “Venture Capital and the Emergence and Development of Entrepreneurship: A Focus on Employment Generation and Poverty Alleviation in Lagos State”, International Business and Management, Vol. 5, Issue 2, pp. 134–141, 2018.
 • Proksch, D.; Stranz, W.; Röhr N.; Ernst C.; Pinkwart A.; Schefczyk M.; “Value-adding activities of venture capital companies: A content analysis of investor’s original documents in Germany”, Journal of Venture Capital Vol. 19, No. 3, pp. 129–146, 2016.
 • Rosenbusch, N.; Brinckmann, J.; Müller, V.; “Does Acquiring Venture Capital Pay off for the Funded Firms? A Meta-analysis on the Relationship between Venture Capital Investment and Funded Firm Financial Performance”, Journal of Business Venturing, Vol. 28, Issue 3, pp. 335–353, 2013.
 • Sapienza, H.; “When Do Venture Capitalists Add Value?”, Journal of Business Venturing, Vol. 7, Issue 6, pp. 9-27, 1992.
 • Sapienza, H.; Manigart, S.; Vermeir, W.; “Venture capitalist governance and value added in four countries”, Journal of Business Venturing, Vol. 11, Issue 6, pp. 439–469, 1996.
 • Stuart, T.; Hoang, H.; Hybels, R.; “Interorganizational Endorsements and the Performance of Entrepreneurial Ventures”, Administrative Science Quarterly, No. 44, pp. 315-349, 1999.
 • Proksch, D.; Stranz, W.; Rohr, N.; Ernst, C.; Pinkwart, A.; “Value-adding activities of venture capital companies: A content analysis of investor’s original documents in Germany”, Journal of Venture Capital, Vol. 19, No. 3, pp. 129–146, 2016.
 • Wiencke, E.; “Value contributions of the venture capitalist in Mexico: building an exit for the investment”, Journal of Technology Management & Innovation, Vol. 12, No. 3, pp. 22-32, 2017.
 • Yang, D.; Hu, X.; Wu, B.; Xie, Z.; “Do better-networked venture capital firms always enjoy higher investment performance?”, The contingent role of China’s, 2019.
 • Yin, R.; “Case Study Research and Applications: Design and Methods”, (5th Ed). Los Angeles: Sage Publications, 2014.
 • Zacharakis, A.; Sheperd, D.; The pre-investment process: Venture capitalists’ decision policies, In Hans, 2007.
 • ] Zhang, J.; Jiang, J.; Noorderhaven, N.; “Is certification an effective legitimacy strategy for foreign firms in emerging markets?”, International Business Review, No. 28, pp. 252–267, 2019.