نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی -کاربردی

2 عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده

خلق مشترک به‌عنوان فرآیندی شناخته می‌شود که در آن مشتری می‌خواهد نقش مهمی را باهدف بهبود محصولات و خدمات شرکت داشته باشد. دستیابی به خلق ارزش مشترک نیازمند یک تناسب ساختاری بین فعالیت‌های مشتری و فعالیت‌های فروشنده است. خلق ارزش دارای ماهیت مشارکتی و تعاملی است و اکنون ارزش فقط در تبادل و مبادله وجود ندارد بلکه در کاربرد و استفاده نیز هست. در تلاقی دیدگاه‌های نوظهور در مورد کارآفرینی و منطق S-D، یک فرآیند ایجاد فرصت شامل چهار مرحله متمایز اما متقابل و تکراری توسعه ارزش‌های پیشنهادی، انتقال گزاره‌های ارزش، استخراج و تعیین ارزش و تشکیل مجدد بازارها است. خلق ارزش به دلیل نقش کلیدی که در توسعه محصول و خدمات ایفا می‌کند عملاً به منبع عملکرد شرکت تبدیل‌شده و مصرف‌کنندگان به‌عنوان تعیین‌کننده و خالق ارزش و شرکت به‌عنوان شریک در نظر گرفته می‌شود. کاشت نوآوری به ایجاد منابع بالقوه شرکت جدید در فناوری جدید و برداشت نوآوری به ایجاد منابع جدیدی که در انتظار راه‌اندازی بازار در کوتاه‌مدت هستند می باشد. برای برداشت نوآوری، شرکت‌ها باید با مصرف‌کنندگان متوسط و نهایی، دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، تأمین‌کنندگان و مؤسسات تحقیقاتی همکاری کنند. انتظار می‌رود محصولات یا خدمات به وجود آمده موردپسند بازار قرار گیرد، زیرا شرکت‌ها نظرات بازار را در فرایند نوآوری منعکس کرده‌اند. در کاشت نوآوری، شرکت‌های اقتصادی نوظهور باید مشارکت مصرف‌کنندگان بالقوه، دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، مؤسسات تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه را جلب کنند. فضای مجازی به کاشت‌کنندگان و برداشت‌کنندگان از اقتصادهای نوظهور امکان می‌دهد تا بر محدودیت‌های مکان و فرهنگ غلبه کنند و با حداقل سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها می‌توانند با سهام‌داران مختلف در مرزها و مناطق زمانی خلق ارزش کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the opportunities of joint creation in planting and harvesting the innovation of emerging companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafari 1
  • gholam reza tavakoli 2
  • alireza bushehri 2

1 Chairman of the Passive Defense Committee

2 Member of the faculty of Malik Ashtar University

چکیده [English]

Co-creation is known as a process in which the customer wants to play an important role in order to improve the company's products and services. Achieving shared value creation requires a structural fit between customer activities and seller activities. Value creation has a collaborative and interactive nature, and now value is not only in exchange, but also in use. At the intersection of emerging perspectives on entrepreneurship and S-D logic, an opportunity creation process involves four distinct but mutually and iterative stages of developing value propositions, communicating value propositions, extracting and determining value, and reshaping markets. Value creation has practically become the source of company performance due to the key role it plays in product and service development, and consumers are considered as the determinants and creators of value and the company as a partner. Planting innovation is the creation of new company's potential resources in new technology and harvesting innovation is creating new resources that are waiting for market launch in the short term. To harvest innovation, companies must interact with intermediate and final consumers, governments, non-governmental organizations, suppliers and Research institutions to cooperate. The resulting products or services are expected to be favored by the market, because companies have reflected market opinions in the innovation process. In planting innovation, emerging economic companies must attract the participation of potential consumers, governments, non-governmental organizations, research institutions, and technological investments. Cyberspace allows growers and harvesters from emerging economies to overcome the limitations of location and culture, and with minimal investment, companies can create value with different stakeholders across borders and time zones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-creation
  • ،planting innovation
  • ؛
  • ،harvesting innovation
[1]
Alvarez, A.; Barney, J.; “Entrepreneurship and epistemology: The philosophical underpinnings of the study of entrepreneurial opportunities”, The Academy of Management Annals, pp. 557–583, 2010.
[2]
Vaghely, I. P.; Julien, P.; “Are opportunities recognized or constructed? An information perspective on entrepreneurial opportunity identification”, Journal of Business Venturing, Vol. 25, pp. 73–86, 2010.
[3]
Scott, S.; Venkataraman, S.; “The promise of entrepreneurship as a field of research”, Academy of Management, Vol. 25, pp. 217–226, 2000.
[4]
Alvarez, S. A.; Barney, J. B.; “Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action”, Strategic entrepreneurship journal, Vol. 1, pp. 11–26, 2007.
[5]
Read, S.; Sarasvathy, S. D.; “Co-creating a course ahead from the intersection of service servicedominant”, Marketing Theory, Vol. 12, pp. 225–229, 2012.
 
