نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکترا دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تببین الزامات و بسترهای مدیریت منابع انسانی هوشمند با رویکرد تحول دیجیتال می باشد. با توجه به گسترش کارکردهای فناوری های تحول آفرین در کسب و کارها و رشد اقدامات دانشی، ضرورت تبیین و طراحی یک مدل از مولفه های بسترساز در سیستم های مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان نقش بسزائی در تعالی و زبدگی آنها ایفا می کند. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی- توسعه‌ای است و با رویکرد پیمایش مقطعی انجام شده است. پانل خبرگان جهت گردآوری نظرات و شناسایی مقوله های زیربنایی شامل چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران منابع انسانی و مدیران تحول دیجیتال در شرکت های دانش بنیان می باشد. جهت شناسایی مقوله‌های زیربنایی مدیریت منابع انسانی هوشمند مبتنی بر تحول دیجیتال از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار MaxQDA ، جهت نهائی سازی مضامین از روش دلفی فازی و برای شناسایی درجه اثرگذاری، درجه تاثیر پذیری و درجه مرکزیت و ترسیم نقشه گرافیکی از روش تگاشت شناختی فازی و نرم‌افزار FCMapper بهره مند شده ایم. بر اساس تحلیل های انجام شده می توان اذعان داشت، مدیریت استراتژیک هوشمند دارای بالاترین درجه مرکزیت در بین متغیرها می‌باشد و پس از آن رهبری هوشمند دارای بالاترین ترین مرکزیت است و در خصوص بالاترین درجه خروجی به‌عنوان تاثیرگذارترین متغیر بر مدلسازی انجام شده می‌توان به مدیریت استراتژیک هوشمند اشاره نمود. لذا در طراحی یک سیستم مدیریت منابع انسانی هوشمند شایسته است مدیران سازمانی و طراحان به نقش بی بدلیل مدیریت استراتژیک توجه ویژه ای داشته باشند تا بتوانند با تعیین صحیح فسلفه و ماهیت وجودی سازمان و تعیین صحیح و دقیق هویت سازمانی به چگونگی استفاده از سایر ابعاد کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Smart human resources management: explaining the requirements and technology-based platforms in knowledge-based companies

نویسندگان [English]

 • AbbasAli Rastgar 1
 • seyed abbas ebrahimi 2
 • Mohsen Shafiei Nik Abadi 1
 • Bahare Kolahi 3

1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor. Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

3 Ph.D. Student of Public Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to explain the requirements and platforms of intelligent human resources management with the approach of digital transformation. Considering the expansion of the functions of transformative technologies in businesses and the growth of knowledge measures, the necessity of explaining and designing a model of foundational components in the human resource management systems of knowledge-based companies plays a great role in their excellence. In terms of the purpose of this study, it is an applied-developmental research and it was carried out with a cross-sectional survey approach. The panel of experts to gather opinions and identify basic categories includes fourteen academic experts, human resource managers and digital transformation managers in knowledge-based companies. In order to identify the underlying categories of smart human resource management based on digital transformation using the theme analysis method and MaxQDA software, to finalize the themes using the fuzzy Delphi method and to identify the degree of effectiveness, the degree of influence and the degree of centrality and draw a graphic map using the fuzzy cognitive mapping method and We have benefited from FCMapper software. Based on the analysis, it can be acknowledged that smart strategic management has the highest degree of centrality among the variables, and then intelligent leadership has the highest degree of centrality, and regarding the highest degree of output as the most influential variable on the modeling done, it can be called strategic management. Smart pointed out. Therefore, in designing an intelligent human resource management system, it is appropriate for organizational managers and designers to pay special attention to the important role of strategic management, so that by correctly determining the philosophy and existential nature of the organization and correctly and accurately determining the organizational identity, they can help how to use other dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart human resources management
 • ،digital transformation
 • ،technology-based platforms
 • ؛
 • ،knowledge-based companies
 • Tijan, E.; Jović, M.; Aksentijević, S.; Pucihar, A.; “Digital transformation in the maritime transport sector”, Technological Forecasting and Social Change, Issue 170, 120879, 2021.
 • Vallicelli, M.; “Smart cities and digital workplace culture in the global European context: Amsterdam, London and Paris”, City, Culture and Society, Issue 12, pp. 25-34, 2018.
 • Vrontis, D.; Christofi, M.; Pereira, V.; Tarba, S., Makrides, A., & Trichina, E. “Artificial intelligence, robotics, advanced technologies and human resource management: a systematic review”, The International Journal of Human Resource Management, pp. 1-30, 2021.
 • Malekzadeh, Gh.; Sadeghi,S.; “Human resource management strategy in the digital age relying on big data”, Rushd Tehsil, Vol. 13, No. 51, pp. 62-70, 2016.[In Persian]
 • Strohmeier, S.; “Smart HRM–a Delphi study on the application and consequences of the Internet of Things in Human Resource Management”, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 31, Issue 18, pp. 2289-2318, 2020.
 • Rana, G.; Sharma, R.; “Emerging human resource management practices in industry 4.0”, Strategic HR Review, 2019.
 • Lauzikas, M.; Miliute, A.; “Human resource management effects on sustainability of high-tech companies: what Lithuania and South Korea can learn from each other”, Insights into Regional Development, No. 37, pp. 388-402, 2020.
 • Bergek, . A.; Norrman, C.; “Integrating the supply and demand sides of public support to new technology-based firms”, Science and Public Policy, Vol. 42, Issue 4, pp. 514-529, 2014.

