نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گرایش سازمانی، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 عضو هیئت علمی و استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، استان تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی قزوین- قزوین ایران

10.22034/jtd.2022.698475

چکیده

شد قابل‌توجه در تحقیقات علمی در مورد سرمایه‌گذاری‌های CVC ممکن است تا حدودی مربوط به حجم رفتارهای شرکت‌کننده در سالیان متمادی باشد. در این شرایط، ناگزیر تنها بنگاههایی باقی میمانند که مدیران آنها مجهز به مهارتهای ریسک‌پذیری هستند از همین رو داشتن رفتار کارآفرینانه کارکنان به عنوان یکی از جنبه های برجسته در رویارویی با مزیت رقابتی توصیف می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی با نقش میانجی ریسک پذیری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 144 نفرا از اداره کل بانک مسکن میباشد. در این پژوهش برای محاسبه اندازه نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد. در این فرمول با ، دقت احتمالی حدود 5درصد و با فرض بیشترین پراکندگی صفات مورد مطالعه، حجم نمونه برابر 104 نفر برآورده شده است. برای جمع‌آوری داده از ابزار پرسشامه که استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج به‌ دست آمده نشان می‌دهد که زمانی که مدیران سطح متوسط رفتار کارآفرینانه انجام می دهند، مجبورند بر زیردستان خود تأثیر بگذارند تا از رفتارهای عملکردی آنها تقلید کنند، که در نهایت منجر به ارائه خدمات برتر می شود. علاوه بر این، یافته‌های این مطالعه می‌تواند بینش‌هایی را برای سیاست‌گذاران در تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه سرمایه انسانی فراهم کند و به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا خود را محک بزنند تا توانایی خود را در خلق ارزش بهبود بخشند. با توجه به افزایش رقابت جهانی و پیچیدگی بازار، امید است که این مطالعه به بخش بانکداری کمک کند تا راهبردهای موثری در تحریک رفتارهای کارآفرینانه در میان کارکنان مدیریتی خود ایجاد کند. از این رو، برای سازمان‌های مستقر مانند بخش بانکداری، پرورش رفتار کارآفرینانه به‌ویژه در تمام سطوح مدیریتی میانی به منظور ارتقای عملکرد و بهبود مزیت رقابتی، حیاتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of entrepreneurial behavior on corporate venture capital with a fintech approach with the mediating role of risk taking

نویسندگان [English]

  • shiva majidi khameneh 1
  • Ali Davari 2
  • mohammadzadeh amir 3

1 PhD Student in Entrepreneurship، Organizational, Department of Entrepreneurship, Qzvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Faculty member and assistant professor of Entrepreneurship Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran Province, Iran

3 PhD in Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The significant growth in scholarly research on CVC investments may be partly related to the volume of participant behaviors over many years. In this situation, there will inevitably remain only companies whose managers are equipped with risk-taking skills, therefore, the entrepreneurial behavior of employees is described as one of the prominent aspects in facing competitive advantage. The aim of the present study is to investigate the effect of entrepreneurial behavior on corporate venture capital with the mediating role of risk taking. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature and method. The statistical population of this research includes 144 people from the general office of Maskan Bank. In this research, Cochran's sampling formula was used to calculate the sample size. In this formula, with a possible accuracy of about 5% and assuming the highest dispersion of the studied traits, the sample size is 104 people. A questionnaire tool was used to collect data. Structural equation method and SmartPLS software were used to check research hypotheses. The obtained results show that when middle level managers perform entrepreneurial behavior, they have to influence their subordinates to imitate their performance behaviors, which ultimately leads to superior service delivery. In addition, the findings of this study can provide insights for policymakers in formulating and implementing human capital development policies and allow banks to benchmark themselves to improve their ability to create value. Considering the increase in global competition and the complexity of the market, it is hoped that this study will help the banking sector to develop effective strategies in stimulating entrepreneurial behaviors among its managerial employees. Hence, for established organizations such as the banking sector, it is critical to foster entrepreneurial behavior, especially at all middle management levels, in order to enhance performance and improve competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture capital
  • corporate venture capital
  • entrepreneurial behavior
  • risk taking