نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 گروه آموزشی مدیریت کار آفرینی،دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان،سمنان،ایران

10.22034/jtd.2024.712692

چکیده

رشد فناوری و ایجاد انقلاب دیجیتال در صنعت بانکداری که مشتریان آن به طور فزاینده ای رو به افزایش هستند ، در چند سال گذشته تأثیر قابل توجهی بر نظام مالی گذاشته است و بانک ها را ملزم به تجدید نظر اساسی در تجارت خود کرده است. تحولات و ظهور فناوری های نوین مانند بلاک چین این پتانسیل را دارد که کل صنعت بانکداری را به روش های سریع تر و کارآمد تر از همیشه تغییر دهد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری بلاک چین در مدیریت خدمات بانکداری الکترونیک است. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته صورت گرفته است. در گام اول جهت شناسایی و استخراج عوامل از مطالعه فراترکیب و نظرات خبرگان وصاحب نظران به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در گام دوم پس از انجام تحلیل مضمون جهت تعیین اولویت و اهمیت عوامل از رویکرد کمی و تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان بانکی مرتبط با موضوع پژوهش بوده که به روش نمونه گیری هدفمند تعیین شده است. نتایج پژوهش منجر به کشف 17 عامل محوری گشت. تخصص و دانش فنی، توسعه زیر ساخت ها ، نیروی انسانی متخصص، پشتیبانی و حمایت ومنابع مالی با رتبه اول تا پنجم مهم ترین عوامل موثر بر استفاده از فناوری بلاک چین در مدیریت خدمات بانکداری الکترونیک شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the use of blockchain technology in the management of electronic banking services' (Mellat bank)

نویسندگان [English]

  • Azim Zarei 1
  • Meysam Modarresi 2
  • مهدی ابراهیمی 3

1 Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, semnan university

2 Assistant Professor, Faculty of Economic, Management, and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

3 Master, MBA, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The growth of technology and the creation of a digital revolution in the banking industry, whose customers are increasingly increasing, have had a significant impact on the financial system in the last few years and have required banks to fundamentally revise their business. Developments and the emergence of new technologies such as blockchain have the potential to change the entire banking industry in faster and more efficient ways than ever before. Therefore, the main goal of this research is to investigate the factors affecting the use of blockchain technology in the management of electronic banking services. The current research has been conducted with a mixed approach. In the first step, semi-structured interview method was used to identify and extract the factors from meta-composite study and opinions of experts and experts. In the second step, after the analysis of the theme, quantitative approach and fuzzy TOPSIS technique were used to determine the priority and importance of the factors. The statistical population of the research included banking experts related to the subject of the research, which was determined by the purposeful sampling method. The results of the research led to the discovery of 17 key factors, which are the factors of expertise and technical knowledge, infrastructure development, specialized human resources, support and financial resources, with the first to fifth most important factors affecting the use of blockchain technology in the management of electronic banking services. became

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block chain,,
  • ,،electronic banking,,
  • ,،financial services