[9]      Ghazi Nouri, S. S.; Bammad Sufi, J.; Redai, N.;” Studying performance and behavior of iranian knowledge based firms with a taxonomic approach”, Technology Development Management Quarterly, Vol. 4, Issue 3, pp. 9-32, 2015.[In Persian]

[10]   Zhong, R. Y.; Huang, G. Q.; Lan, S.; Dai, Q. Y.; Chen, X.; Zhang, T.; “A big data approach for logistics trajectory discovery from RFID-enabled production data”, International Journal of Production Economics, No. 165, pp. 260-272, 2015.

[11]   Manteghi, M.; Toloui Ashlaghi, A.; Moshiri, B.; “An Evaluation of the Success Factors of Open Innovation Intermediaries: A Case Study of Nanotechnology Companies Network”, Innovation Management, Vol. 2, Issue 2, pp. 25-44, 2013.[In Persian]

[12]    Boudelai., H.; Keshavarz Nik., B.; Mohammadi Moghadam, Y.; “A Qualitative Study of Digital Footprints in Human Resource Management”, Human resource management research, Vol. 10, Issue 1, pp. 211-232, 2017.[In Persian]

[13]   Legzian, M.; Islamkhah, M.; “Challenges facing digital transformation and its research trends”, Tehran: Second National Conference on Enterprise Architecture Advances, 2017.[In Persian]

 • Ebert, C.; Duarte. C. H.; “Digital Transformation”, in IEEE Software, Vol. 35, No. 4, pp. 16-21, 2018.
 • Matt, C.; Hess, T.; Benlian, A.; “Digital transformation strategies”, Business & Information Systems Engineering, Vol. 57, Issue 5, pp. 339-343, 2015.
 • Farahi, M. M.; Kardani Malekinezhad, M.; “Enterprise Architecture and Cloud Computing: Developing a Cloud-Based HRM Architecture Framework with Emphasis on the Role of Actors”, Iranian Journal of Information processing and Management, No. 36, pp. 181-210, 2020.
 • Collins, L.; Fineman, D. R.; Tsuchida, A.; “People analytics: Recalculating the route”, Deloitte Insights, 2017.
 • Strohmeier, S. “Smart HRM–a Delphi study on the application and consequences of the Internet of Things in Human Resource Management”, The International Journal of Human Resource Management, pp. 1-30, 2018.
 • Hanelt, A.; Bohnsack, R.; Marz, D.; Antunes Marante, C.; “A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change”, Journal of Management Studies, Vol. 58, Issue 5, pp. 1159-1197, 2021.

[20]   Batmani., Baghfelaki, A.; Babashahi, J.; Yazdani, H. R.; “Analysis of the concept of professionalization in the field of human resources management”, Two scientific quarterly journals of sustainable human resource management, Vol. 2, Issue 2, pp. 65-93, 2019.[In Persian]

