نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گرایش فناوری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

این‌ پژوهش‌ با هدف سنجش شاخص‎های سطوح آمادگی توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و باکمک روش کمی و با استفاده از روش‌ پیمایشی و همبستگی‌ انجام‌ گرفته‌ است. اطلاعات‌ لازم‌ با‌ استفاده‌ از‌ پرسشنامه‌ از‌ تعداد‌ ۳۸۴ نمونه‌ آماری‌ از جامعه خبرگان نظری و تجربی حوزه توسعه محصول جدید گردآوری‌ شده‌ است. ابزار‌ سنجش‌ از‌ طریق خبرگان و دیدگاه آنان اقتباس‌ شده و مورد استفاده‌ قرار‌ گرفته‌ است. جهت‌ تجزیه‌ و‌ تحلیل‌ شواهد‌ از‌ تحلیل های چند متغیری از جمله تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم و مقایسه میانگین یک گروهی استفاده‌ شده‌ است. شاخص‌های‌ مختلف‌ از‌ اعتبار‌ و‌ روایی‌ مولفه های شناسایی شده در پژوهش‌ پشتیبانی‌ و‌ شاخص‌های‌ برازندگی‌ از‌ توانمندی‌ بخش‌ اندازه‌‌گیری‌ و‌ بخش‌ ساختاری‌ مدل‌ حمایت‌ کرده‌ است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری مکس کیو دی ا، اس. پی. اس. اس و ایموس استفاده‌شده و براساس قاعده نرم‌افزارهای آماری در مورد نتایج تصمیم‌گیری و تحلیل شده است. این بخش از پژوهش با شاخص‌های توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شده است. براساس‌ نتایج تحلیل اکتشافی تعداد ۱۵ مولفه شناسایی و با تحلیل عاملی تاییدی پشتیبانی شده است و براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم مولفه ها و ابعاد سرعت بین‌المللی شدن توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران مشخص گردیده است. مولفه های ‌فرهنگ‌‌‌ کار‌آفرینی‌‌‌ و‌‌‌ نوآوری، نهادها‌‌‌ و‌‌‌ شبکه‌های‌‌‌ علمی و ‌قابلیت‌‌‌ شبکه‌‌‌سازی‌ و‌‌‌ ارتباطی تشکیل دهنده بعد رفتاری، مولفه های ‌شایستگی‌های‌‌‌ کارآفرینانه، ‌وجهه‌ و‌ جایگاه‌ توسعه محصول جدید، ‌فرایند یاددهی‌‌‌ و‌‌‌ یادگیری و ‌قابلیت‌های‌‌‌ ساختاری تشکیل دهنده بعد زمینه‌ای، مولفه های سرعت بین‌المللی شدن در توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی، ‌رهبری‌‌‌ کارآفرینانه، ‌فرایند‌‌‌ تجاری‌سازی‌‌‌ بین‌المللی تشکیل دهنده بعد عملکردی و مولفه های ‌قوانین‌‌‌ و‌‌‌ مقررات، ساختار‌‌‌ حمایتی، ‌نظام‌‌‌ پژوهشی، جهت‌‌‌‌‌‌‌گیری‌ استراتژیک‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ و‌‌‌ چشم‌انداز‌‌‌ کارآفرینانه و ‌نظام‌‌‌ آموزشی تشکیل دهنده بعد ساختاری مدل توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران هستند و در نهایت براساس ابعاد و مولفه‌های استخراج شده، شاخص‌های توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring indicators of new product development readiness levels in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry

نویسندگان [English]

 • kasra mirzaie dobakhshari 1
 • SADEGH ABEDI 2
 • Reza Ehtesham Rasi 2

1 Ph.D. student of entrepreneurship, technology major, Islamic Azad University, Qazvin branch

2 Assistant Professor, Department of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

This research has been carried out with the aim of measuring the indicators of readiness levels for the development of new products in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry. This research is applied and done with the help of quantitative method and using survey and correlation method. The necessary information was collected using a questionnaire from 384 statistical samples from the community of theoretical and experimental experts in the field of new product development. The measurement tool has been adapted and used by experts and their views. In order to analyze the evidence, multivariate analyzes such as exploratory factor analysis, first-order and second-order confirmatory factor analysis and comparison of the mean of a group were used. Various indicators have supported the reliability and validity of the components identified in the supporting research and the fit indicators of the capability of the measurement part and the structural part of the model. In the analysis of data from MaxQDA statistical software, S. P. S. S and Imus were used