نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

مقاله کنونی کوششی است در زمینه ارزیابی و بررسی نقادانه پیش نویس سند "نقشه جامع علمی کشور" که به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه گردیده است. نقطه عزیمت مقاله توضیحات مختصری در خصوص مفاد و مضمون فناوری نرمی است که تولید و تدوین "نقشه راه" نام دارد. به دنبال آن تحلیلی از جنبه های مختلف متن سند پیش نویس در دو تراز بحث های مفهومی و جنبه های شکلی ارائه می شود. در هر قسمت سعی شده است تا پس از عرضه دیدگاه های نقادانه، پیشنهادهایی نیز برای بهبود متن سند عرضه گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scrutinizing the comprehensive scientific map of the country

چکیده [English]

The present article is an attempt to scrutinize the document draft of the "comprehensive scientific map of the country" provided by the supreme council of the Cultural Revolution. The starting point of the article is the brief explanations about the soft technology context which is called the production and compilation of the "road map". Then, an analysis of different aspects of the document draft context is presented in two levels of conceptual and procedural discussions. In each part, after presenting scrutinized viewpoints, it is tried to give suggestions in order to improve the document context

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road map
  • science and technology
  • soft technology
  • Planning