نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت تکنولوژی تحقیق و توسعه، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران قم، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دکتری تخصصی، مدیریت سیستم ها و روش ها، استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2023.701955

چکیده

با انقلاب های صنعتی، تغییرات اساسی در فناوری و الگوهای تولید به وجود آمده است. معرفی فرآیندهای اتوماسیون، الکترونیک و فناوری اطلاعات در دگرگونی های کار ماشینی و دستی به انقلاب صنعتی چهارم منجر شد. این توسعه که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می شود، منجر به ظهور مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء، داده های بزرگ، هوش مصنوعی شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوى اثر فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو ایران مى باشد. پژوهش حاضر ازنظر بعد محیط، از نوع کتابخانه اى و میدانى است. براساس کاربردى بودن نتایج، پژوهش حاضر کاربردى است. همچنین با توجه به موضوع، ماهیت پژوهش حاضر توصیفى و از نوع همبستگى است. جامعة آمارى این پژوهش را، معاونان و مدیران صنعت خودرو تشکیل مى دهند. براى روایى پرسشنامه از روایى صورى و براى پایایى از ضریب پایایى اشتراکى و ترکیبى استفاده شد. براى تجزیه و تحلیل داده ها، با بکارگیرى نرم افزارهاى SPSS و Expert Choice ،از ضریب همبستگى، تحلیل سلسله مراتبی و آزمون تى تک نمونه اى استفاده شد. یافته هاى حاصل از آزمون روش تحلیل سلسله مراتبیAHP درخصوص میزان اهمیت مولفه های فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو نشان مى دهد، عوامل قانونی و حمایتی با وزن 190/0 رتبه اول، منابع با 0.169 در رتبه دوم، عوامل سازمانی با 0.157 در رتبه سوم، محیط نهادی با0.145 در رتبه چهارم، سیاست های دولت با 0.120 در رتبه پنجم، بازار با وزن 0.117 در رتبه ششم و در نهایت عوامل فرهنگی با 0.102 در رتبه هفتم قرار دارد. توجه به شاخص های اساسی در اهمیت فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو کمک خواهد کرد تا این صنعت بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the components of the fourth industrial revolution in Iran's automobile industry

نویسندگان [English]

  • Rouhalle Arjmandi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • manochehr manteghi 3
  • Meisam Shahbazi 4

1 Technology management, research and development department, Farabi School of Management and Accounting, Tehran University, Qom, Iran

2 Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran

3 Malek Ashtar University of Technology

4 Department of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran

چکیده [English]

With industrial revolutions, there have been fundamental changes in technology and production patterns. The introduction of automation processes, electronics and information technology in the transformations of machine and manual work led to the fourth industrial revolution. This development, which is referred to as the fourth industrial revolution, has led to the emergence of concepts such as the Internet of Things, big data, and artificial intelligence. Therefore, the purpose of this research is to provide a model of the effect of the technologies of the fourth industrial revolution in the Iranian automobile industry. In terms of the environment, the current research is of the library and field type. Based on the applicability of the results, the current research is applied. Also, according to the subject, the nature of the current research is descriptive and correlational. The statistical population of this research is made up of deputies and managers of the automobile industry. For the validity of the questionnaire, face validity was used, and for reliability, the shared and composite reliability coefficient was used. For data analysis, using SPSS and Expert Choice software, correlation coefficient, hierarchical analysis and sample t-test were used. The findings of the AHP hierarchical analysis method test show the importance of the components of the technologies of the fourth industrial revolution in the automobile industry. It ranks third with 0.157, institutional environment ranks fourth with 0.145, government policies rank fifth with 0.120, market weighs 0.117 ranks sixth, and finally cultural factors rank seventh with 0.102. Paying attention to the basic indicators of the importance of the technologies of the fourth industrial revolution in the automobile industry will help this industry move better than before in the direction of predetermined goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • fourth generation industrial revolution
  • automobile industry
  • Iran