and the results were decided and analyzed based on the rule of statistical software. This part of the research has been analyzed with descriptive and inferential indicators. Based on the results of the exploratory analysis, 15 components have been identified and supported by confirmatory factor analysis, and based on the second-order factor analysis, the components and dimensions of the speed of internationalization of new product development in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry have been identified. The components of the culture of entrepreneurship and innovation, scientific institutions and networks and the ability of networking and communication forming the behavioral dimension, the components of entrepreneurial skills, the face and position of new product development, the teaching and learning process and the structural capabilities forming the contextual dimension, the components of the speed of internationalization In the development of new products in organizational entrepreneurship, entrepreneurial leadership, international commercialization process forming the functional dimension and components of laws and regulations, support structure, research system, international strategic orientation and entrepreneurial perspective and educational system forming the structural dimension of the new product development model in entrepreneurship organizations in Iran's nanotechnology industry, and finally, based on the extracted dimensions and components, new product development indicators are presented in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • corporate entrepreneurship؛
 • internal entrepreneurship؛
 • strategic innovation؛
 • new product development؛ ؛؛
 • nanotechnology industry
 • Bierwerth, M.; Schwens, C.; Isidor, R.; Kabst, R.; "Corporate entrepreneurship and performance: A meta-analysis", Small business economics, Vol. 45, Issue 2, pp. 255-278, 2015.
 • Burgers, J. H.; Covin, J. G.; "The contingent effects of differentiation and integration on corporate entrepreneurship", Strategic Management Journal, Vol. 37, Issue 3, pp. 521-540, 2016.
 • Büyüközkan, G.; Görener, A.; "Evaluation of product development partners using an integrated AHP-VIKOR model", Kybernetes, Vol. 44, Issue 2, pp. 220-237, 2015.
 • Chang, W.; "The joint effects of customer participation in various new product development stages", European Management Journal, Vol. 37, Issue 3, pp. 259-268, 2019.
 • Cho, J.; Lee, J.; "Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach", Expert Systems with Applications, Vol. 40, Issue 13, pp. 5314-5330, 2013.
 • Cooper, R. G.; "The drivers of success in new-product development", Industrial Marketing Management, No. 76, pp. 36-47, 2019.
 • Dubiel, A.; Banerjee, S.; Ernst, H.; Subramaniam, M.; "International-market-information use across new-product-development stages: Antecedents and performance implications", International Marketing Review, Vol. 35, Issue 5, pp. 760-784, 2018.
 • Elliott, K.; Meng, G.; Hall, M.; "The influence of technology readiness on the evaluation of self-service technology attributes and resulting attitude toward technology usage", Services Marketing Quarterly, Vol. 33, Issue 4, pp. 311-329, 2012.
 • Febriani, E.; Djatna, T.; "The development of technology readiness assessment for commercialization innovation and product development based on digital business ecosystem", In Proceedings of 9th Int. Seminar on Industrial Engineering and Management, pp. 2-7, 2016.
 • Ferreira, J. J.; Fernandes, C. I.; Peris-Ortiz, M.; "How agents, resources and capabilities mediate the effect of corporate entrepreneurship on multinational firms' performance", European Journal of International Management, Vol. 12, Issue 3, pp. 255-277, 2018.
