رهیافتی مبتنی بر ارزش کسب شده‌‌ جهت حل مسئله کمینه‌سازی هزینه‌های زودکرد و دیرکرد پروژه های تحقیق و توسعه
1. رهیافتی مبتنی بر ارزش کسب شده‌‌ جهت حل مسئله کمینه‌سازی هزینه‌های زودکرد و دیرکرد پروژه های تحقیق و توسعه

مهدی عظیم زاده؛ حسن خادمی؛ محمود ارشادی

دوره 17، شماره 36 ، تابستان 1398، ، صفحه 17-30

چکیده
  همواره یکی از چالش‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه که با معرفی و یا انتقال تکنولوژی به یک کسب و کار سر و کار دارند، هزینه‌های ناشی از زودکرد و دیرکرد می‌باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات قبلی کمتر به ارائه ...  بیشتر