 [6]
Ballantyne, D.; “A relationship-mediated theory of internal marketing”, European Journal of marketing, Vol. 37, No. 9, pp. 1242–1260, 2003.
[7]
Grönroos, C.; Helle, P.; “Adopting a service logic in manufacturing: Conceptual foundation and metrics for mutual value creation”, Journal of Service Management, Vol. 21, No. 5, pp. 564–590, 2010.
[8]
Vargo, S. L.; Lusch, R. F.; “Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic”, pp. 5–23, 2016.
[15]
Zheng, P.; Wang, Z.; Chen, C.H.; “Industrial smart product-service systems solution design via hybrid concerns”, Procedia Cirp, Vol. 83, pp. 187-192, 2019.
[13]
Bonamigo, F.; “Industry 4.0 in services: challenges and opportunities for value co-creation”, Journal of Services Marketing, 2020.
[12]
Peter, S.; Whalen, Melissa A.; “A dynamic market conceptualization for entrepreneurial marketing: the co-creation of opportunities”, Journal of Strategic Marketing, Vol. 24, No. 1, pp. 61-75, 2016.
[14]
Schwetschke, S.; Durugbo, C.; “How firms synergise: understanding motives and management of co creation for business-to-business services”, International Journal of Technology Management, Vol. 76, pp. 258-284, 2018.
[16]
Wang, Zhao,Wan; “Needs-based product configurator design for mass customization using hierarchical attention network”, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2020.
[17]
Kohtamäki, M.; Parida, V.; Oghazi, P.; Gebauer, H.; Baines, T.; “Digital servitization business models in ecosystems: a theory of the firm”, Journal of Business Research, Vol. 104, pp. 380-392, 2019.
[18]
Lim, C.; Maglio, P.P.; Clarifying the concept of smart service system, Handbook of Service Science, pp. 349-376, 2019.
[19]
Hermann, M.; Pentek, T.; Otto, B.; “Design principles for industrie 4.0 scenarios”, in 49th HI international conference on system sciences (HICSS), 2016.
[20]
Xu, L.D.; Xu, E.L.; Li, L.; “Industry 4.0: state of the art and future trends”, International Journal of Production Research, Vol. 56, No. 8, pp. 2941-2962, 2018.
[21]
M. L. M. G. P. W. M. J. E. P. a. H. M. Rüßmann; “Industry 4.0: the future of productivity and growth in manufacturing industries”, Boston Consulting Group, Vol. 9, No. 1, pp. 54-89, 2015.
[22]
Sarah Lai-Yin, C.; Yang, Y.; Saritas, O.; “Reinventing product-service systems: the case of Singapore”, The Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy, Vol. 21, No. 3, pp. 332-361, 2019.
[23]
D. M. O. M. M. M. J. a. J. V. B. Beverungen; “Conceptualizing smart service systems”, Electronic Markets, Vol. 29, No. 1, pp. 7-18, 2019.
[9]
Payne, A.; Starbacka, P.; “Managing the co-creation of value”, Journal of the Academy of Marketing Science, pp. 83-96, 2008.
[10]
Mortel, J.; The value of Co creation. Maastricht, School of business and economics Maastricht University, 2010.
[11]
Vargo, S. L.; Lusch, R. F.; “Evolving to a new dominant logic for marketing”, Journal of Marketing, Vol. 68, No. 1, pp. 1−18, 2004.
[24]
T. M. Khalil; Management of Technology: the key to Competitiveness and Wealth Creation, Mc Graw Hill, 2000.
[25]
Shafqat, Ilyasi; Tabatabaiian; Sufi; “Typology of successful processes of defense innovation after the victory of the Islamic Revolution of Iran”, Innovation Management, Vol. 4, pp. 131-154, 2014.
[26]
Blind, K.; The economic functions of standards in the innovation process, Handbook of innovation and standards, 2017.
[27]
Tassey,G.; “Standardization in Technology-based Markets”, Research Policy, Vol. 29, pp. 587–602, 2000.
[28]
Rouzesara, M.; Qazi Nouri, S.; Manteghi, M.; Tabatbayian, S. h.; “The function of standards in the process of product innovation: a case study of a dual-purpose helicopter”, Industrial Technology Development Quarterly, Vol. 19, Issue 45, pp. 31-48, 1400.
[29]
Allen, R.; Ram, H.; Sriram, D.; “The role of standards in innovation”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 64, pp. 171-181, 2000.
[30]
Hoon Jang, G.; “Value co-creation in emerging economies: planting and harvesting innovation perspectives”, Int. J. Services Sciences, Vol. 5, pp. 171-182, 2015.
[31]
Rod, M.; Lindsay, V.; Ellis, N.; “Managerial perceptions of service-infused IORs in China & India: a discursive view of value co-creation”, Industrial Marketing Management, 2014.
[32]
Jang, S.; Ownership Structure, Absorptive Capacity, and Innovation: Planting vs.harvesting Innovation, University of Nebraska-Lincoln, 2012.
[33]
Marsh, P.; The New Industrial Revolution: Consumers, Globalization, and the End of Mass Production, Yale University Press, 2012.
[34]
Nambisan, S.; Baron, R.A.; “Virtual customer environments: testing a model of voluntary participation in value co-creation activities”, Journal of Production Innovation Management, Vol. 26, No. 4, pp. 388–406, 2012.