 • Glaser, A.; Ben Slimane, S.; Auplat, C.; Coeurderoy, R.; "Enabling nanotechnology entrepreneurship in a French context: Towards a holistic theoretical framework", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 23, Issue 4, pp. 1009-1031, 2016.
 • Gmelin, H.; Seuring, S.; "Determinants of a sustainable new product development", Journal of Cleaner production, No. 69, pp. 1-9, 2014.
 • Guerrero, M.; Urbano, D.; Herrera, F.; "The Nexus of Ecosystems, Strategic Orientations, and Higher Education with Technology-Based Nascent Entrepreneurship", In Technology-Based Nascent Entrepreneurship, pp. 53-69, Palgrave Macmillan, New York, 2017.
 • Gholizadeh, S.; Mohammmadkazemi, R.; "International entrepreneurial opportunity: A systematic review, meta-synthesis, and future research agenda", Journal of International Entrepreneurship, 2022. 
 • Günay, V. H.; Karabulut, A. T.; "The Effect of the Corporate Entrepreneurshıp on the Company Performance: A Study In the Servıce Sector", International Journal of Commerce and Finance, Vol. 4, Issue 1, 121, 2018.
 • Jaafar, M.; Ramayah, T.; Abdul-Aziz, A. R.; Saad, B.; "Technology readiness among managers of Malaysian construction firms. Engineering", Construction and Architectural Management, Vol. 14, Issue 2, pp. 180-191, 2007.
 • Jancenelle, V. E.; Storrud-Barnes, S.; Javalgi, R. R. G.; "Corporate entrepreneurship and market performance: A content analysis of earnings conference calls", Management Research Review, Vol. 40, Issue 3, pp. 352-367, 2017.
 • Jamali, B.; MohammadKazemi, R.; Farsi, J.; Dehkordi, A.; "Theories of opportunity creation and effective entrepreneurial actions in opportunity creation context", Decision Science Letters, Vol. 7, Issue 4, pp. 443-454, 2018.
 • Kreiser, P. M.; Kuratko, D. F.; Covin, J. G.; Ireland, R. D.; Hornsby, J. S.; "Corporate entrepreneurship strategy: extending our knowledge boundaries through configuration theory", Small Business Economics, pp. 1-20, 2019.
 • Lokuge, S.; Sedera, D.; Grover, V.; Dongming, X.; "Organizational readiness for digital innovation: Development and empirical calibration of a construct", Information & Management, Vol. 56, Issue 3, pp. 445-461, 2019.
 • Mac, L.; Evangelista, F.; "International corporate entrepreneurship of Chinese exporters: an empirical study", In Marketing in Transition: Scarcity, Globalism, & Sustainability, Springer, Cham, pp. 296-301, 2015.
 • Martín-Rojas, R.; García-Morales, V. J.; García-Sánchez, E.; "The influence on corporate entrepreneurship of technological variables", Industrial Management & Data Systems, Vol. 111, Issue 7, pp. 984-1005, 2011.
 • Mokaya, S. O.; "Corporate entrepreneurship and organizational performance theoretical perspectives, approaches and outcomes", International Journal of Arts and Commerce, Vol. 1, Issue 4, pp. 133-143, 2012.
 • Mohammmadkazemi, R.; Ebrahimi, B.P.; Shiri, M.; "Mobile Marketing Influence on Football Fan Behavior: The Case of FC Persepolis", International Journal of Sport Management and Marketing, Vol. 20, Issue 5/6, pp. 405-427, Publisher: Inderscience publishers, 2020.
 • Nason, R. S.; McKelvie, A.; Lumpkin, G. T.; "The role of organizational size in the heterogeneous nature of corporate entrepreneurship", Small Business Economics, Vol. 45, Issue 2, pp. 279-304, 2015.
 • Navaei Zamharir, R.; Mohammmadkazemi, R.; Shokrkhah, Y.; "MEDIA ENTREPRENEURSHIP FOR THE BUSINESS OF ADVERTISING MEDIA IN IRAN", Journal of Journal of Organizational Behavior Research; Vol. 5, Issue 2, 2020.
