نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری کارآفرینی گرایش فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین

10.22034/jtd.2023.704491

چکیده

این‌ پژوهش‌ با هدف سنجش شاخص‎های سطوح آمادگی توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و باکمک روش کمی و با استفاده از روش‌ پیمایشی و همبستگی‌ انجام‌ گرفته‌ است. اطلاعات‌ لازم‌ با‌ استفاده‌ از‌ پرسشنامه‌ از‌ تعداد‌ ۳۸۴ نمونه‌ آماری‌ از جامعه خبرگان نظری و تجربی حوزه توسعه محصول جدید گردآوری‌ شده‌ است. ابزار‌ سنجش‌ از‌ طریق خبرگان و دیدگاه آنان اقتباس‌ شده و مورد استفاده‌ قرار‌ گرفته‌ است. جهت‌ تجزیه‌ و‌ تحلیل‌ شواهد‌ از‌ تحلیل های چند متغیری از جمله تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم و مقایسه میانگین یک گروهی استفاده‌ شده‌ است. شاخص‌های‌ مختلف‌ از‌ اعتبار‌ و‌ روایی‌ مولفه های شناسایی شده در پژوهش‌ پشتیبانی‌ و‌ شاخص‌های‌ برازندگی‌ از‌ توانمندی‌ بخش‌ اندازه‌‌گیری‌ و‌ بخش‌ ساختاری‌ مدل‌ حمایت‌ کرده‌ است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری مکس کیو دی ا، اس. پی. اس. اس و ایموس استفاده‌شده و براساس قاعده نرم‌افزارهای آماری در مورد نتایج تصمیم‌گیری و تحلیل شده است. این بخش از پژوهش با شاخص‌های توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شده است. براساس‌ نتایج تحلیل اکتشافی تعداد ۱۵ مولفه شناسایی و با تحلیل عاملی تاییدی پشتیبانی شده است و براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم مولفه ها و ابعاد سرعت بین‌المللی شدن توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران مشخص گردیده است. مولفه های ‌فرهنگ‌‌‌ کار‌آفرینی‌‌‌ و‌‌‌ نوآوری، نهادها‌‌‌ و‌‌‌ شبکه‌های‌‌‌ علمی و ‌قابلیت‌‌‌ شبکه‌‌‌سازی‌ و‌‌‌ ارتباطی تشکیل دهنده بعد رفتاری، مولفه های ‌شایستگی‌های‌‌‌ کارآفرینانه، ‌وجهه‌ و‌ جایگاه‌ توسعه محصول جدید، ‌فرایند یاددهی‌‌‌ و‌‌‌ یادگیری و ‌قابلیت‌های‌‌‌ ساختاری تشکیل دهنده بعد زمینه‌ای، مولفه های سرعت بین‌المللی شدن در توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی، ‌رهبری‌‌‌ کارآفرینانه، ‌فرایند‌‌‌ تجاری‌سازی‌‌‌ بین‌المللی تشکیل دهنده بعد عملکردی و مولفه های ‌قوانین‌‌‌ و‌‌‌ مقررات، ساختار‌‌‌ حمایتی، ‌نظام‌‌‌ پژوهشی، جهت‌‌‌‌‌‌‌گیری‌ استراتژیک‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ و‌‌‌ چشم‌انداز‌‌‌ کارآفرینانه و ‌نظام‌‌‌ آموزشی تشکیل دهنده بعد ساختاری مدل توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران هستند و در نهایت براساس ابعاد و مولفه‌های استخراج شده، شاخص‌های توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring indicators of new product development readiness levels in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry

نویسنده [English]

  • kasra mirzaie dobakhshari

Ph.D. student of entrepreneurship, technology major, Islamic Azad University, Qazvin branch

چکیده [English]

This research has been carried out with the aim of measuring the indicators of readiness levels for the development of new products in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry. This research is applied and done with the help of quantitative method and using survey and correlation method. The necessary information was collected using a questionnaire from 384 statistical samples from the community of theoretical and experimental experts in the field of new product development. The measurement tool has been adapted and used by experts and their views. In order to analyze the evidence, multivariate analyzes such as exploratory factor analysis, first-order and second-order confirmatory factor analysis and comparison of the mean of a group were used. Various indicators have supported the reliability and validity of the components identified in the supporting research and the fit indicators of the capability of the measurement part and the structural part of the model. In the analysis of data from MaxQDA statistical software, S. P. S. S and Imus were used and the results were decided and analyzed based on the rule of statistical software. This part of the research has been analyzed with descriptive and inferential indicators. Based on the results of the exploratory analysis, 15 components have been identified and supported by confirmatory factor analysis, and based on the second-order factor analysis, the components and dimensions of the speed of internationalization of new product development in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry have been identified. The components of the culture of entrepreneurship and innovation, scientific institutions and networks and the ability of networking and communication forming the behavioral dimension, the components of entrepreneurial skills, the face and position of new product development, the teaching and learning process and the structural capabilities forming the contextual dimension, the components of the speed of internationalization In the development of new products in organizational entrepreneurship, entrepreneurial leadership, international commercialization process forming the functional dimension and components of laws and regulations, support structure, research system, international strategic orientation and entrepreneurial perspective and educational system forming the structural dimension of the new product development model in entrepreneurship organizations in Iran's nanotechnology industry, and finally, based on the extracted dimensions and components, new product development indicators are presented in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate entrepreneurship,,
  • ,،internal entrepreneurship,,
  • ,،strategic innovation,,
  • ,،new product development,,
  • ,،nanotechnology industry