 • Sánchez, A.M.; Soriano, D.R.; “Human Resource Management and Corporate Entrepreneurship”, International Journal of Manpower, Vol. 32, No. 1, pp. 6-13, 2011.
 • Shami Zanjani, M.; “Digital human resources at a glance (what and why)”, https://shamizanjani.ir/, 2018.
 • Davenport, T. H.; Kirby, J.; Only humans need apply: Winners and losers in the age of smart machines, New York: HarperCollins, 2016.
 • Bondarouk, T.; Parry, E.; Furtmueller, E.; “Electronic HRM: Four decades of research on adoption and consequences”, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 28, Issue 1, pp. 98–131, 2017.
 • Habraken, M.; Bondarouk, T.; Smart industry research in the field of HRM: Resetting job design as an example of upcoming challenges, In T. Bondarouk, H. Ruel, & E. Parry (Eds.), Electronic HRM in the smart era (pp. 221–259). Bingley: Emerald Publishing, 2017.
 • Manuti, A.; Pasquale, D. P.; “Digital HR: A Critical Management Approach to the Digitalization of Organizations”, SSRU Journal of Management Science, Vol. 5, Issue 2, 2018.
 • Meijerink, J.; Boons, M.; Keegan, A.; Marler, J.; “Special issue of the International Journal of Human Resource Management: Digitization and the transformation of human resource management”, The International Journal of Human Resource Management, pp. 1-6, 2018.
 • Koshki-Jahormi, A.; “Identifying the competencies of human resource managers to succeed in the Corona crisis with a digital business approach”, Resource management in the police force, Vol. 33, Issue 9, pp. 207-238, 2021.[In Persian]
 • , E.; Bagheri, M.; “Smartening human resource management processes due to the spread of infectious diseases such as Corona”, Tehran: 17th International Management Conference, 2021.[In Persian]
 • Theres, C.; Antecedents and Consequences of Digital Human Resource Management, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021.
 • Yoosefi Lebni, J.; Abbas, J.; Moradi, F.; Salahshoor, M.R.; Chaboksavar, F.; Irandoost, S.F.; “How the COVID-19 pandemic effected economic, social, political, and cultural factors: A lesson from Iran”, International Journal of Social Psychiatry, Vol. 67, Issue 3, pp. 298-300, 2021.
 • Thite, M.; “Digital human resource development: where are we? Where should we go and how do we go there?”, Human Resource Development International, pp. 1-18, 2020.
 • FitzPatrick, B.; “Validity in qualitative health education research”, Currents in Pharmacy Teaching and Learning, Vol. 11, Issue 2, pp. 211-217, 2019.
 • Lim, Y. R.; Ariffin, A. S.; Ali, M.; Chang, K. L.; “A hybrid MCDM model for live-streamer selection via the fuzzy delphi method, AHP, and TOPSIS”, Applied Sciences, Vol. 11, Issue 19, 9322, 2021.
 • Habibi, A.; Jahantigh, F. F.; Sarafrazi, A.; “Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items”, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Vol. 5, Issue 2, pp. 130-143, 2015.
 • Sofiabadi, J.; Kolahi, B.; Valmohammadi, Ch.; Movahedi, M M.; “The application of fuzzy cognitive strategy map in determining the success path of the organization”, Productivity Management, Vol. 9, Issue 34, pp. 201-223, 2014.[In Persian]
 • Baggio, G.; Bassoli, R.; Granelli, F.; “Cognitive software-defined networking using fuzzy cognitive maps”, IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, Vol. 5, Issue 3, pp. 517-539, 2019.
 • Shanabi, H. “Presenting a product innovation model based on the components of knowledge-based economy using the fuzzy cognitive mapping method, a case study: Rayan Electric Knowledge-Based Company”, Tehran: Payam Noor University, Rayan City Center, 2018.
 • Attride-Stirling, J.; “Thematic networks: an analytic tool for qualitative research”, Qualitative research, Vol. 1, Issue 3, pp. 385-405, 2001.
 • Silas, N.; “Strategic intelligence role in the management of organizations”, The USV annals of economics and public administration, Vol. 13, Issue (2 (18)), pp. 109-116, 2013.
 • Venkatraman, Venkat.; Digital Matrix, translated by Mehdi Shami Zanjani, Mustafa Baziar, Hormazd Publications, 2018.[In Persian]
 • Hensellek, S.; “Digital Leadership: A Framework for Successful Leadership in the Digital Age”, Journal of Media Management and Entrepreneurship (JMME), Vol. 2, Issue 1, pp. 55-69, 2020.
 • Rahmati Koherroudi, S.; Shams Murkani, Gh.; Shami Zanjani, M.; Abolghasemi; “Providing a framework for explaining the competencies of digital leaders with metacombination method”, Human Resource Management Research, Vol. 13, Issue 1, pp. 9-42, 2021.[in Persian]
 • Song, Z.; Wang, C.; Bergmann, L.; “China’s prefectural digital divide: Spatial analysis and multivariate determinants of ICT diffusion”, International journal of information management, No. 52, 102072, 2020.
 • El Sawy, P. Kræmmergaard; Amsinck, H.; Vinther, A.; “How LEGO built the foundations and enterprise capabilities for digital leadership”, Mis Quarterly Executive, Vol. 15, No. 2, 2016.
 • Shamim, S.; Cang, H.Yu; Y. Li; “Management Approaches for Industry 4.0”, IEEE ,pp. 5309-5316, 2016.
 • April, K.; Dalwai, A.; “Leadership styles required to lead digital transformation”, Effective Executive, Vol. 22, Issue 2, pp. 14-45, 2019.
 • Kelly, R.; Constructing leadership 4.0, Swarm Leadership and the Fourth Industrial Revolution, Palgrave Macmillan, 2018.
 • Çöteli, S.; “The impact of new media on the forms of culture: digital identity and digital culture”, Online Journal of Communication and Media Technologies, Vol. 9, Issue 2, e201911, 2019.
 • Kou, L.; Shi, Y.; Zhang, L.; Liu, D.; Yang, Q.; “A lightweight three-factor user authentication protocol for the information perception of IoT”, CMC-Computers, Materials & Continua, Vol. 58, Issue 2, pp. 545-565, 2019.