 • Park, K. M.; Chintagunta, P. K.; Suk, I.; "Capital Market Returns to New Product Development Success: Informational Effects on Product Market Advertising", Journal of Marketing Research, Vol. 56, Issue 1, pp. 37-56, 2019.
 • Provasnek, A. K.; Schmid, E.;, Geissler, B.; Steiner, G.; "Sustainable corporate entrepreneurship: Performance and strategies toward innovation", Business Strategy and the Environment, Vol. 26, Issue 4, pp. 521-535, 2017.
 • Pournasr Khakbaz; P.; Mohammmadkazemi, R.; "Identifying Effective Organizational Factors on Corporate Entrepreneurship in Tehran Municipality's Department of Urban Services", Information Management and Business Review, Vol. 3, No. 6, pp. 328-335, Dec 2011 .
 • Romero-Martínez, A. M.; Fernández-Rodríguez, Z.; Vázquez-Inchausti, E.; "Exploring corporate entrepreneurship in privatized firms", Journal of World Business, Vol. 45, Issue 1, pp. 2-8, 2010.
 • Roy, S.; Modak, N.; Dan, P. K.; "Product quality as factors and measures for new product development success in Indian manufacturing industries", Materials Today: Proceedings, Vol. 4, Issue 2, pp. 1385-1393, 2017.
 • Sakhdari, K.; "Corporate entrepreneurship: A review and future research agenda", Technology Innovation Management Review, Vol. 6, Issue 8, 2016.
 • Simsek, Z.; Heavey, C.; "The mediating role of knowledge‐based capital for corporate entrepreneurship effects on performance: A study of small‐to medium‐sized firms", Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 5, Issue 1, pp. 81-100, 2011.
 • Van Wyk, R.; Adonisi, M.; "An eight-factor solution for the Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument", African Journal of Business Management, Vol. 5, Issue 8, pp. 3047-3055, 2011.
 • Veenker, S.; Sijde, P. V. D.; During, W.; Nijhof, A.; "Organisational conditions for corporate entrepreneurship in Dutch organisations", The Journal of Entrepreneurship, Vol. 17, Issue 1, pp. 49-58, 2008.
 • Wang, Y. K. M.; Chung, C. C.; Lim, D. S.; "The drivers of international corporate entrepreneurship: CEO incentive and CEO monitoring mechanisms", Journal of World Business, Vol. 50, Issue 4, pp. 742-753, 2015.
 • Wei, L. Q.; Ling, Y.; "CEO characteristics and corporate entrepreneurship in transition economies: Evidence from China", Journal of Business Research, Vol. 68, Issue 6, pp. 1157-1165, 2015.
 • Wood, C. C.; Holt, D. T.; Reed, T. S.; Hudgens, B. J.; "Perceptions of corporate entrepreneurship in air force organizations: antecedents and outcomes", Journal of Small Business & Entrepreneurship, Vol. 21, Issue 1, pp. 117-131, 2008.
 • Zahay, D.; Hajli, N.; Sihi, D.; "Managerial perspectives on crowdsourcing in the new product development process", Industrial Marketing Management, No. 71, pp. 41-53, 2018.
 • Zahra, S. A.; Garvis, D. M.; "International corporate entrepreneurship and firm performance: The moderating effect of international environmental hostility", Journal of business venturing, Vol. 15, Issue (5-6), pp. 469-492, 2000.
 • Zan, T.; Azadegan, A.; "Comparing inter-organizational new product development strategies: Buy or ally; Supply-chain or non-supply-chain partners?", International Journal of Production Economics, No. 183, pp. 21-38, 56, 2016.
 • Zawislak, P. A.; Gamarra, J. T.; Alves, A. C.; Barbieux, D.; Reichert, F. M.; "The Different Innovation Capabilities of the Firm: Further Remarks upon the Brazilian Experience", Journal of Innovation Economics & Management, No. 13, pp. 129-150, 2014.